Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № 6096/ 19.12.2011 г.

Решение по жалба вх. № 6096/ 19.12.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 6096/2011
гр. София, 23.07.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател- Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 27.06.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № 6096/19.12.2011г. от С.С.Л. от гр. София срещу “М.“ ЕАД.
Страните са редовно уведомени за разглеждане на жалбата по същество.
Жалбоподателката- не се явява, не се представлява.
За „М.” ЕАД се явява юрисконсулт Е.С.М.
Жалбоподателката С.С.Л. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че М. обработва незаконосъобразно личните й данни, като фактическата обстановка по случая е следната:
На 11.12.2011г. жалбоподателката посещава офис на М., където сключва договор за ползване на предплатена услуга Прима-карта. Изявява желание и за сключване на договор за ползване на мобилен интернет и телевизия. Служителят от офиса С.М. изисква личната й карта, която задържа за попълване на данните, необходими за сключване на договора. При попълване на предоставения й екземпляр от договора– подписан и подпечатан от служителя- г-жа С.С.Л. установява, че името й е некоректно отразено, както и че в него присъстват клаузи, включващи съгласието й за предоставяне на личните й данни на трети лица. В опит за изясняване на претенциите на жалбоподателката възниква скандал, при който служителят заявява, че договор няма да бъде сключен и унищожава попълнените листа. При поискването им от страна на г-жа С.С.Л. служителят й предоставя пликче с накъсани листа от договор. Жалбоподателката сглобява листата и установява, че те не са съставляващи части от нейния договор.
Към жалбата не се прилагат доказателства.
С.С.Л. настоява КЗЛД да анулира сключеният договор и да санкционира служителя на М.- С.М.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, с писмо изх. № 6096/11/23.01.2012г. от “М.“ ЕАД е изискано становище по случая, както и да се предостави информация относно сключените със С.С.Л. договори.
С писмо вх. № 6096/11/23.01.2012г. от страна на мобилния оператор се съобщава, че на 11.12.2011г. жалбоподателката е закупила пакет за предплатена услуга “Прима“ с телефонен номер ******, за което е попълнила регистрационна форма, копие от която се прилага към писмото. Не се съобщава за наличие на друг договор.
С Решение от 29.12.2012г. (Протокол № 10) Комисията предоставя на жалбоподателката с писмо изх. № 6096/11/13-03.2012г. - копие от становището на ответната страна, като указва 7-дневен срок за изразяване на становище и воля дали жалбата се поддържа, както и съобщава, че при неспазването му административното производство ще бъде прекратено.
С писмо вх. № П43/27.03.2012г. С.С.Л. уведомява, че поддържа жалбата си и твърденията в нея, като сочи за доказателство за установени договорни отношения получената сим карта с номер ****** и уведомлението получено със смс от екипа на М., че така посоченият номер ще бъде включен в услугата “Семейство и приятели“.
От жалбоподателката е изискано да предостави копие от договора, за който твърди, че служителят на М. й представил при поискване от нейна страна на сключения с нея договор. Договорът не се представя.
Видно от ангажирания по случая доказателствен материал се установява, че жалбата се явява редовна, респ. процесуално допустима- подадена е от физическо лице- С.С.Л., в законоустановения срок, при наличие на правен интерес срещу надлежна страна- “М.“ ЕАД - администратор на лични данни обработващ личните данни на жалбоподателката като нейн клиент. С оглед на това Комисията следва да упражни правомощието си по чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗЛД за раглеждане на жалби на физически лица срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата им по ЗЗЛД.
По отношение на основателността Комисията счита, че жалбата следва да се остави без уважение, поради следните съображения:
Видно от установените факти и приложени писмени доказателства се налага извода, че “М.“ ЕАД обработва данните на С.С.Л. законосъобразно по повод закупената от нея “Прима“ карта с номер *****, за което жалбоподателката доброволно е предоставила съгласието си за тяхното обработване и което не се оспорва от нея. По отношение на започналата, но недовършена процедура по сключване на договор за ползване на мобилен интернет и телевизия-предмет на настоящата жалба- се установява, личните данни на жалбоподателката не се обработват, респ. договор между страните не е сключен, поради което жалбата се явява без предмет, респ. неоснователна и следва да се остави без уважение.
При така установената фактическа и правна обстановка Комисията
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № 6096/19.12.2011г. от С.С.Л. от гр.София срещу “М.“ ЕАД.
Решението на Комисията може да се обжалва чрез КЗЛД пред Административен съд- София град в 14-дневен срок от получаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 6096/ 19.12.2011 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings