Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № 2080/ 22.03.2012г.

Решение по жалба вх. № 2080/ 22.03.2012г.

 

РЕШЕНИЕ
№2080/12г.
София, 25.07.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в заседание, проведено на 18.07.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл.27, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави за разглеждане жалба с рег. № 2080/22.03.2012г., подадена от П.Н.П. срещу БТК АД.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, в която жалбоподателят посочва, че е абонат на БТК АД за 9 мобилни номера. Узнал е, че договорите за мобилни услуги са продължени с допълнителни споразумения за срок 1 година без знанието и съгласието му. В отговор на подадени от него жалби, от В. са му предоставили копия на анекси, сключени на 24.06.2011г. в гр.В. Твърди, че в анексите е попълнен номера на старата му лична карта, която е подменил през м. април 2011г. Посочва, че по случая е подал е жалба с вх. № Ж-882/24.08.2011г. до РУП – гр.Т., препратена по компетентност към ОД на  МВР – гр.В. Г-н П.Н.П. счита, че е извършена злоупотреба с личните му данни и моли Комисията да предприеме необходимите действия по случая.
Към жалбата е приложено ксерокопие на Писмо с рег. № Ж113/17.02.2012г. от РУП – гр.Т.
С писмо, изх. № П480/10.04.2012г. на Председателя на КЗЛД, г-н П.Н.П. е уведомен, че съгласно чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Посочено е приложното поле на Закона за защита на личните данни, свързано със защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от лица, имащи качеството администратора на лични данни. На П.Н.П. са посочени и условията за допустимост на обработване на лични данни, изрично указани в чл.4 от ЗЗЛД, при наличие поне на едно от които е допустимо обработване на лични данни.
На г-н П.Н.П. е разяснено, че по смисъла на чл.1, ал.5 от ЗЗЛД неговата приложимост е обусловена доколкото в специален закон не е предвидено друго. Посочената разпоредба изключва приложението на ЗЗЛД по отношение на онези случаи, при които обработването на лични данни изпълнява фактически състав на инкриминирано деяние. В тези случаи специален закон се явява Наказателният кодекс, а реализирането на съответната наказателна отговорност се осъществява по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
На г-н П.Н.П. е указано, ако поддържа жалбата си, следва да я потвърди, да посочи в какво качество е сключил договори с БТК АД – като физическо лице или като управител на фирма, да приложи копия на договори, сключени с В., както и други относими към случая доказателства (ако разполага с такива).
С писмо с вх.№ П 312/12.07.2012г., жалбоподателят изпраща Постановление от 10.05.2012г. на Районна прокуратура – В., с което наказателното производство по ДП № 2440/2011г. по описа на 01 РУП при ОД на МВР – гр.В. е спряно.
В заседание, проведено на 05.06.2012г. (Протокол № 23), Комисията приема решение от БТК АД и от ОД на МВР да се изиска информация и относими доказателства по случая.
В изпълнение на приетото решение на КЗЛД, с писмо с вх. № С 212/25.06.2012г. от БТК АД е получено становище, в което се сочи, предвид твърденията за подадени сигнали до разследващите органи, административното производство пред Комисията да бъде спряно.
С писмо с вх. № П 2968/06.07.2012г., от ОД на  МВР –гр.В. уведомяват Комисията, че поради постъпила нова жалба от П.Н.П., на 22.06.2012г. досъдебното производство е възобновено с постановление на Варненска районна прокуратура, с което са дадени конкретни указания.
Съгласно изискванията на чл.54, ал.1, т.5 от АПК, административният орган спира административното производство при наличие на друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.
Видно от приложеното към административната преписка писмо с вх. № П 2968/06.07.2012г., по случая в ОД на  МВР –гр.В. е образувано досъдебното производство, по което се провежда разследване.
Резултатите и заключенията от образуваното производство могат да имат съществено значение както за жалбата, така и за защита на правата на жалбоподателя. Установяването на факта дали има извършено престъпление и извършителят му е преюдициално към образуваното пред Комисията административно производство и са от значение за постановяване на Решение от КЗЛД. Необходимо е и с оглед извършването на преценка дали администраторът на лични данни – БТК АД е извършил обработване по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЗЛД на свързаните с П.Н.П. лични данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл.54, ал.1, т.5 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни, чл.27, ал.2 и чл.54, ал.1, т.5 от Административнопроцсуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Спира административното производство по жалба с рег. № 2080/22.03.2012г., подадена от П.Н.П. срещу БТК АД, до отпадане на основанията за спирането му.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от получаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 2080/ 22.03.2012г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings