Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № 1012/ 21.02.2012 г.

Решение по жалба вх. № 1012/ 21.02.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 1012
гр. София, 23.07.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав:Председател- Венета Шопова и членове- Красимир Димитров и Валентин Енев на открито заседание, проведено на 13.06.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № 1012/21.02.2012г. подадена от Г.Л.И. от гр. Р. срещу “Р.Б.“ ЕАД.
Страните са редовно уведомени за разглеждане на жалбата по същество.
Жалбоподателят Г.Л.И.- явява се лично.
“Р.Б.“ ЕАД не изпраща процесуален представител, не ангажира допълнително доказателства за целите на административното производство по разглежданата жалба.
Г.Л.И. сезира КЗЛД с жалба срещу “Р.Б.“ ЕАД, в която излага твърдения за неправомерно обработване на личните му данни от страна на банковата институция, като излага следните факти:
Жалбоподателят е клиент на банката, с която има сключен договор за срочен депозит. На 19.01.2012г. г-н Г.Л.И. посещава клон на “Р.Б.“ ЕАД в гр. Р. за да изтегли парите си от сметката и да прекрати договорните отношения по срочния депозит. За целта е трябвало да подпише предоставена му “форма за актуализация на лични данни“, както и да предостави копие от личната си карта. Жалбоподателят е забелязал, че в подписания формуляр присъства клауза за съгласие за предоставяне на лични данни на трети лица, срещу която той възразява, но му било пояснено устно от служителката, че под трети лица се разбира органите на полицията и прокуратурата.
Жалбоподателят счита, че с актуализацията на личните му данни към момент на прекратяване на договорните отношения с банковата институция, се нарушават правата му по ЗЗЛД като данните са обработени допълнително по начин несъвместим с целите на договора за депозит.
Пред Комисията лицето заявява, че не възразява данните му да се предоставят на полиция и прокуратура, но възразява срещу тяхното предоставяне на трети частни лица при наличие на прекратенти договорни отношения с банката.
Жалбоподателят моли Комисията да наложи имуществена санкция на банката.
Прилагат се копия от форма за актуализация на личните данни от 19.01.2012г. и банков документ за прекратения на същата дата депозит.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, с писмо изх. № 1012/12/09.03.2012г. от “Р.Б.“ ЕАД е изискано становище по случая.
С писмо вх. № 1012/12/21.03.2012г. от страна на банката излагат доводи за неоснователност на жалбата, като се сочи, че данните на жалбоподателя по повод извършената им актуализация се обработват на основание чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД във връзка с чл.8 от ЗМИП.
Видно от ангажирания по случая доказателствен материал се установява, че жалбата се явява редовна, респ. процесуално допустима- подадена е от физическо лице- Г.Л.И., в законоустановения срок, при наличие на правен интерес срещу надлежна страна- “Р.Б.“ ЕАД- администратор на лични данни обработващ личните данни на жалбоподателя като негов клиент. С оглед на това Комисията следва да упражни правомощието си по чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗЛД за раглеждане на жалби на физически лица срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата им по ЗЗЛД.
При така установените факти Комисията намира жалбата за частично основателна, като прави следните изводи:
В жалбата си до КЗЛД Г.Л.И. оспорва законосъобразността на обработването на личните му данни от страна на “Р.Б.“ ЕАД с твърдението, че те са събрани и актуализирани незаконосъобразно при отпаднало правно основание при прекратяването на договора за депозит на негово име, възразява и срещу предвидената в утвърдената от банката бланка за актуализация на данните клауза, в която се предвижда доброволното съгласие на лицата за предоставяне на данните им на трети лица, без уточняване на техния кръг или целите, с оглед на които предоставянето на информацията би било допустимо.
Съгласно чл.3, ал.1, т.1 и т.4 въ връзка с чл.3, ал.2, т.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари кредитните институции са задължени да извършват идентификация, както и текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения, доколкото те съответстват на наличната информация за клиента. Съгласно чл.6 от ЗМИП идентифицирането на клиентите- физически лица става чрез представяне на официален документ за самоличност, като от него се снема копие.
Към датата, на която жалбоподателят Г.Л.И. е пожелал да бъде прекратен депозитът му при “Р.Б.“ ЕАД, банката е разполагала с копие от негов документ за самоличност, който не е бил валиден. Предвид горното и в съответствие с относимите разпоредби на ЗМИП служители на банката са снели копие от валидния документ за самоличност на жалбоподателя, като към момента на снемане на копието данните за идентификация са актуализирани с нарочна форма. Актуализацията е извършена непосредствено преди осъществяване на операцията по закриване/разпореждане с депозита.
Съгласно чл.8 от ЗМИП банките са длъжни да съхраняват за срок от 5г. данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции. Предвид горното, независимо от прекратяване на договорните отношения с г-н Г.Л.И., “Р.Б.“ ЕАД е длъжна да съхранява снетото копие от валидния документ за самоличност за срока, определен в императивната разпоредба на ЗМИП.
Предвид така изложените обстоятелства, банката обработва личните данни на Г.Л.И. с оглед необходимостта да изпълнява нормативно установените си задължения и в съответствие с разпоредбата на чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД.
Съхранението на лични данни като вид действие по обработване на лични данни съгласно легалната дефиниция от §1, т.1 от ДР на ЗЗЛД е подчинено на всички законоустановени правила, принципи и изисквания, на които следва да отговаря правомерното обработване на личните данни. В чл.2, ал.2, т.4 от ЗЗЛД законодателят е заложил един от основните принципи и изисквания по отношение на администраторите на лични данни във връзка с обработваните от тях данни, а именно- принципа на тяхната актуалност.
По отношение на изложените твърдения от страна на жалбоподателя за отправено от негово страна възражение относно предвидената в предоставената му от банката бланка за актуализация на данните клауза за информирано доброволно съгласие за предоставяне данните на трети лица, то следва да се има в предвид, че реда за това е регламентиран в Глава пета от ЗЗЛД.
С оглед гореизложеното Комисията счита, че “Р.Б.“ ЕАД обработва законосъобразно личните данни на г-н Г.Л.И. на основание чл.4, ал.1,т. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл.8 от ЗМИП и в съответствие с изискванията на чл.2, ал.2, т.4 от ЗЗЛД, но от друга страна тя е длъжна да предоставя точна информация на лицето относно целите с оглед на които се обработват личните данни. В конкретния случай администраторът на лични данни, следвайки изпълнението на нормативно определените си задължения за съхранение на личните данни е длъжен да предостави тази информация, в противен случай въвежда в заблуждение лицето по отношение на обработването на личните му данни.
Видно от предоставеното копие на формуляр за актуализация на лични данни, в който е предвиден текст за доброволно съгласие за предоставяне на лични данни на трети лица, в него не се конкретизира кръга на тези лица, както и целите с оглед на които предоставянето може да бъде извършвано. В този смисъл с действията си “Р.Б.“ ЕАД нарушава разпоредбата на чл.19, ал.1, т.3 от ЗЗЛД, която зъдължава администраторите на лични данни да предоставят информация на физическите лица чийто данне се обработват, относно получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните. По този начин у жалбоподателя е създадено чувство на тревожност и безпокойство относно създаване на предпоставки за злоупотреба с личните му данни, което противоречи на принципите на свободно договаряне, съобразени със закона и морала при установяване на договорни отношения. Комисията счита, че така установеното нарушение следва да бъде санкционирано с имуществена санкция в размер на средно установената от закона, имайки в предвид като смекчаващо вината обстоятелство факта, че няма данни за конкретно настъпили негативни последици за жалбоподателя и като утежняващ факт- че санкционираното действие е установено като практика на “Р.Б.“ ЕАД, с което се засягат интересите на множество лица негови клиенти и това определя по-високата степен на опасност, респ. на засегнат обществен интерес.
С оглед гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
1. Уважава жалба с рег. № 1012/21.02.2012г. от Г.Л.И. от гр. Р. срещу “Р.Б.“ ЕАД в частта й относно непредоставяне на информация на жалбоподателя за лицата или категорията лица, на които личните му данни могат да бъдат предоставяни след преустановяване на договорните отношения помежду им и оставя без уважение жалбата в частта й относно обработване на данните на жалбоподателя след преустановяване на договорните отношения помежду им;
2. На основание чл.10, ал.1, т.7, чл.38, ал.2 и чл.42, ал.3 от ЗЗЛД налага административно наказание имуществена санкция в размер на 11 000 (единадесет хиляди) лева на администратора на лични данни “Р.Б.“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, с управител Б.И.П., затова че на 19.01.2012г. при преустановяване на договорните отношения с лицето е нарушил разпоредбата на чл.19, ал.1, т.3 от ЗЗЛД като не е предоставил на Г.Л.И. информация относно получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните му даннитеслед прекратяване на договорните отношения с него.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му, чрез КЗЛД пред Административен съд- София град.
След влизане в сила на настоящото решение, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов”-№ 15 или преведена по банков път:
Банка  БНБ- ЦУ
IBAN:  BG18BNBG96613000158601
BIC  BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 1012/ 21.02.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings