Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба вх. № 1456/ 03.03.2012 г.

Решение по жалба вх. № 1456/ 03.03.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 1456/2012г.
София, 20.07.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 04.07.2012г. (Протокол № 27), на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № 1456/03.03.2012г., подадена от Я.С.С. срещу „Г.Н.С.” ЕООД и „К.Б.М.” ЕАД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В Комисията за защита на личните данни от Комисията за защита на потребителите е препратена по компетентност жалба, в която жалбоподателят сочи, че през м. юни е посетил офис на „Г.Н.С.” ЕООД - търговски представител на „К.Б.М.” ЕАД, където служител му е предложил „флашка с интернет с месечна такса в размер на 5.00 лв. без да е необходимо да подписва договор”. След няколко месеца поради завишени сметки за телефон, г-н Я.С.С. е посетил централен офис на „К.Б.М.” ЕАД, където е уведомен, че офертата за ползваната флашка е била за срок само от три месеца на договорената цена, впоследствие обаче е в размер на 14.00 лв., за което той е подписал съответен договор. Жалбоподателят твърди, че не се е съгласявал и не е подписвал договор за тази услуга. От предоставеното копие на посочения договор е установил, че в него е попълнен номера на личната му карта, която е подменил с нова, но заявява, че подписът е неговия.  
Г-н Я.С.С. счита, че е извършена злоупотреба с личните му данни, тъй като не е подписвал нов договор с мобилния оператор.
Към жалбата не са приложени допълнителни доказателства.
С писмо с изх. № 1456/12/15.03.2012г. на Председателя на КЗЛД, изпратено както на посочения адрес за кореспонденция, също и на електронния адрес, жалбоподателят е уведомен, че неговата жалба е препратена по компетентност от Комисията за защита на потребителите в Комисия за защита на личните данни. Уведомен е за реда и реквизитите, които следва да съдържа искането, с което се сезира КЗЛД. Указано е, в случай, че поддържа жалбата си, следва в срок да я потвърди. Със Заявление с вх. № 310/20.04.2012г. Я.С.С. потвърждава жалба си.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл.3 от Закона, каквото качество безспорно притежават „К.Б.М.” ЕАД и „Г.Н.С.” ЕООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че на „К.Б.М.” ЕАД е издадено Удостоверение № 28772. Заявени са три регистъра: “Персонал”, “Потребители” и “Видеонаблюдение”. На „Г.Н.С.” ЕООД е издадено Удостоверение № 25652. Заявени са два регистъра: “Персонал” и “Клиенти. Двете дружества са вписани в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с личните данни на жалбоподателя, изразяваща се в попълването и подписване на договори с мобилния оператор без знанието и съгласието му. По смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗЗЛД “употреба” на лични данни представлява обработване на лични данни.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, при сезирането й КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание, проведено на 20.06.2012г. (Протокол № 25), Комисията обявява жалбата за допустима и я насрочва за разглеждане по същество на 04.07.2012г. Конституира като страни в административното производство жалбоподателя Я.С.С. и ответни страни - „К.Б.М.” ЕАД и „Г.Н.С.” ЕООД в качеството им на администратори на лични данни.
С писмо с изх. № П1128/.27.04.2012г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) дружеството „К.Б.М.” ЕАД е уведомено за откритото административно производство и на основание чл.36 от АПК е изискано становище, заверени копия на прекратени и настоящи договори с жалбоподателя, както и други относими към жалбата доказателства.
В отговор, с писмо с вх. С106/08.05.2012г., от Г. е получено становище, в което се посочва, при извършена проверка е установено, че жалбоподателят е страна по договор за мобилни услуги № 601203095/12.07.2011г., при подписването на който е предоставено устройство ZTE. Твърди се, че договорът е надлежно подписан от двете страни.
Към писмото са приложени заверени копия на: Пълномощно на Д.Ц.; Пълномощно на Л.К.; Договор № 606078993 от 07.07.2010г.; Допълнително споразумение от 23.11.2011г.; Договор № за СИМ карта от 28.05.2010г.; Заявление за преминаване към Г. програми от 13.05.2010г.; Договор за лизинг на устройство Samsung 525 и Общи условия от 23.11.2011г.; Допълнително споразумение; Договор за лизинг на устройство Samsung 550 и Общи условия от 23.11.2011г. и Договор за фиксирани услуги и Приложение от 28.05.2011г. за СИМ карта.
С писмо с изх. № П2086/04.06.2012г. на Председателя на КЗЛД, от „Г.Н.С.” ЕООД на основание чл.36 от АПК е изискано становище, заверено копие на договор с „К.Б.М.” ЕАД, както и други относими доказателства.
С писмо с вх. № С170/11.06.2012г. от „Г.Н.С.” ЕООД е получено становище, в което се посочва, че дружеството е търговски представител на „К.Б.М.” ЕАД, който извършва действия от негово име и за негова сметка, както и съобразно предоставения от Г. софтуер и информация от него. За конкретния случай се сочи, че Я.С.С. е абонат на „К.Б.М.” ЕАД от м. май 2006г. и договорът е подписан на база информацията, съществуваща в ползвания софтуер, поради което се е получило разминаване на данните относно номера на личната карта. Тъй като г-н Я.С.С. може да бъде идентифициран с имената и с ЕГН, от „Г.Н.С.” ЕООД считат договора от 12.07.2011г., сключен между абоната и Г. за валиден.
Към писмото са приложени копия на: Обяснения от 08.06.2012г. на С.Й. – управител на „Г.Н.С.” ЕООД; Правила и процедури на „К.Б.М.” ЕАД; Извлечение от договор за търговско представителство.
За откритото заседание на Комисията за защита на личните данни, проведено на 04.07.2012г. (Протокол № 27), страните са редовно уведомени. Жалбоподателят не се явява. От „К.Б.М.” ЕАД не изпращат процесуален представител. „Г.Н.С.” ЕООД се представлява от адв. Д.Б.-Г. с конкретно пълномощно по жалбата. Адв. Д.Б.-Г.  заявява, че счита жалбата за неоснователна, тъй като дружеството, което представлява обработва лични данни от името и за сметка на Г., с когот жалбоподателят е подписал договор, както и самият той твърди.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл.2, ал.2, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. Съгласно чл.2, ал.2, т.3 от Закона, личните данни следва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя от администратора на лични данни.
В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД изчерпателно са посочени основанията за допустимост за обработване на лични данни. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработването. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят е едно от условията за допустимост за обработване на лични данни, което кореспондира с целта на ЗЗЛД по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона. От приложеното от „К.Б.М.” ЕАД копие на Договор за фиксиран номер, от 28.05.2010г. г-н Я.С.С. е абонат на Г. Видно от Договор № 601203095/12.07.2011г. с приложени Общи условия на промоцията Welkome, подписани от жалбоподателя, както и от Допълнително споразумение от 23.11.2011г., между г-н Я.С.С. и Г. е налице валидно правоотношение. Този факт не се оспорва от жалбоподателя, който заявява, че подписът е негов. На следващо място, на 13.11.2011г. г-н Я.С.С. е подписал и Договор за лизинг. От изложеното следва извода, че е налице изричното съгласие на Я.С.С. по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД.
От събраните към жалбата писмени доказателства бeзспорно е установено обстоятелство, че „К.Б.М.” ЕАД обработва по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД личните данни на жалбоподателя във връзка с договорните отношения между страните.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с лични данни, изразяваща се попълването в Договор за мобилен интернет от 12.07.2011г. на номера на старата лична карта, която жалбоподателят сочи, че е подменил с нова, но не ангажира доказателства в подкрепа на тези твърдения.
Нормата на чл.24, ал.1 от ЗЗЛД допуска възможността администраторът на лични данни да обработва данните чрез възлагане на обработващ данните. В конкретния случай, „Г.Н.С.” ЕООД – търговски представител на Г., въпреки самостоятелното си качество на администратор на лични данни, по отношение на „К.Б.М.” ЕАД има качеството обработващ лични данни по смисъла на § 1, т.3 от ДР на ЗЗЛД. Този извод произтича от обстоятелството, че „Г.Н.С.” ЕООД ползва (употребява) личните данни на клиентите на мобилния оператор от негово име и за негова сметка, като ползва софтуер, предоставен от оператора. Процедурата е утвърдена с ясни правила за абониране на частни клиенти. Я.С.С. е абонат на „К.Б.М.” ЕАД от 2006г. и дружеството обработва и съхранява предоставените от него самия лични данни.
Съгласно т.16 от Общите условия на „К.Б.М.” ЕАД за взаимоотношенията с потребителите на мобилни телефонни услуги, неразделна част от всеки индивидуален договор, при промяна на данните в документа за самоличност, задължение на потребителя е да уведоми Г. в 7-дневен срок, считано от датата на настъпване на промяната, като се задължава в същия срок и да предостави новите данни. При неспазване на това правило са предвидени и наказателни мерки - Г. да спре временно и/или постоянно ползването на услугите и/или прекрати договора.
В настоящия случай, ако се кредитират твърденията на г-н Я.С.С., че има промяна в номера на личната си карта, то следователно същият не е изпълнил договорните си задължения да уведоми оператора.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните.            
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на действителни факти от значение по случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията, приема жалбата за неоснователна.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № 1456/03.03.2012г., подадена от Я.С.С. срещу „Г.Н.С.” ЕООД и „К.Б.М.” ЕАД.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 1456/ 03.03.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings