Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № 159/ 16.01.2012 г.

Решение по жалба вх. № 159/ 16.01.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 159
гр. София, 23.07.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател- Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 11.07.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № 159/16.01.2012г. подадена от В.Г. срещу “БТК“ АД и “Е.М.“ ООД за нарушения по Закона за защита на личните данни.
На 16.01.2012г. в деловодството на КЗЛД постъпва жалба служебно препратена от КРС, в която В.Г. излага твърдения за неправомерно обработване на личните й данни от страна на “Е.М.“ ООД и “БТК“ АД, като фактическата обстановка относно проблема свързан с обработване на личните й данни е следната:
На 22.06.2011г. жалбоподателката подписва договор с “БТК“ АД за предоставяне на услугата В. нет сити, за което се предоставя и модем от мобилния оператор. Уговорено е, че услугата ще се предоставя чрез телефонен пост с номер *******. В заявлението г-жа В.Г. съобщава номер за контакт личния си мобилен номер.
След възникнали технически проблеми по инсталиране на необходимото обурудване жалбоподателката подава редица жалби, както и решава да прекрати договорните си отношения с “БТК“ АД, тъй като не може да ползва услугата по предоставяне на интернет. Своевременно г-жа В.Г. получава фактури за дължими суми, които счита, че не следва да заплаща.
На 10.11.2011г. на домашния телефон на родителите на В.Г. се получило обаждане от жена, представила се за служител на В., за да информира за задълженията на лицето- размер и период за плащане. Обаждането било прието от родителите на г-жа В.Г., което последната счита за неправомерно разпространение на личните й данни.
В жалбата В.Г. настоява за съдействие за анулиране на договора й с “БТК“ АД, както и възникналите по него задължения.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, се предприеха следните действия:
С писмо изх. № 159/12/16.03.2012г. от жалбоподателката е изискано да поясни номера към който е осъществено повикването от служител на БТК АД. С писмо вх № П58/28.03.2012г. В.Г. съобщава, че номерът е собственост на родителите й и че той не съответства на номера, който тя е оставила за контакт с нея.
С писм изх. № 508/12/31.01.2012г. от “БТК“ АД е изискано становище и писмени доказателства по случая.
С писмо вх. № 159/12/09.02.2012г. от страна на мобилния оператор представят становище, в което се излагат доводи за неоснователност на жалбата, като се сочи, че между него и жалбоподателката са налице договорно установени отношения, по които има възникнали вземания, които лицето не е изпълнило своевременно. Тъй като “БТК“ АД има действащ договор с “Е.М.“ ООД с предмет извънсъдебно събиране на вземанията, то случаят е възложен на контрахента, като информацията относно телефона на лицето е коректно подадена, както и описание на услугата във връзка с която е възникнало вземането. Настояват за конституиране на “Е.М.“ ООД като страна по спора, от която да се изиска обяснение по случая.
Представя се копие от заявлението, от което е видно, че г-жа В.Г. е предоставила фиксиран телефонен номер, на който е осъществено позвъняването от страна на В. и чрез който номер е договорено доставянето на интернет.
С писмо изх. № П1145/27.04.2012г. от “Е.М.“ ООД е изискано становище по случая, както и копие от уведомлението, с което дружеството е било ангажирано от страна на “БТК“ АД за събиране на вземането на жалбоподателката.
С писмо вх. № С118/11.05.2012г. от страна на Е.М. ООД излагат доводи за неоснователност на жалбата, сочейки че предприетите действия спрямо В.Г. са в резултат на възникнали от договорните й отношения с “БТК“ вземания.
Жалбата е разгледана по същество от Комисията на 20.06.2012г. при надлежно уведомени и представлявани страни. Комисията отлага произнасянето по същество на жалбата, като изисква от “БТК“ АД да представи допълнително доказателства за начина на уведомяване на жалбоподателката относно натрупания дълг към дружеството в размер на 67,50 лв., а от “Е.М.“ ООД да представи извадка от касаеща жалбоподателката, за момента на предоставяне на данните от БТК АД за обработване.
В определения им срок страните предоставят исканите доказателства.
С писмо вх. № С209/25.06.2012г. от “БТК“ АД представят покана за доброволно изпълнение от 08.11.2011г. до В.Г., както и фактури с месечно дължими суми. Уточнява се, че дългът е заплатен от жалбоподателката на 10.12.2011г. след като е било възложен за събиране на “Е.М.“ ООД.
От “Е.М.“ ООД с писмо вх. № П2600/22.06.2012г. представят извлечение от файл с информация относно възложен от “БТК“ АД по силата на Рамков договор за събиране на вземане дълг на жалбоподателката. Декларира се, че тъй като работата по случая е приключена, то личните данни на жалбоподателката са изтрити от програмния продукт.
Видно от ангажирания по случая доказателствен материал се установява, че жалбата се явява редовна, респ. процесуално допустима- подадена е от физическо лице- В.Г., в законоустановения срок, при наличие на правен интерес срещу надлежна страна- “БТК“ АД- администратор на лични данни обработващ личните данни на жалбоподателката като нейн клиент. С оглед на това Комисията следва да упражни правомощието си по чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗЛД за раглеждане на жалби на физически лица срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата им по ЗЗЛД.
По отношение на основателността Комисията счита, че жалбата следва да се остави без уважение, поради следните съображения:
В жалбата си до КЗЛД В.Г. оспорва законосъобразността на обработването на личните й данни от страна на БТК АД с твърдението, че те са неправомерно предоставени на трето лице- “Е.М.“ ООД, което е довело до свеждане до знание на нейните родители на информация относно нейни задължения, което жалбоподателката счита за недопустимо.
Не се оспорва фактът, че между жалбоподателката и БТК има установени договорни отношения от 22.06.2011г. за услугата VIVACOM Net City, предоставяна към телефонен пост с номер *****  с титуляр трето лице-родителите на жалбоподателката.
На 01.08.2011г. жалбоподателката подава заявление за прекратяване на договора, който е предсрочно прекратен на 01.09.2011г., от която дата клиентката дължи заплащане на неустойки за предсрочно прекратяване в размер на абонаментните такси за периода 01.09.2011г. 22.06.2012г.
На базата на така възникналото вземане администраторът на лични данни е предприел действия по събирането му, като предоставя данните на длъжника на обработващия лични данни “Е.М.“ ООД.
Съгласно чл.3 от Закона за защита на личните данни администратор на лични данни, е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни. Администраторът може да обработва данните сам или чрез възлагане на обработващ данните, като в този случай е длъжен да определи обработващ данните и да осигури достатъчни гаранции за тяхната защита. Съгласно чл.24, ал.4 от ЗЗЛД отношенията между администратора и обработващия лични данни се уреждат с нормативен акт, писмен договор или с друг акт на администратора, в който се определя обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните.
От ангажираните писмени доказателства по жалбата се установява, че между “БТК“ АД и “Е.М.“ ООД е сключен договор, по силата на който вземанията на “БТК“ АД към абонати на същия са прехвърлени на “Е.М.“ ООД. На основание посочения договор вземания на “БТК“ АД, произтичащи от сключения между “БТК“ АД и клиентите договор за услуги, са прехвърлени на “Е.М.“ ООД и към определен момент на възникнало вземане “Е.М.“ ООД се явява кредитор по отношение на съществуващи задължения.
            В подаденото от В.Г. на 01.09.2011г. Заявление за прекратяване на услугата и връщане на обурудването се съдържа текст на стр. 3, който информира лицето, че личните му данни могат да бъдат предоставяне на трети лица във връзка с неплатени суми, както и че данните се предоставят доброволно и използването им извън целите на сключения договор би се наложило с оглед реализиране интересите на администратора на лични данни. В този смисъл, след като не се е възползвал и от предоставеното му от чл.34а от ЗЗЛД право да възрази срещу обработването но личните му данни за цели извън тези на установените договорни такива, то се приема, че жалбоподателят е приел и се е съгласил с тях.
            Условията, при които законодателят допуска обработването на личните данни са посочени в чл.4 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. В чл.4, ал.1 т.7 от ЗЗЛД е предвидено, че обработването /вкл. предоставянето/ на лични данни може да бъде извършено когато е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните, а чл.4 ал.1, т.2 от ЗЗЛД допуска обработването на лични данни при наличието на съгласие на физическото лице.
Частта от жалбата, в която жалбоподателката претендира неизпълнение на договорно задължение от страна на “БТК“ АД във връзка с проблеми по инсталиране на обурудване за ползване на договорена услуга, касае гражданско-правен спор извън компетентността на КЗЛД.
С оглед гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № 159/16.01.2012г. подадена от В.Г. срещу “БТК“ АД и “Е.М.“ ООД за нарушения по Закона за защита на личните данни.
Решението на Комисията може да се обжалва чрез КЗЛД пред Административен съд- София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 159/ 16.01.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings