Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № 1505/ 06.03.2012г.

Решение по жалба вх. № 1505/ 06.03.2012г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 1505/2012г.
София, 31.07.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 27.07.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) разгледа по същество жалба с рег. № 1505/06.03.2012г., подадена от Р.С.И. срещу „М.” ЕАД и Застрахователно акционерно дружество (ЗАД) „А.Б.Ж.” АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.  
Р.С.И. сезира КЗЛД с жалба, в която излага твърдения за извършено от страна на „М.” ЕАД и ЗАД „А.Б.Ж.”АД неправомерно и незаконосъобразно обработване на свързани с нея лични данни. Жалбоподателката твърди, че на 18.02.2012г. е намерила в пощенската си кутия, пощенски плик с логото на „М.” ЕАД. В него от открила писмо – известие за наличието на парично задължение към „Партньори на М.”. Като задължението е към ЗАД „А.Б.Ж.” АД, дължимо по застрахователна полица № 601000165, издадена на 29.12.2011г. Задължението е в размер на 10.20 лв. по дължима месечна премия за периода 11.02.2012г. – 11.03.2012г.
Госпожа Р.С.И. уведомява Комисията, че към края на месец декември 2011г., на нейния мобилен номер- ****** се е обадило рекламно лице, което й е предложило застраховка живот. Жалбоподателката твърди, че на така отправеното предложение, не е дала нито устно, нито писмено съгласиe.
В жалбата си г-жа Р.С.И. добавя още, че сключвайки договор с „М.” ЕАД, никъде не е изразила желание, задълженията й към трети страни, да бъдат заплащани чрез мобилния оператор.
Жалбоподателката счита, че личните й данни са обработени неправомерно и нецелесъобразно, оспорва направеното потребление за застрахователна полица и съответно начисленото парично задължение.
Р.С.И. иска от Комисията да бъде извършена проверка и да се предприемат необходимите действия за отстраняване на допуснатото нарушение на ЗЗЛД.
Към жалбата е приложено като доказателство копие от Фактура № 0100006870.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяването на писмени становища с представяне на относимите по случая доказателства от „М.” ЕАД и ЗАД „А.Б.Ж.” АД.
На 30.03.2012г. е постъпило становище с доказателства към него от „М.” ЕАД. В същото се сочи, че г-жа Р.С.И. е абонат на мобилния оператор, за мобилен номер ******, съгласно договор № И0859395 от 17.12.2006г. Г-жа Р.С.И. е включена и в програмата за лоялни абонати дружеството – „М. клуб”.
Мобилния оператор заявява, че жалбоподателката се е възползвала от една, от преференциите, които се предлагат за участниците в „М. клуб” и е сключила застраховка „Здравен чек”, разработена от ЗАД „А.Б.Ж.” АД, единствено и специално за лоялните клиенти.
„М.” ЕАД уточняват, че застраховката „Здравен чек” представлява вид здравна застраховка, която предоставя фиксирана сума на ден при злополука и заболяване, довели до болничен престой. В зависимост от покритието, което клиентът желае да ползва се определя и месечната премия.
Относно твърденията на жалбоподателката за предоставяне на свързани с нея лични данни от страна на „М.” ЕАД, на трето лице - ЗАД „А.Б.Ж.” АД, без нейно съгласие, мобилният оператор заявява, че има сключен договор от 23.08.2011г. за осъществяване на застрахователно агентство. С този договор, „М.” ЕАД в качеството си на застрахователен агент се задължава да сключва от името и за сметка на застрахователя договори за застраховка, както и да оказва на застрахователя необходимото съдействие за предоставяне на потребители на застрахователни услуги чрез директен маркетинг.
„М.” ЕАД уведомява Комисията, че на 28.12.2011г. служител на дружеството е прозвънял на г-жа Р.С.И. и й предложил да сключи застраховка „Здравен чек”. От своя страна г-жа Р.С.И. изразила недвусмислено съгласие за сключването на застраховката, след като преди това е била надлежно информирана за това в каква връзка получава конкретното обаждане, какви са условията на застраховката и кой е застрахователят, който я предлага. В рамките на това телефонно обаждане, г-жа Р.С.И. е била информирана и за срока в който може да се откаже от застраховката, както и че месечната премия ще бъде събирана чрез „М.” ЕАД, в полза на застрахователя. Полицата и приложимите условия се изпращат на траен носител от застрахователя.
Относно предлагането и сключването на конкретната застраховка, посредством телефонно обаждане, мобилният оператор сочи, че са спазени изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР). Жалбоподателката е изразила съгласие за сключването на застрахователния договор, като се е съгласила с това личните й данни да бъдат събрани от името на и предоставени на застраховател, за целите на осигуряване на застрахователно покритие.
„М.” ЕАД, уведомяват Комисията, че на основание ч. 18, ал.3 от ЗПФУР телефонният разговор проведен между жалбоподателката и служителя на дружеството, е записан и при нужда може да бъде възпроизведен.
„М.” ЕАД счита, че дружеството не е извършило нарушение на приложимите към конкретния случай правила, относно предоставянето на финансови услуги от разстояние, застрахователно посредничество и защита на личните данни.
Към становището са приложени като доказателства- копие от Пълномощно № 1968/2011г. от 28.02.2011г. и копие от Договор за застрахователно агентство от 12.11.2011г.
На 02.04.2012г. е постъпило писмено становище от ЗАД „А.Б.Ж.” АД.
Застрахователното дружество сочи, че г-жа Р.С.И. е запозната с обстоятелството, че има наличие на нейно съгласие за сключване на застраховка, предоставено при проведен с нея разговор, а така също и изрично съгласие личните й данни да бъдат предоставени на застрахователното дружество от застрахователния агент „М.” ЕАД. Във връзка с така полученото съгласие, застрахователното дружество е изпратило застрахователната полица и условията на сключената застраховка на траен носител, в законоустановения 14-дневен срок.
Застрахователно акционерно дружество „А.Б.Ж.” АД, уведомява Комисията, че независимо от наличието на застрахователен договор, дружеството е приело жалбата на г-жа Р.С.И. за волеизявление за отказ от услугата и е прекратило сключената застраховка, без наличието на никакви задължения или разходи за същата.
Относно предоставянето на лични данни свързани с жалбоподателката на ЗАД „А.Б.Ж.” АД от страна на „М.” ЕАД, застрахователното дружество уточнява:
Застраховката се предлага от застрахователя чрез посредничеството на неговия застрахователен агент – „М.” ЕАД, което по възлагане на застрахователя извършва от негово име и за негова сметка застрахователно посредничество, в качеството на необвързан застрахователен агент по смисъла на чл.164, ал.1 от Кодекса за застраховането (КЗ). Предоставянето на застраховка се извършва чрез способите и методите за предоставяне на финансови услуги от разстояние режим. В конкретния случай за извършване на директен маркетинг на застрахователния продукт, както и за сключването на застрахователния договор, се използва телефон, като средство за комуникация от разстояние – способ, който е регламентиран от ЗПФУР. В същото време, директният маркетинг на застраховката се осъществява по отношение на лицата, които доброволно са предоставили личните си данни на застрахователния агент, по повод и във връзка с извършваната от него дейност по предоставяне на електронни съобщителни услуги. От своя страна, извършвайки и застрахователно посредничество по отношение на тези лица, застрахователният агент ползва личните данни на лицата за реализиране на законните си интереси, което обработване е допустимо съгласно чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД.
Застрахователното дружество заявява, че получава личните данни само на лицата, заявили сключване на застрахователен договор и предоставили изричното си съгласие личните им данни да се предоставят от агента на застрахователя по повод сключения с посредничеството на агента договор.
ЗАД „А.Б.Ж.” АД счита, че предлагането на застраховка „Здравен чек” чрез посредничеството на „М.”ЕАД, в качеството му на застрахователен агент по реда на КЗ, е в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД, КЗ, ЗПФУР и приложимото българско законодателство. А така също и че обработването на лични данни от агента и предоставянето им на застрахователя, при наличието на изрично съгласие на потребителя за сключване на застраховка и предоставяне на личните му данни на застрахователя по повод застрахователното правоотношение, е в съответствие с императивните изисквания на ЗЗЛД.
Към становището не са приложени доказателства.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4 , ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-жа Стоянова, изразяваща се в неправомерното им използване, за сключване на договор за застраховка „Здравен чек”, предлагана от ЗАД „А.Б.Ж.” АД, чрез посредничеството на „М.” ЕАД, без нейното знание.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратори на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай са „М.” ЕАД и ЗАД „А.Б.Ж.” АД . Администраторите на лични данни са изпълнили задължението си по чл.17 от ЗЗЛД. В регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, мобилният оператор е регистриран с Идент. № 50151, а застрахователното дружество с Идент. № 36292.
На редовно заседание проведено на 09.05.2012г. Комисията взема решение, с което е обявява жалба с рег. № 1505 от 06.03.2012г., подадена от Р.С.И. срещу „М.” ЕАД и ЗАД”А.Б.Ж.” АД за процесуално допустима, насрочена е за разглеждане по същество в открито заседание, конституирани са страните в административното производство и е изискано представяне на допълнителни доказателства от ответната страна.
За откритото заседание на КЗЛД, страните са редовно уведомени.
Преди провеждане на откритото заседание, с писмо вх. № П1778/19.05.2012г., в изпълнение на указанията на Комисията, „М.” ЕАД предоставят изисканите допълнителни доказателства, а именно: Анекс от 23.11.2011г. към Договор от 23.08.2011г., сключен между мобилният оператор и ЗАД „А.Б.Ж.” АД и CD с копие от запис на телефонен разговор между жалбоподателката и оторизиран служител, относим към сключването на застраховката с г-жа Р.С.И. Така представения запис на телефонния разговор е прослушан и същия потвърждава, че жалбоподателката е изразила своето съгласие за сключване на застрахователен договор, като с това се е съгласила и личните й данни да бъдат събрани от името на и предоставени на застраховател, за целите на осигуряване на застрахователно покритие. Жалбоподателката е надлежно запозната с правото си да се откаже от застрахователния договор в законоустановения срок по чл.12, ал.2 от ЗПФУР (30 дневен), а така също е и уведомена, че на основание ч. 18, ал.3 от ЗПФУР телефонният разговор проведен между нея и служителя на дружеството е записан.
С писмо вх. № П1827/22.05.2012г., ЗАД „А.Б.Ж.” АД предоставя на Комисията писмо с изх. № 400-00-344 от 27.02.2012г., с което дружеството е запознало г-жа Р.С.И. с обстоятелствата по казуса, а именно наличието на нейното съгласие за сключване на застраховката, предоставено при проведен лично с нея разговор, както и изричното съгласие личните й данни да бъдат предоставени от застрахователния агент („М.” ЕАД) на Застрахователя, по повод сключения застрахователен договор.
В открито заседание, проведено на 13.06.2012г., Комисията е разгледала жалбата по същество и взела решение, с което изиска представянето допълнителни доказателства, за изпълнение на задължението за предоставяне на документите за сключения застрахователен договор на траен носител от „А.Б.Ж.” АД.
В указания срок, с писмо вх. № П2405/15.06.2012г. ЗАД „А.Б.Ж.” АД, представя: извлечение за изпратено на г-жа Р.С.И. на 29.12.2012г. кратко текстово съобщение (СМС); копие на индивидуалната застрахователна полица (№ 601000165 от 29.12.2011г.), ведно с условията на застраховката на г-жа Р.С.И. и извлечения за начин на достъп на потребител до представените му на траен носител документи от Застрахователя.
ЗАД „А.Б.Ж.” АД уточнява, че съгласно представеното извлечение, на 29.12.2012г. в 20:44:26 ч. потребителят е получил от Застрахователя кратко текстово съобщение (СМС), което е съдържало препратка (линк) към определена интернет страница на Застрахователя, на която се съдържат индивидуалната застрахователна полица и условията на сключената застраховка на г-жа Р.С.И.
Видно от представените доказателства ЗАД „А.Б.Ж.” АД, след провеждане на разговора с г-жа Р.С.И., е изпълнил изискванията на ЗПФУР и в срок е предоставил документите за сключения застрахователен договор на траен носител.
КЗЛД приема, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:
Съгласно Договор от 23 август 2011г., сключен между „М.” ЕАД и ЗАД „А.Б.Ж.” АД, същия надлежно удължен с Анекс от 23.11.2011г., мобилният оператор в качеството си на застрахователен агент, се е задължил да сключва от името и за сметка на Застрахователя договори за застраховка, а така също и да оказва необходимото съдействие на Застрахователя за предоставяне на потребители, на застрахователни услуги чрез директен маркетинг. В изпълнение на така описаните договорни задължения, при спазване на ЗПФУР на 28.12.2011г. мобилният оператор е сключил от разстояние, чрез телефонно обаждане - застраховка „Здравен чек” с госпожа Р.С.И.
Твърденията в изразените от двете дружества становища, че г-жа Р.С.И. е дала своето съгласие за сключване на застраховка „Здравен чек”, се потвърждават от направения съгласно чл.18, ал.3 от ЗПФУР запис.
От така изложеното следва да се направи обоснован извод, че са налице две от условията за допустимост на обработване на лични данни визирани в чл.4, ал.1, т.2 и т.3 от ЗЗЛД, респективно налице е изричното съгласие на лицето, чиито данни ще бъдат обработени, а така също обработването е било необходимо за осъществяването на действия,
Следва да се отбележи, че застраховката се предлага от застрахователя чрез посредничеството на неговия застрахователен агент – „М.” ЕАД, което по възлагане на застрахователя извършва от негово име и за негова сметка застрахователно посредничество, в качеството на необвързан застрахователен агент по смисъла на чл.164, ал.1 от Кодекса за застраховането (КЗ). Предоставянето на застраховка е извършено чрез способите и методите за предоставяне на финансови услуги от разстояние режим. В конкретния случай за извършване на директен маркетинг на застрахователния продукт, както и за сключването на застрахователния договор, се използва телефон, като средство за комуникация от разстояние– способ, който е регламентиран от ЗПФУР. В същото време, директният маркетинг на застраховката се осъществява по отношение на лицата, които доброволно са предоставили личните си данни на застрахователния агент, по повод и във връзка с извършваната от него дейност по предоставяне на електронни съобщителни услуги.От своя страна, извършвайки и застрахователно посредничество по отношение на тези лица, застрахователният агент ползва личните данни на лицата за реализиране на законните си интереси, което обработване е допустимо съгласно чл.4, ал.1, т .7 от ЗЗЛД.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № 1505/06.03.2012г., подадена от Р.С.И. срещу „М.” ЕАД и Застрахователно акционерно дружество (ЗАД) „А.Б.Ж.” АД.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 1505/06.03.2012г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings