Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № 905/ 16.02.2012г.

Решение по жалба вх. № 905/ 16.02.2012г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 905/16.02.2012г.
София, 31.07.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 27.06.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № 905/16.02.2012г., подадена от А.Д.М. срещу „ЧЕЗРБ” АД (ЧЕЗРБ).
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В Комисия за защита на личните данни е постъпила жалба от А.Д.М., препратена по компетентност от Районна Прокуратура - София, в която се излагат твърдения за извършено от страна на „ЧЕЗРБ”АД, неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.
А.Д.М. твърди, че при подаване на „Искане за проучване на условията за присъединяване на нов обект към разпределителната електрическа мрежа” до ЧЕЗРБ, дружеството е изискало от нея: акт за собственост и скица на имота, за който се заявява присъединяване, удостоверение за наследници, а така също и данни от документът й за самоличност.
Жалбоподателката изразява своите притеснения относно това, че изискването на така описаните документи е направено устно и в един последващ момент, при злоупотреба не би могла да докаже, че ги е предоставила.
Госпожа А.Д.М. се съмнява в законността на изискването, упоменатите документи да бъдат прилагани към искането за присъединяване, тъй като те не фигурират в бланката, а данните от тях се попълват саморъчно от заявителя.
На следващо място жалбоподателката счита, че никой не осигурява гаранция на потребителите, че с предоставените от тях документи, няма да бъде извършена злоупотреба от лица, имащи достъп до тях.
А.Д.М. иска от Комисията да бъде извършена проверка и в случай, че бъде установено нарушение на ЗЗЛД, да се наложат съответните санкции.
Към жалбата е приложено като доказателство копие от „Искане за проучване на условията за присъединяване на нов обект към разпределителната електрическа мрежа” с вх.№ 1618189 от 16.04.2010г.
Жалбата, подадена от А.Д.М. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „ЧЕЗРБ” АД. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД и е регистриран с Идент. № 22793, в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-жа А.Д.М., изразяваща се в неправомерното изискване на документи удостоверяващи вещни права върху недвижимо имущество, от страна на „ЧЕЗРБ” АД, с цел проучване на условията за присъединяване на нов обект към разпределителната мрежа на „ЧЕЗРБ”АД.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание проведено на 15.05.2012г., Комисията взема Решение, с което обявява жалба с рег. № 905/16.02.2012г., подадена от А.Д.М. срещу „ЧЕЗРБ” АД за процесуално допустима, насрочва я за разглеждане по същество в открито заседание и конституира страните в административното производство.
В условията на служебното начало, и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства, е изискано изразяването на писмено становище с представяне на относимите към случая доказателства от „ЧЕЗРБ” АД.
На 19.03.2012г. е постъпило писмено становище и доказателства към него от „ЧЕЗРБ” АД. В същото се сочи, че дружеството счита жалбата за недопустима поради липса на правен интерес за жалбоподателката, тъй като не са налице неправомерни действия, изразяващи се в нарушения на императивните норми на ЗЗЛД, в резултат на които да е засегната правната сфера на г-жа А.Д.М., да са нарушени нейните права, а така също и да са настъпили неблагоприятни последици, за чието преодоляване да е необходима защита от компетентните органи.
„ЧЕЗРБ” АД счита, че в подадената от г-жа А.Д.М. жалба, се излагат само опасения за бъдеща злоупотреба с лични данни.
По отношение на основателността на жалбата дружеството счита, че същата е неоснователна.
За неоснователността са изложени следните аргументи:
В Наредба № 6 от 09.06.2004г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните мрежи, е регламентирано сключването на писмен договор за присъединяване. Като за целта е необходимо, съгласно чл.5. ал.1 от упоменатата наредба, заинтересованите лица да подадат „Искане за проучване на условията за присъединяване на нов обект към разпределителната електрическа мрежа”, към което да бъдат приложени документи,  доказващи вещните права върху присъединявания обект, както и други съдържащи лични данни. Във връзка с подписване на договора за присъединяване, е налице и едно от условията за допустимост на обработването на лични данни визирано в чл.4, ал.1. т.3 от ЗЗЛД.
На следващо място, информация за лични данни е наложителна и във връзка със строителния процес, в който също (по силата на ЗУТ) се изисква титулярът на ограничените вещни права да бъде идентифициран само чрез официални удостоверителни документи по смисъла на чл.179 от ГПК.
„ЧЕЗРБ” АД уточнява, че г-жа А.Д.М. е предоставила съответните документи, съдържащи личните й данни доброволно, а така също и е подписала декларация във вр. с чл.4, ал.1 от ЗЗЛД, с която е дала изричното си съгласие данните да се обработват от дружеството с цел сключване на договор за присъединяване.
Дружеството заявява, че не е нарушило императивните норми на ЗЗЛД и на основание чл.27, т.5 от АПК, моли подадената от г-жа А.Д.М. жалба, да бъде обявена за недопустима и неоснователна.
„ЧЕЗРБ” АД представя следните доказателства, като моли същите да бъдат върнати на г-жа А.Д.М.: копие от Нотариален акт № 97, том III, дело № 155/13.03.1963г.; копие от Нотариален акт № 147, том X, дело № 1990/01.10.1964г.; копие от Скица, изд. на 29.06.1993г. от СНС-РНС - гр.Б. и Копие от Удостоверение за наследници № 001644 от 17.06.2004г.
С оглед изразената в становището от „ЧЕЗРБ” АД молба, с писмо изхП531/12.04.2012г. на Председателя на КЗЛД, на г-жа А.Д.М. са препратени всички съхранявани от дружеството копия на нейни документи.
За откритото заседание на Комисия за защита на личните данни, за разглеждане на жалбата по същество, проведено на 13.06.2012г., страните са редовно уведомени.
По искане на страните, Комисията е отложила разглеждането на жалбата по същество и е дала възможност на същите, в срок да представят писмени бележки.
В указания срок, с писмо вх. № П2499/19.06.2012г. г-жа А.Д.М., представя: писмени бележки, копие от касови бележки (неразчетаеми), копие от Искане за проучване на условията за присъединяване на нов обект към разпределителната мрежа с вх. № 1618189/16.04.2010г., копие от Договор за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа № 2-1618189/2010г.,  копие от Инвестиционен проект/2010г. – 6 стр., копие от писмо изх. № 100000018904/30.12.2011г. на „ЧЕЗБ” ЕАД, копие от писмо изх. № 10000009656/16.01.2012г. на „ЧЕЗРБ” АД, копие от писмо изх. № 100000019879/05.02.2012г. на „ЧЕЗБ” ЕАД, копие от Констативен протокол № 0028194 на „ЧЕЗБ” ЕАД, копие от Заявление за продажба на електрическа енергия за битови нужди, копие от Констативен протокол/ 2012г., копие от Декларация от 01.03.2012г. и копие от Констативен протокол на „ЧЕЗРБ” АД – бланка (непопълнена).
В писмените си бележки, г-жа А.Д.М. уведомява Комисията, че през 2004г., когато „ЧЕЗРБ” АД изнася електромерите в гр.Б. на уличните стълбове, тя и семейството й отсъстват за около 3 години от адреса, на който имот притежават в града. А.Д.М. счита, че възползвайки се от това отсъствие, дружеството не е включило адресът й към електроразпределителната мрежа и е заличило партидата и абонатния й номер. В последствие, след завръщането на адреса си в гр.Б., А.Д.М. и семейството й се оказали без ток. За да се включи отново към електроразпределителната мрежа, семейството трябвало да подаде ново искане за проучване на условията за присъединяване на обекта.
А.Д.М. цитира суми, които е трябвало да заплати във връзка с присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа.
Жалбоподателката изразява недоволството си, че българските роми дължат огромни суми на „ЧЕЗБ” ЕАД, но на тях не им спират тока. Във връзка с което е подала жалба до Комисия за защита от дискриминация, същата препратена от последните до Комисия за енергийно и водно регулиране.
На следващо място жалбоподателката счита, че е незаконосъобразно лишена от ток повече от 7 години, а така също и че електроразпределителното дружество незаконно притежава копия от документите й за собственост. Госпожа А.Д.М. се съмнява и в законността, на предоставянето на КЗЛД, на свързани с нея лични данни от страна на „ЧЕЗРБ” АД.
Госпожа А.Д.М. иска от Комисията да постанови решение, с което да забрани на „ЧЕЗРБ”АД да притежава копия от документи за собственост, да наложи наказание на дружеството, за така изискваните документи до момента, а така също и да укаже на „ЧЕЗРБ”АД, да „издаде декларации на собствениците, на които притежават копия от документи за собственост, че ще поемат изцяло разходите за водените от тях дела, до възстановяването на злоупотребената собственост, ако това се случи”.
На 20.06.2012г., в срок постъпват и писмените бележки от „ЧЕЗРБ” АД. В същите дружеството сочи, че поддържа предварително изразеното си становище и че желае да акцентира върху процесуалната недопустимост на жалбата и на съдържанието на конкретната правнорегламентирана дейност по проучване на условията за присъединяване към електроразпределителната мрежа (ЕРМ), която дружеството извършва.
 „ЧЕЗРБ” АД счита, че жалбата е недопустима поради следните съображения: обстоятелствата предмет на жалбата, са станали известни на жалбоподателката на 16.04.2010г., а подадената до Районна прокуратура – гр. София жалба е от 03.02.2012г., в този смисъл, съгласно чл.38 от ЗЗЛД жалбата е просрочена; липсва засегнат личен и пряк интерес; липсва на искане от компетентен орган, до колкото в жалбата се изразяват твърдения за подготовка за имотна измама; не е налице един от основните реквизити на жалбата, а именно този визиран в чл.30, ал.1, т.2 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация; жалбата е насочена срещу ЧЕЗ”Е.Б.”АД, а административното производство е водено срещу „ЧЕЗР” АД, което е единствено уведомено и представлявано на откритото заседание; копията от документите, които е представила жалбоподателката, са й били върнати, поради което не е налице застрашен пряк или личен интерес от водене на производство, а противното е в доказателствена тежест на жалбоподателката.
„ЧЕЗРБ” АД счита, че жалбата е неоснователната поради следните съображения: не се спори, че г-жа А.Д.М. е подала по нейно желание и инициатива заявление за услуга - извършване на проучване на условията за присъединяване за недвижим имот, който твърди, че е нейна собственост или в съсобственост; текстовете на Наредба № 6 от 2004г. за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към ЕРМ, изрично регламентират процедурата за присъединяване и необходимите документи; Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), кореспондират с изискването да се представят документи, доказващи вещни права върху присъединявания обект и актуални скици, въз основа на които да може да се идентифицира имот и сравни със специализираните карти и регистри; на гърба на бланката, жалбоподателката е отбелязала с кръстче, че прилага доброволно копие от документа за собственост, като това нейно действие не е скрепено с принуда.
„ЧЕЗР” АД иска Комисията да вземе предвид, че след изготвяне на договора за присъединяване, тъй като жалбоподателката не е могла да събере таксата от 444 лв., тя е започнала да „опитва административна принуда”, чрез оплаквания до ДКЕВР, КЗЛД, Прокуратура и др.
„ЧЕЗР” АД сигнализира Комисията, в случай, че на дружеството бъде наложена санкция, да вземе предвид, че би следвало да наложи такава и на всички районни поделения на ДНСК и Главни архитекти към съответните общински администрации, тъй като удостоверителни документи за собственост се съдържат във всички разрешения за стоеж, неразделна част от които са инвестиционните проекти.
Дружеството счита, че са налице кумулативно четири от условията за допустимост на обработването на лични данни, а именно: обработване за точно определена цел; обработване необходимо за упражняване на правомощия, предоставени на лицензианта за дейността разпределение на ел. енергия със закон; физическото лице е дало своето съгласие за обработване на личните данни и обработването е било необходимо с оглед действия предхождащи сключването на договор, предприети по додадено от лицето искане.
 „ЧЕЗР” АД иска от Комисията да постанови решение, с което да отхвърли жалбата подадена от г-жа А.Д.М. като неоснователна.
Към писмените бележки, за сведение са приложени: копие от Приложение 2 на Услуги, извършвани от технико-проучвателните отдели на „ЧЕЗРБ” АД и Пълномощно за процесуално представителство.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни, в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно.
В чл.4 , ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
„ЧЕЗРБ” АД е енергийно предприятие по смисъла на §1. т.24 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката (ЗЕ), с предмет на дейност: експлоатация на електроразпределителната мрежа, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел доставка на потребителите, присъединени към тази мрежа на територията на Западна България, за което е получило съответната индивидуална Лицензия от Държавна Комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) № Л- 135-07/13.08.2004г. В изпълнение на задълженията си към потребителите, енергийното предприятие се ръководи от специална нормативна уредба.
В Наредба № 6 от 09.06.2004г. за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи, е регламентирано сключване на писмен договор за присъединяване. За целта е необходимо, съгласно чл.5, ал.1 от същата наредба, заинтересованите лица да подадат „Искане за проучване на условията за присъединяване на нов обект към разпределителната електрическа мрежа”. Към искането се прилагат документи, доказващи вещни права върху присъединявания обект - нотариален акт, договор за делба, скици, документи за наследствено правоприемство и др. Прилагат се и други документи съдържащи лични данни, в зависимост от формата на собственост, например, когато заявителят е наемател - нотариално заверени договор за наем и съгласие на собственика за подаване на искането по образец.
На следващо място, обработване на лични данни е наложително и във връзка със строителния процес, в който по силата на Закона за устройство на територията (ЗУТ). се изисква титулярът на ограничените вещни права да бъде идентифициран само чрез официални удостоверителни документи, по смисъла на чл.179 от ГПК. Съдържанието им е законово определено и не зависи от волята и преценката на „ЧЕЗРБ” АД. В чл.5, ал.2, т.1 от Наредба № 6 от 09.06.2004г. за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи, е предвидено прилагането на копия от виза за проектиране на присъединения обект или одобрен подробен устройствен план (ПУП), когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на ЗУТ.
Видно от подписа положен върху искането за проучване на условията за присъединяване, физическото лице, за което се отнасят данните, в конкретния случай г-жа А.Д.М., е дало своето изрично съгласие за обработване.
От друга страна в искането за проучване на условията за присъединяване, е записан абзац, който информира потребителя, че предоставените в същото лични данни, са необходими за сключване на Предварителен договор за присъединяване, по смисъла на чл.12, ал.1 от Наредба № 6 от 9 юни 2004г. и измененията и допълненията към същата за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи, необходимо приложение съгласно чл.143. т.3 от ЗУТ. В този смисъл, обработването е необходимо за изпълнение на действия, предхождащи сключването на договор, предприети по искане на г-жа А.Д.М.
В тази връзка, може да се направи обоснован извод, че са налице две от условията за допустимост на обработване на лични данни, визирани в чл.4, ал.1, т.2 , т.3 и т.6 от ЗЗЛД.
С подписването на „Искане за проучване на условията за присъединяване”, г-жа А.Д.М. е изразила своето съгласие, свързаните с нея лични данни да бъдат обработвани във връзка със сключването на Предварителен договор за присъединяване с дружеството „ЧЕЗРБ” АД.
Предвид изложеното, Комисия за защита на личните данни приема жалбата рег. № 905/16.02.2012г., подадена от А.Д.М. срещу „ЧЕЗРБ” АД, за неоснователна.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № 905/16.02.2012г., подадена от А.Д.М. срещу „ЧЕЗРБ” АД.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 905/16.02.2012г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings