Начало » Практика » Решения и становища на КЗЛД по искания за трансфер на лични данни за 2012 г. » Становище на КЗЛД относно искане на кмета на община В., област М., по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

Становище на КЗЛД относно искане на кмета на община В., област М., по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни

 

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № 747/2012 г.
гр. София, 09.05.2012 г.

 
ОТНОСНО: Искане с вх. № 747/11.02.2012 г. от И.Х.Б. - кмет на община В., област М., за становище от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 
Комисията за защита на личните данни в състав: Венета Шопова, Валентин Енев и Веселин Целков, на заседание, проведено на 09.05.2012 г., разгледа искане с вх. № 747/10.02.2012 г. от г- н И.Х.Б. - кмет на община В., област М., в което е отправена молба за становище от Комисията за защита на личните данни на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни.
В постъпилото искане от г- н И.Х.Б. - кмет на община В., област М. като основание за  отправената молба за становище на Комисията   са посочени чл. 36, 36 а и чл.36г, т.1, изречение второ, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД),. В искането за становище се сочи, че  в община В., област М. е полученото по факс "искане - запитване" на български език, без данни за легалицация на превода, подписано от   адвокати А.Я. и Ф.Я. от адвокатска кантора в гр. А., Република Италия и с него се иска да бъде издаден сертификат за фамилна анамнеза или друг документ за откриване на семейни отношения между г-н Т.Т.П., роден на 10.12.1982 г. в гр. Л., с постоянен адрес в с.Ч., община В., област М. и г-жа З.Б.И., родена на 10.06.1963 в село Р., община М., област М., с постоянен адрес в гр.В., а също така и с Б.Ц.П., роден на 16.07.1981 г. в гр. Л., с постоянен адрес в гр.С. и с Т.З.Б., роден на 25.10.1982, в гр.Л. и с постоянен адрес в с.Р., община М., област М. В искането за становище се посочва, че исканите документи са необходими за адекватната защита на посочените техни клиенти - български граждани /З.Б.И., Б.Ц.П.,Т.З.Б./ по обвинението срещу тях от Т.Т.П. Посочено е също така, че към искането от адвокатската кантора е приложен документ, "написан на италиански език, без превод, за който може да се предположи, че е издаден от гражданския и наказателен съд в гр.Н., Република Италия".
В искането за становище е изразено мнение, че "от описните по-горе документи" /б.а. искането от адвокатската кантора и документа от италианския съд/ може да се направи обосновано предположение, че от трети лица - посочените в тях адвокати се иска издаването на документи, съдържащи лични данни по смисъла на чл. 2 от ЗЗЛД за посочените лица, от които само Т.Т.П. е роден и с постоянен адрес в с. Ч.,община В., област М.
В искането за становище кметът на община В. моли Комисията за произнасяне дава ли разрешение за издаване на удостоверение за родствени връзки и удостоверение за семейно положение, съдържащи лични данни на Т.Т.П., който е с постоянен адрес в с. Ч., община В., област М. само по отношение на това лице, тъй като останалите лица са с постоянни адреси в други общини.
В искането за становище е констатирана известна неяснота по отношение на лицето Т.Т.П., роден на 110.12.1982 г. Веднъж е посочено, че той е роден в град Л. и е с постоянен адрес в с. Ч., община В., област М., а втори път че е роден и е с постоянен адрес в с.Ч., община В., област М.
Удостоверенията за семейно положение и удостоверенията за родствени връзки се издават въз основа на наличните данни от регистъра на населението. Регистърът на населението се поддържа в електронен вид и формира Национална база данни "Население".
Удостоверението за родствени връзки се изисква в случаите, когато едно лице следва да определи родствените си връзки с друго/и лице/а. Кои лица са роднини и каква е степента на родство помежду им се определя в чл. 74-76 СК.
Удостоверенията, се издават от общинската администрация въз основа на регистъра на населението и данните, вписани в него (чл. 24, ал. 1 ЗГР).
Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗГР в регистрите на актовете за гражданското състояние се вписват събитията раждане, брак и смърт за всички лица, които към момента на настъпване на събитието са български граждани и за лицата, които не са български граждани, но към момента на настъпване на събитието се намират на територията на Република България. Вписването на тези данни в регистрите на актовете за гражданско състояние се извършва в населеното място, в което е настъпило събитието (чл. 4, ал. 1 ЗГР).
Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 ЗГР указва, че в регистъра на населението се вписват:
1. всички български граждани;
2. чужденците, които са:
- получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
- получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България.
Текстът на чл. 4, ал. 2 ЗГР сочи, че вписването в регистъра на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица.
Разпоредбата на чл. 4, ал. 3 ЗГР нормативно установява отговорността на кметовете на общините за гражданската регистрация на територията на съответната община.
Регистрите за гражданското състояние и регистъра на населението се създават и поддържат от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), която е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях (чл. 100-101 ЗГР).
Компетентността по предоставяне на удостоверенията, предмет на разглеждания казус процедура, е предоставена на съответната общинска администрация, в регистъра на която е записан заявителят (чл. 24, ал. 2 ЗГР). Съгласно чл. 106 ЗГР данните от ЕСГРАОН се предоставят на:
1. българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;
2. държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
3. български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Разпоредбата на чл. 88а ЗГР указва кои лица могат да искат издаване на документите по чл. 88 ЗГР (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акта за смърт). Това са:
- лицето, за което се отнася актът за раждане, на неговите родители/законните му представители;
- страните по акта за сключен граждански брак;
- наследниците на починалото лице от акта за смърт.
Посочените документи може да се издават и на трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от правоимащите лица или по реда на ГПК и НПК. /чл.88а, ал.2 от ЗГР/
Съгласно чл.88б от ЗГР длъжностното лице по гражданското състояние от всяка общинска администрация, както и консулското длъжностно лице в чужбина, може да издава дубликати на удостоверения за раждане, за сключен граждански брак или препис извлечения от акт за смърт или пълни преписи от актовете въз основа на Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние.
Исканите удостоверения попадат в категорията на свидетелстващите документи, тъй като с материализираното в документа изявление издателят свидетелства за съществуването или несъществуването на определени факти. Едно такова издадено удостоверение е също така и официален документ поради факта, че материализира изявление на орган на държавна власт в това му качество. Може да се направи извода, че едно такова издаденото удостоверение е официален свидетелстващ документ и като такъв е израз на държавна удостоверителна власт и се ползва с материална доказателствена сила. Всички държавни органи са длъжни да зачитат и да се съобразяват с материалната доказателствена сила на издаденото удостоверение, докато същата не бъде опровергана чрез доказване на неверността му.
Предоставянето от страна на кмета на община В. на информация, съдържаща личини данни т.е. издаването на исканите удостоверения с лични данни, би представлявало “Обработване на лични данни”, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е “Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като............разкриване чрез предаване.......................предоставяне”.
По отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл. 4 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни е законосъобразно, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и дадени алтернативно условия за допустимост на обработването. В изложеният казус адвокатската кантора, която иска да й бъдат предоставени лични данни на физическо лице е длъжна да докаже наличието на свой законен интерес, пред който няма преимущество интересът на физическото лице, чиито данни се предоставят.
Предоставянето на информация, съдържаща лични данни, от длъжностните лица по гражданското състояние, може да се извършва само при наличие на една от хипотезите, разписани в чл. 4 от ЗЗЛД и в съответствие с разпоредбите на чл.106 от Закона за гражданската регистрация.
Обработването на лични данни, чрез предоставянето следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните. Във всеки конкретен случай обемът на предоставените данни винаги следва да е съобразен с целта, за която същите се искат. т.е. с принципа на целесъобразност. Предоставянето на информация следва да следва също така да е законосъобразно, а самата информация пропорционална.
Закона за гражданската регистрация (ЗГР) се явява специален по отношение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) при предоставяне на лични данни на трети лица. В тези случаи на администратора на лични данни следва да спазват разпоредбите на и чл.106, ал. 1от ЗГР, където са изброени лицата и условията, при които се предоставят данни от гражданската регистрация, съдържащи се в регистрите на населението. Разрешението по смисъла на чл.106, ал. 1, т.3 от ЗГР е различно от разрешението по смисъла на глава шеста "Предоставяне на лични данни на трети лица" от ЗЗЛД. Съгласно чл.28, ал.2 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация може да осъществява и други производства освен разписаните в чл.28, ал.1 (едно от които е производството по предоставяне на лични данни на трети лица) когато това е предвидено в закон. Би могло да се приеме че такова друго производство е даването на "разрешение от КЗЛД" по смисъла на чл.106, ал.1, т.3 от ЗГР.  
След измененията и допълненията на ЗЗЛД, обн. ДВ бр. 91 от
10.11.2006 г., беше отменен текстът на чл.35, регламентиращ условията, при които е допустимо предоставянето на лични данни от администратора на трети лица.   В изложената в искането хипотеза следва да намерят приложение разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД, тъй като в съответствие с посоченото по-горе определение за „Обработване на лични данни”, предоставянето на данни от гражданската регистрация представлява обработване чрез предоставяне на данните. Текстът на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД урежда хипотезите, при наличието на които се допуска обработването на лични данни. ЗГР е специалният закон, който установява нормативното задължение на администратора да предостави данни по гражданската регистрация на трети лица.  В чл. 106 от ЗГР са изброени лицата и условията, при които се предоставят данни от гражданската регистрация, съдържащи се в регистрите на населението.
Разпоредбите на чл.36, чл.36 а и чл.36 б и свързаните с тях разпоредби на чл.50 до чл. 53 б от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация касаят трансферите на данни. Съгласно чл. 36а от ЗЗЛД предоставянето на лични данни в държава – членка на Европейския съюз, както и в друга държава – членка на Европейското икономическо пространство, се извършва свободно при спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни. Поради което позоваването на чл.36 и чл.36а е неправилно, тъй като в този случай се касае за евентуално предоставяне на данни в Република Италия, която е държава - членка на Европейския съюз. Позоваването на чл.36 г, т.1, изречение две е неясно. Цитираната норма няма изречение две, освен това се касае допълнителното обработане на лични данни получени или предоставени в рамките на полицейско или съдебно сътрудничество, каквото в изложения казус не е налично.
Разпоредбата на чл. 88а ЗГР, която указва кои лица могат да искат издаване на документите по чл. 88 ЗГР (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акта за смърт). Това са лицето, за което се отнася актът за раждане, на неговите родители/законните му представители; страните по акта за сключен граждански брак;-наследниците на починалото лице от акта за смърт. Посочените документи може да се издават и на трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от правоимащите лица или по реда на ГПК и НПК. Не е приложен документ - нотариално заверено пълномощно, от който да е видно, че адвокатската кантора е упълномощена да поиска удостоверения за семейно положение и удостоверение за родствени връзки на лицата З.Б.И., родена на 10.06.1963 в село Р., община М., област М., с постоянен адрес в гр.В., Б.Ц.П., роден на 16.07.1981 г. в гр. Л., с постоянен адрес в гр.С., с Т.З.Б., роден на 25.10.1982, в гр.Л. и с постоянен адрес в с.Р., община М., област М., за които е посочено, че са клиенти на Кантората. По отношение на приложения документ, за който в искането за становище е посочено, "че може да се предположи, че е издаден от граждански и наказателен съд в гр.Н., Република Италия",  ако същият е истински то той е публичен акт по смисъла на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове и като такъв би следвало да има заверка с апостил. По отношение на приложеното копие обаче не е налице удостоверяване с апостил съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове /Хагска конвенция от 1961/, по която Република Италия е страна.
Във връзка с гореизложеното няма пречка Адвокатска кантора "адв.А.Я.- адв. Ф.С.Я." да получи удостоверения за родствени връзки и удостоверения за семейно положение да бъдат издадени на З.Б.И., родена на 10.06.1963 в село Р., община М., област М., с постоянен адрес в гр. В., Б.Ц.П., роден на 16.07.1981 г. в гр. Л., с постоянен адрес в гр. С., с Т.З.Б., роден на 25.10.1982, в гр.Л. и с постоянен адрес в с.Р., община М., област М., но само след като към искането бъде приложено нотариално заверено пълномощно от горепосочените лица, с което упълномощават адвокатската кантора за получаване на същите. Ако адвокатска кантора "адв.А.Я.- адв. Ф.С.Я." иска да се ползва от документа, издаден от съд в гр. Н., Рeпублика Италия, същия документ, в качеството му на публичен акт по смисъла на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, трябва да бъде снабден с апостил.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Адвокатска кантора "адв.А.Я.- адв. Ф.С.Я." може да получи удостоверения за родствени връзки и удостоверения за семейно положение на З.Б.И., родена на 10.06.1963 в село Р., община М., област М. с постоянен адрес в гр. В., Б.Ц.П., роден на 16.07.1981 г. в гр. Л., с постоянен адрес в гр. С., с Т.З.Б., роден на 25.10.1982, в гр.Л. и с постоянен адрес в с.Р., община М., област М., след като към искането/ исканията бъде приложено нотариално заверено пълномощно от горепосочените лица, с което да упълномощават адвокатската кантора за получаване на същите. Ако адвокатска кантора "адв.А.Я.- адв. Ф.С.Я."  иска да се ползва от документа, издаден от съд в гр. Н., Рeпублика Италия, този документ, в качеството му на публичен акт по смисъла на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, трябва да бъде снабден с апостил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно искане на кмета на община В., област М., по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings