Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № 92/ 11.01.2012г.

Решение по жалба вх. № 92/ 11.01.2012г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 92/2012г.
София, 25.07.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 11.07.2012г. (Протокол № 28), на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № 92/11.01.2012г., подадена от Ф.И.А. срещу „К.Б.М.” ЕАД (Г.).
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателката посочва, че от м. октомври 2011г. е абонат на „К.Б.М.” ЕАД за СИМ карта с номер *****. Заявява, че доброволно се е регистрирала за участие в играта „Стани милионер”, като е изпратила със съобщение своя единен граждански номер. При извършена проверка е узнала, че сметката й е в размер на 302.54 лв., поради което е престанала да участва в играта. Обезпокоена е от факта, че е получила съобщение с текст, че всички живеещи в Р.-ска област имат реален шанс за печалба и повторно - с текст, че всички живущи на територията на Област Р. могат да спечелят парични суми.
Жалбоподателката счита, че е извършена злоупотреба с личните й данни, тъй като същите са предоставени от мобилния оператор на трети лица с цел реализиране на печалби. Моли Комисията да предприеме необходимите действия по случая с оглед своята компетентност.
Към жалбата не са приложени доказателства.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от Закона. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. „К.Б.М.” ЕАД, „Н.Г.” ООД и „И.К.” ООД притежават качеството администратори на лични данни по смисъла на ЗЗЛД. При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че на дружествата са издадени удостоверения и са вписани в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, при сезирането й КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание, проведено на 13.06.2012г. (Протокол № 24), Комисията обявява жалбата за допустима и я насрочва за разглеждане по същество на 27.06.2012г. Конституира като страни в административното производство жалбоподателката Ф.И.А. и ответни страни - срещу „К.Б.М.” ЕАД, „Н.Г.” ООД и „И.К.” ООД.
С оглед изясняване на факти и обстоятелства по жалбата с писмо, изх. № 92/12/ 30.01.2012г. на Председателя на КЗЛД, дружеството „К.Б.М.” ЕАД е уведомено за откритото административно производство и на основание чл.36 от АПК е изискано становище, заверени копия на договори, сключени с организаторите на играта, както и други относими доказателства към случая.
В отговор, с писмо с вх. № 92/12/06.02.2012г. от Г. е получено становище, в което се сочи, че жалбоподателката е страна по Договор за мобилни услуги № 601895798 от 30.09.2011г. От мобилния номер, чийто собственик е г-жа Ф.И.А., са използвани услуги с добавена стойност към номера **** и **** и е осъществено участие в играта „Стани милионер”. Между мобилния оператор, „Н.Г.” ООД и „И.К.” ООД на 14.10.2011г. е сключен Договор за услуги с добавена стойност чрез кратки номера в мрежата на Г., по силата на който Г. предоставя на „Н.Г.” ООД - организатор на играта, номерата 145 и 1145. Посочените номера се използват за реализиране на услугата на организатора, представляваща хазартна игра по смисъла на Глава 1, чл.2 във връзка с Глава 3, чл.64 от Закона за хазарта.
От „К.Б.М.” ЕАД се посочва, че съгласно чл.11, ал.2 от Закона за гражданската регистрация, ЕГН е уникален номер, чрез който физическите лица се определят еднозначно. В допълнение се сочи, че от единния граждански номер на едно лице може да се направи извод за рождена дата, пол и регион на местоживеене. В тази връзка от Г. заявяват, че не са предоставяли лични данни на свои абонати за целите на играта.
Към писмото са приложени заверени ксерокопия на: Пълномощно на Д.Ц.; Договор за мобилни услуги № 601895798 от 30.09.2011г.; Фактура № 7169431134; Извлечение от Общи условия на Г. и Договор от 14.10.2011г.
В условията на служебното начало с писма с изх. № 92/12/14.02.2012г. и повторно с писма с изх. № П525/11.04.2012г. и № П526/11.04.2012г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс, „Н.Г.” ООД и „И.К.” ООД са уведомени за образуваното в КЗЛД административно производство и на основание чл.36 от АПК е указан срок да предоставят писмени становища по жалбата, както и относими към случая доказателства.
В отговор, с писмо с вх. № С 250/04.07.2012г., от „Н.Г.” ООД е получено становище, в което се посочва, че дружеството организира игра, за която с Решение № И-848/30.06.2010г. Държавната комисия по хазарта е дала разрешение за провеждането й. Предвид Задължителните игрални условия и правила за организиране и провеждане на играта, участието в играта е възможно само ако потребителят е направил предварителна регистрация чрез СМС със своя ЕГН. В конкретния случай, г-жа Ф.И.А. е предоставила доброволно личните си данни за участие в играта, поради което от „Н.Г.” ООД считат жалбата за неоснователна.
Към писмото са приложени заверени копия на: Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на играта и Договор от 14.10.2011г. за услуги с добавена стойност чрез кратки номера в мражата на Г.
С писмо с изх. № П563/12.04.2012г. на Председателя на КЗЛД, жалбоподателката е уведомена за предприетите от страна на административния орган действия по жалбата.
В заседание на КЗЛД, проведено на 27.06.2012г. (Протокол № 26), Комисията с решение отлага разглеждането на жалбата за 11.07.2012г. поради нередовна процедура по уведомяването на жалбоподателката.
За откритото заседание на Комисията за разглеждане на жалбата по същество, проведено на 11.07.2012г. (Протокол № 28), страните – редовно уведомени, не се явяват, не изпращат процесуални представители.
В чл.1, ал.2 от Закона за защита на личните данни е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.2, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. Съгласно чл.2, ал.2, т.3 от Закона, личните данни следва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с личните данни на жалбоподателката, изразяваща се в предоставянето им на трети лица без знанието и съгласието й. По смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗЗЛД „предоставяне” представлява обработване на лични данни.
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на лични данни от администратор на лични данни.
Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от условията, посочени в чл.4 от ЗЗЛД, което е предпоставка за законосъобразност на обработването. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на лични данни, което кореспондира с целта на ЗЗЛД по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона. В конкретния случай, г-жа Ф.И.А. е страна по Договор № 601895798 от 30.09.2011г. с „К.Б.М.” ЕАД. Този факт се потвърждава от жалбодателката. Налице е валидно правоотношение между страните, както и съгласие на жалбоподателката мобилният оператор да обработва личните й данни във връзка сключения договор за мобилни услуги. В посочения договор се съдържа текст, съгласно който абонатът декларира, че е запознат с Общите условия на Г. за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги. В т.8, буква „д” от Общите условия, мобилният оператор предоставя достъп до услуги с добавена стойност – чрез тази услуга се осъществяват повиквания и/или се изпращат кратки съобщения до абонатни номера за предоставяне на услуги с добавена стойност.
Видно от извлечение към Фактура № 7169431134/05.12.2011г., г-жа Ф.И.А. е осъществила услуги с добавена стойност, които са свързани с участието й в телефонна игра.
Доколкото в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) не се съдържа забрана, „К.Б.М.” ЕАД може да сключва договори за услуги с добавена стойност, без съгласие на потребителите. Съгласно т.73 от ДР на Закона за електронните съобщения „услуга с добавена стойност” е услуга, за която потребителят заплаща на предприятието цена за ползване на съответна електронна съобщителна услуга, в която е включена и цената за съдържание. По силата на сключен на 14.10.2011г. между „К.Б.М.” ЕАД, „Н.Г.” ООД и „И.К.” ООД Договор за услуги с добавена стойност чрез кратки номера в мрежата на Г., мобилният оператор предоставя кратки номера от мрежата си на организатора на играта - „Н.Г.” ООД. Предоставените номера (145 и 1145) се използват за реализиране на услугата на организатора „Н.Г.” ООД, представляваща хазартна игра по смисъла на Глава I, чл.2, във връзка с Глава III, чл.64 от Закона за хазарта. Игралните условия и правила за провеждането на играта „Стани милионер”, утвърдени с решение на Държавната комисия по хазарт, са публикувани и общодостъпни. Съгласно правилата, за да се включи в играта, участникът трябва да направи първоначална регистрация, като изпрати текстово съобщение, съдържащо неговия ЕГН. Съобщението, с което потребителят изпраща своето ЕГН за регистрация е безплатно. Съгласно правилата, всеки последвал отговор на въпрос се таксува, като е посочена цената с ДДС. Регистрирането и участието е доброволно, при наличие на съгласието на лицето, че се регистрира за участие в хазартна игра.
Ф.И.А. доброволно си е предоставила личните данни с цел регистрация и участие в хазартна игра, от което следва извода, че е налице изричното й съгласие по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД „Н.Г.” ООД и „И.К.” ООД да обработват личните й данни във връзка с играта.
От събраните към административната преписка доказателства няма данни за извършено нарушение на императивни законови разпоредби на ЗЗЛД. Обработването на личните данни на жалбоподателката е законосъобразно по силата на чл.4, ал.1, т.2 и т.3 от ЗЗЛД, тъй като обработването е било необходимо с оглед договор за мобилни услуги, както и за потвърденото участие на жалбоподателката в телефонна игра, организирана от „Н.Г.” ООД.       
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията, приема жалбата за неоснователна.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № 92/11.01.2012г., подадена от Ф.И.А. срещу „К.Б.М.” ЕАД.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 92/ 11.01.2012г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings