Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № 905/ 24.02.2012 г.

Решение по жалба вх. № 905/ 24.02.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 905/24.02.2012г.
София, 25.07.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 20.06.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № 905/24.02.2012г., подадена от А.Д.М. срещу „ЧЕЗЕБ” АД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) е постъпила жалба от А.Д.М., препратена по компетентност от Районна Прокуратура – София, в която се излагат твърдения за извършено от страна на „ЧЕЗЕБ” АД (ЧЕЗЕБ), неправомерно и незаконосъобразно обработване на свързаните с нея лични данни.           
А.Д.М. твърди, че след като е подала жалба срещу ЧЕЗЕБ, в писмения отговор от дружеството е била уведомена, че не може да бъде открита на оставения от нея телефонен номер за връзка и следва на телефонен номер ******, да даде нов актуален номер. В изпълнение на указанията на дружеството, г-жа А.Д.М. е прозвъняла на посочения телефонен номер, но е била уведомена, че може да предостави телефон за връзка само в офисите на „ЧЕЗЕБ” АД.
На 17.01.2012г. А.Д.М. е посетила офис на дружеството, находящ се на ул. „О.”, гр.София. След като г-жа А.Д.М. обяснила причината за посещението си, а именно, че иска да остави актуален телефонен номер за контакт, служителка от офиса й подала да попълни „Заявление за допълване на клиентски данни за потребител битови нужди”.
Госпожа А.Д.М. изразява съмнения относно законността на пунктовете присъстващи в така описаното заявление, които имат за цел клиентът да декларира, че:
- са му предоставени данните, които идентифицират администратора и неговия представител;
- е запознат със целите на обработване на личните данни;
- е запознат с получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните съгласно глава шеста от ЗЗЛД;
- му е известно, че предоставя личните си данни в съответствие с изискванията на действащото законодателство и са му известни последиците от отказ за предоставянето им;
- му е предоставена информация за правото на достъп и правото и правото на коригиране на събраните данни съгласно глава пета от ЗЗЛД;
- не възразява данните му да се използват за целите на директния маркетинг;
- е получил енергоспестяваща крушка.
А.Д.М. иска от Комисията да бъде извършена проверка и в случай, че бъде установено нарушение на ЗЗЛД, да се наложат съответните санкции.
Към жалбата е приложено като доказателство копие от „Заявление за допълване на клиентски данни за потребител битови нужди”.
Жалбата, подадена от А.Д.М. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „ЧЕЗЕБ” АД. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД и е регистриран с Идент. № 34603, в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-жа А.Д.М., изразяваща се в неправомерното им изискване от „ЧЕЗЕБ” АД, с цел да се подновят клиентските й данни, в поддържаната от „ЧЕЗЕБ” АД база данни.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание проведено на 05.06.2012г., Комисията взема Решение, с което обявява жалба с рег. № 905/24.02.2012г., подадена от А.Д.М. срещу „ЧЕЗЕБ” АД за процесуално допустима, насрочва я за разглеждане по същество в открито заседание и конституира страните в административното производство.
В условията на служебното начало, и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства, е изискано изразяването на писмено становище с представяне на относимите към случая доказателства от „ЧЕЗЕБ” АД.
На 27.04.2012г. е постъпило писмено становище от „ЧЕЗЕБ” АД. В същото се сочи, че в качеството си на администратор на лични данни, дружеството изпълнява задълженията си, вменени му по закон като събира личните данни за точно определени цели, посочени и в текста на заявлението.
Дружеството счита, че обработването на данните се извършва добросъвестно и при стриктно спазване на българското законодателство.
„ЧЕЗЕБ” АД се позовава на чл.21, ал.1, във вр. с чл.19, ал.1, т.3-5, чл.20, ал.1, т.3-5 от ЗЗЛД, като заявява, че в конкретния случай, не е постъпило запитване, за да е възникнала и необходимост от преценка.
„ЧЕЗЕБ” АД добавя още, че г-жа А.Д.М. е била уведомена за правото си по чл.34а от ЗЗЛД, да възрази срещу обработването на свързаните с нея лични данни за целите на директния маркетинг.
Дружеството моли Комисията да обърне внимание, че полагането на подпис под заявлението и декларациите, по никакъв случай не е скрепено с принуда, във връзка с което и г-жа А.Д.М. не е разписала бланката.
Към становището не са приложени доказателства.
За откритото заседание на Комисия за защита на личните данни, за разглеждане на жалбата по същество, проведено на 20.06.2012г., страните са редовно уведомени.
Преди откритото заседание, в деловодството на КЗЛД, с вх. № П 2498/19.06.2012г. е депозирано становище от г-жа А.Д.М. В същото г-жа А.Д.М. заявява, че при попълване на „Заявление за допълване на клиентски данни за потребител битови нужди”, не са и били предоставени данни, идентифициращи администратора на лични данни; не е била запозната с целите на обработване на личните й данни, а така също и не й е била предоставена информация за категориите получатели на свързаните с нея лични данни. Към становището са приложени като доказателства, копия от „Заявление за допълване на клиентски данни за потребител битови нужди”, „Заявление за продажба на електрическа енергия за битови нужди” и Декларация за съгласие на останалите наследници (собственици), за регистрация на средство за търговско измерване (електромер).
В отговор, с писмо вх. № П 2605/22.06.2012г., след провеждане на откритото заседание, „ЧЕЗЕБ” АД депозира свои писмени бележки, в които дружеството уведомява Комисията, че осъществява лицензионна дейност по снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката и тази дейност е определена като дейност в обществен интерес, при условията на регулация от страна на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
На следващо място „ЧЕЗЕБ” АД счита, че жалбата, подадена от г-жа А.Д.М. е недопустима, тъй като не е налице конкретно искане до административния орган, от страна на жалбоподателката.
По същество, изложените съображения за недопустимост са относно обстоятелството, че г-жа А.Д.М. не е доказала качеството си на собственик/ползвател на присъединения имот.
„ЧЕЗЕБ” АД счита, че „Заявление за допълване на клиентски данни за потребител битови нужди” и „Заявление за продажба на електрическа енергия за битови нужди” и Декларация за съгласие на останалите наследници (собственици), за регистрация на средство за търговско измерване (електромер), отговарят на изискванията на ЗЗЛД и моли преписката да бъде прекратена поради несъстоятелност на жалбата подадена от лице с облигационни отношения със страната, липса на пряк интерес и да бъде постановено решение, с което жалбата на г-жа А.Д.М. да бъде отхвърлена.
С чл.1, ал.2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни, в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно.
В чл.4 , ал.1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Между жалбоподателката и „ЧЕЗЕБ” АД е налице договорно правоотношение, който факт не се оспорва от страните.
Във връзка със сключения договор са били подписани и „Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗЕБ” АД (Общите условия).
Съгласно чл.8, ал.3, т.5 от Общите условия, потребителят декларира, че приема Общите условия за снабдяване с електрическа енергия от продавача или посочва предлаганите от него различни условия. В случай, че потребителят предложи различни условия, при постигане на съгласие с продавача се подписва допълнително споразумение. В конкретния случай, не са налице данни за наличие на предложени различни условия от г-жа А.Д.М., респективно няма данни за наличие на допълнително споразумение към Общите условия.
От така изложеното, следва да се направи обоснован извод, че е налице хипотезата за допустимост на обработване на лични данни, визирана в чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД, а именно физическото лице за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.
Следва да се вземе в предвид, че в Раздел втори – права и задължения на потребителя, чл.13, т.5 от Общите условия, потребителят се задължава да уведоми продавача в 30-дневен срок, в писмена форма, за всяка промяна, свързана с личните му данни. В този смисъл, подписвайки Общите условия, г-жа А.Д.М. е била длъжна да предостави информация за промяната на свързаните с нея лични данни.
При подаване на „Искане за проучване на условията за присъединяване на нов абонат към разпределителната електрическа мрежа”, жалбоподателката е оставила телефонен номер за контакт, на който самата тя сочи, че не е могла да бъде намерена от дружеството, по повод подадена от нея жалба, тъй като мобилният й апарат е бил откраднат. Госпожа А.Д.М. сама е поискала да актуализира телефонния си номер за контакт, като за целта „ЧЕЗЕБ” АД й е предоставило „Заявление за допълване на клиентски данни за потребител на битови нужди”. Жалбоподателката е възразила срещу обработването на личните й данни, с оглед актуализацията им и не е подписала бланката на посоченото заявление, с което се е възползвала от правото си по чл.34а от ЗЗЛД.
От събраните в хода на административното производство доказателства, безспорно е установено обстоятелството, че дружеството „ЧЕЗЕБ” АД, обработва правомерно личните данни на жалбоподателката, за целите на сключения договор за продажба на електрическа енергия за битови нужди, в съответствие с разпоредбата на чл.4, ал.2, т.2 от ЗЗЛД.
Съгласно разпоредбата на чл.19 от ЗЗЛД, администраторът или негов представител, е длъжен да предостави на лицето от което се събират лични данни, информация за:
1. данните, които идентифицират администратора и неговия представител;
2. целите на обработване на личните данни;
3.получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
4. данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
Видно от образеца, на предоставената бланка на „Заявление за допълване на клиентски данни за потребител битови нужди”, а така също и на другите две бланки – „Заявление за продажба на електрическа енергия за битови нужди” и Декларация за съгласие на останалите наследници (собственици), за регистрация на средство за търговско измерване (електромер), приложени към „Писмените бележки” на г-жа А.Д.М., администраторът не е изпълнил това законово задължение, респективно не посочил данни, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработване на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните и данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
Предвид изложеното, Комисията приема жалбата рег. № 905/24.02.2012г., подадена от А.Д.М. срещу „ЧЕЗЕБ” АД, за частично основателна.
Водима от горното, на основание чл.10, ал.1, т.5 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните дани,
РЕШИ:
1. Обявява жалба с рег. № 905/24.02.2012г., подадена от А.Д.М. срещу „ЧЕЗЕБ” АД, за частично основателна.
2. Издава на администратора на лични данни „ЧЕЗЕБ” АД, седалище и адрес на управление: гр.София, ****, представляван от Ж.В.П., К.С.С. и П.Б., следното задължително предписание:
В „Заявление за допълване на клиентски данни за потребител битови нужди”, „Заявление за продажба на електрическа енергия за битови нужди” и Декларация за съгласие на останалите наследници (собственици), за регистрация на средство за търговско измерване (електромер), след текста „Декларирам, че:”, в пунктове от 1 до 6 включително, да се добавят, както следва:
В точка първа – данни идентифициращи администратора и неговия представител (БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, представляващ дружеството, Идентификационен номер в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисия за защита на личните данни);
В точка втора – изрично да се посочат целите на обработване на личните данни (за допълване на клиентски данни за потребител битови нужди, за проучване на условията за присъединяване на нов абонат към разпределителната електрическа мрежа, за регистрация на средство за търговско измерване - електромер);
В точка трета – точно описание на получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити свързаните с декларатора лични данни;
В точка четвърта – да се изпълнят изискванията на чл.19, ал.1, т.4 от ЗЗЛД;
В точка пета – да се посочат изрично правните възможности, визирани в чл.34 а от ЗЗЛД;
В точка шеста – да се посочи легалното определение за директен маркетинг по смисъла на § 1, т.15 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД.
 
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесечен срок от получаването му и Комисията за защита на личните данни да бъде уведомена за предприетите организационни и технически мерки относно изпълнението му, за което на основание чл.12, ал.4 от Закона за защита на личните данни ще бъде извършена последваща проверка.
В случай на неизпълнение, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.
 
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

О.М.Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
О.М. Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 905/ 24.02.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings