Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № Ж31/ 17.04.2012 г.

Решение по жалба вх. № Ж31/ 17.04.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 31
гр. София, 23.07.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател- Венета Шопова и членове: Красимир М.Д., Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 27.06.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. № Ж31/17.04.2012г. подадена от А.С.С. срещу “Б.М.Е.Б“ ЕАД.
Страните са редовно уведомени за разглеждане на жалбата по същество.
За жалбоподателката присъства К.Ж.Д., която депозира и комисията приема пълномощно от А.С.С., с което същата упълномощава адвокат Д.Н.А. да я представлява пред комисията във връзка с административното производство по конкретната жалба, както и молба от жалбоподателката, с която същата моли да се даде ход на заседанието, поддържа жалбата си и моли да се приемат писмените доказателства, приложени към нея, както и оспорва по същество представеното становище на "Б.М.Е.Б" ЕАД като неоснователно.
За "Б.М.Е.Б" ЕАД се явява юрисконсулт М.Д. с пълномощно по преписката.
А.С.С. сезира КЗЛД с жалба, в която излага твърдения за неправомерно обработване на личните й данни от  “Б.М.Е.Б“ ЕАД, като фактическата обстановка по случая е следната:
Жалбоподателката е клиент на “Б.М.Е.Б“ ЕАД. Във всяка месечна фактура, която получава по пощата фигурира нейния единен граждански номер. Считайки това за нарушение г-жа А.С.С. подава жалба до дружеството. В жалбата си заявява, че не желае единният й граждански номер да фигурира във фактурата й, а да бъде индивидуализирана като потребител единствено с клиентски номер, както и всичките й лични данни да бъдат заличени от базата данни на дружеството. С писмо изх. № 12/09.02.2012г. от “Б.М.Е.Б“ ЕАД съобщават на жалбоподателката, че отразяването на ЕГН във фактурите представлява нормативно установено задължение за дружеството.
В жалбата се прави анализ на нормативната уредба относно използването на единния граждански номер, с оглед на което се извеждат изводи, че употребата му за целите на издаване на първичен счетоводен документ, какъвто се явява фактурата, е неправомерно действие, с оглед на което лицето моли Комисията да задължи “Б.М.Е.Б“ ЕАД да не изписва единния й граждански номер във фактурите, които й се изпращат ежемесечно, както и да бъдат заличени всички нейни лични данни от базата данни.
В условията на служебното начало и при спазване на принципа за процесуална икономия и бързина, с оглед изясняване на фактическата и правна страна на жалбата, се предприеха следните действия:
С писмо изх. № П1704/17.05.2012г. на “Б.М.Е.Б“ ЕАД е предоставена възможност да изрази становище по изложените в жалбата факти.
В писмо с вх. № П1999/30.05.2012г. “Б.М.Е.Б“ ЕАД предоставя писмено становище за неоснователност на жалбата, сочейки, че единният граждански номер на жалбоподателката се включва във фактурата, което представлява нормативно установено задължение за лицата, издаващи първичен счетоводен документ съгласно разпоредбите на ДОПК.
В устното изложение пред Комисията представителят на ответната страна съобщава, че във връзка със законодателни промени към момента се установява практика за предоставяне на сметки и фактури на абонатите само в случай на тяхно посещение в офис или магазин на “Б.М.Е.Б“ ЕАД, а достъп до същата тази информацията е достъпна за лицата посредством електронна система, за която всеки един получава достъп чрез потребителско име и парола.  
Видно от ангажирания по случая доказателствен материал се установява, че жалбата се явява редовна, респ. процесуално допустима- подадена е от физическо лице- А.С.С., в законоустановения срок, при наличие на правен интерес срещу надлежна страна- “Б.М.Е.Б“ ЕАД - администратор на лични данни обработващ личните данни на жалбоподателката като нейн клиент. С оглед на това Комисията следва да упражни правомощието си по чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗЛД за раглеждане на жалби на физически лица срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата им по ЗЗЛД.
По отношение на основателността Комисията счита, че жалбата следва да се остави без уважение, поради следните съображения:
В жалбата си до КЗЛД А.С.С. оспорва законосъобразността на обработването на личните й данни от страна на “Б.М.Е.Б“ ЕАД, считайки, че изписването на единния й граждански номер в ежемесечното получаваните фактури от дружеството представлява нарушение на чл.2, ал.2 и 3 от ЗЗЛД. 
Не се оспорва фактът, че между жалбоподателката и “Б.М.Е.Б“ ЕАД има установени договорни отношения.
В качеството на администратор на лични данни “Б.М.Е.Б“ ЕАД  има право да обработва лични данни. “Обработване на лични данни”, съгласно определението, посочено в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
Посочването на лични данни на клиентите във фактурите съставляват действия по обработване на лични данни. Текстът на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД изрично урежда хипотезите, при наличието на които се допуска обработването на лични данни.
В конкретен случай е приложима разпоредбата на чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД, тъй като лицето е сключило договор с “Б.М.Е.Б“ ЕАД за конкретна  услуга.
“Б.М.Е.Б“ ЕАД, в качеството си на администратор на лични данни, следва да обработва Вашите лични данни при спазване на разпоредбата на чл.2, ал.2 от Закона за защита на личните данни: законосъобразно и добросъвестно (чл.2, ал.2, т.1 ЗЗЛД); да ги събира за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително, по начин несъвместим с целите (чл.2, ал.2, т.2 ЗЗЛД); да бъдат съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които се обработват (чл.2, ал.2, т.3 ЗЗЛД); не на последно място, те трябва да се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват (чл.2, ал.2, т.5 ЗЗЛД).
От своя страна “Б.М.Е.Б“ ЕАД е задължен да спази и Закона за счетоводството, в чл.7, ал.1, на който изрично са посочени минимума реквизити, които трябва да съдържа всеки първичен счетоводен документ (фактура). В чл.7, ал.1, т.3 на ЗСч е записано, че той трябва да съдържа наименованието, адреса и номера за идентификация по чл.84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя. Съгласно чл.84, ал.2 от ДОПК идентификацията на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец.
Следователно тези лични данни се обработват законосъобразно и добросъвестно от администратора “Б.М.Е.Б“ ЕАД.
С оглед гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж31/17.04.2012г. от А.С.С. срещу “Б.М.Е.Б“ ЕАД.
Решението на Комисията може да се обжалва чрез КЗЛД пред Административен съд- София град в 14-дневен срок от получаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба вх. № Ж31/ 17.04.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings