Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2011 г. » Решение по жалба вх. № 3986/ 01.09.2011 г.

Решение по жалба вх. № 3986/ 01.09.2011 г.

РЕШЕНИЕ
№ 3986/2011 г.
София, 14.11.2011 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 19.10.2011 г. (Протокол № 43), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави за разглеждане жалба с рег. № 3986/01.09.2011 г., подадена от В.Н.Ш. срещу „М.” ЕАД (МТел).
От Комисията за защита на потребителите (КЗП) до Комисията за защита на личните данни е препратена по компетентност жалба, заведена с рег. №3986/01.09.2011 г. Жалбата е адресирана и до Районна прокуратура – гр. София. Жалбоподателката В.Н.Ш. сочи, че във връзка с писмо от „К.Б.” ЕООД, получено на 10.08.2011 г., е направила справка в „М.” ЕАД. Съобщено й е, че в магазин на „Х.-Т.” ЕООД е сключен договор за номер ******** на нейното име за период 24 месеца, по който договор има задължения в размер на 124.89 лв. В.Н.Ш. е обезпокоена, тъй като според нея никога не е сключвала договор с този мобилен оператор и не притежава СИМ карта с номер *********. Твърди, че не е била клиент на „М.” ЕАД по договор, а е притежавала единствено предплатена и регистрирана СИМ карта, която не е използвала от „доста време”. Счита, че е извършена злоупотреба с личните й данни, които са били използвани неправомерно за сключване на договор с „М.” ЕАД. 
Към жалбата не са приложени доказателства.
С писмо с изх. № 3986/11/14.09.2011 г. на Председателя на КЗЛД, В.Н.Ш. е уведомена, че нейната жалба, подадена до КЗП е препратена по компетентност в КЗЛД. Указано й е, случай, че поддържа жалбата си, следва да я депозира по указания в писмото начин, да я подпише и да приложи относими доказателства (ако разполага с такива). В отговор, с писмо с вх. №3986/11/10.10.2011 г., жалбоподателката изпраща жалбата, съобразена с изискуемите реквизити. Към писмото са приложени копия на: писмо от 03.08.2011 г. от „К.Б.” ЕООД; писмо с изх. № 03-95-93/30.08.2011 г. от КЗП и Становище от 24.08.2011 г. от „Х.-Т.” ЕООД. 
С оглед изясняването на фактите и обстоятелствата по жалбата, с писмо, изх. №3986/11/14.09.2011 г. на Председателя на КЗЛД, от Софийска Районна Прокуратура (СРП) е изискана информация за хода и резултатите от предприетите от тяхна страна действия по жалбата на г-жа В.Н.Ш. В отговор, с писмо, вх. № 3986/11/27.09.2011 г. от СРП уведомяват Комисията, че по жалбата на г-жа В.Н.Ш. е образувана прокурорска преписка № 44884/11 г. по описа на СРП, по която е възложена проверка от СДВР.
В условията на служебното начало, с писма с изх. № 3986/11/13.10.2011 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от АПК дружествата „М.” ЕАД, „К.Б.” ЕООД и „Х.-Т.” ЕООД са уведомени за откритото административно производство по жалбата и на основание чл. 36 от АПК им е указано да предоставят писмени становища, придружени с относими доказателства към нея. В отговор, с писмо с вх. №3986/11/24.10.2011 г., от „М.” ЕАД е изпратено становище, в което се посочва, че след извършена от дружеството проверка е установено, че жалбоподателката е абонат по Договор за услуги
№ М2556736/01.11.2010 г., сключен в магазин на „Х.-Т.” ЕООД в гр. К. Посочва се, че по силата на договор от 01.12.2005 г., „Х.-Т.” ЕООД е основен партньор на МТел и има право да сключва договори за услуги от името на „М.” ЕАД. Към писмото са приложени заверени копия на: Пълномощно от 04.07.2010 г.; Договор №М2556736/01.11.2010 г. и приложение към него; Данни за потребител от 01.11.2010 г.; Договор от 01.12.2005 г. с „Х.-Т.” ЕООД и Анекс към него.
С писмо, вх. № 3986/11/21.10.2011 г., от „К.Б.” ЕООД е получено становище, в което се посочва, че на правно основание сключен на 20.05.2003 г., дружеството обработва информация за длъжниците на „М.” ЕАД с цел извънсъдебно събиране на техни просрочени задължения. В тази връзка, на 03.08.2011 г. е изпратено писмо до жалбоподателката, с което е уведомена за размера на просрочени задължения към мобилния оператор. Към писмото са приложени заверени копия на: Договор от. 20.05.2003 г. и осем Анекса към него и Писмо с реф. №4711291/03.08.2011 г.
От „Х.-Т.” ЕООД е получено становище с вх. № 3986/11/21.10.2011 г., с твърдения, че след извършена проверка е установено, че В.Н.Ш. е страна по договор от 01.11.2010 г., сключен чрез посредничеството на „Х.-Т.” ЕООД в гр. К. Посочва се, че практиката на дружеството при сключване на договори за мобилни услуги лицето лично да присъства в момента на подписване на договора, като се легитимира с документ за самоличност, поради което считат договора за надлежно подписан. Считат, че оспорването от страна на г-жа В.Н.Ш. е въпрос единствено от компетентността на разследващите органи да се произнесат относно достоверността на подписа. Към становището са приложени копия на: Пълномощно от 02.06.2011 г. и Писмо от 24.08.2011г. до В.Н.Ш.
Жалбата, подадена от В.Н.Ш. е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което може да се направи извод, че е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания.Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. Законът сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване изискванията на ЗЗЛД.
Дружеството “М.” ЕАД притежава качеството администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни. При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД е установено, че на “М.” ЕАД е издадено Удостоверение № 50151 и е вписано в регистъра на администраторите на лични данни към КЗЛД. Заявени са 4 регистъра: „База данни абонати”, „База данни персонал”, „Видеонаблюдение” и „Посетители”.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните данни на г-жа В.Н.Ш., изразяваща се в сключването на договор за мобилни услуги без знанието и съгласието й. По смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД ”употреба” на лични данни е обработване на лични данни.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
Обработването на лични данни от администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл. 4, ал. 1 от Закона са определени условията, при наличие на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е когато обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна. В конкретния случай, според изложените в жалбата твърдения, жалбоподателка не е имала никакви договорни отношения с администратора на лични данни “М.” ЕАД, а е притежавала единствено предплатена и регистрирана СИМ карта. От друга стана, към административната преписка от мобилния оператор са приложени заверени копия на Договор № 2556736/01.11.2010 г. и приложение към него, съдържащи личните данни и подписа на жалбоподателката. КЗЛД не е компетентният орган да изследва истинността на положените върху договора и приложението подписи дали са подправени или истински. В тази връзка обработването на личните данни на жалбоподателката без нейното съгласие и подправянето на подписа й не може да се обвърже по категоричен начин с администратора на лични данни.
Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, административният орган спира административното производство при наличието на друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. Резултатите и заключенията от образуваното производство в Софийска Районна Прокуратура могат да имат съществено значение както за жалбата, така и за защита на правата на жалбоподателката. Установяването на факта дали има извършено престъпление и извършителят му са преюдициални към образуваното пред Комисията административно производство и са от значение за постановяване на Решение от КЗЛД. Необходимо е и с оглед извършването на преценка дали администраторът на лични данни – “М.” ЕАД е извършил “обработване” по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД на свързаните с В.Н.Ш. лични данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, чл. 27, ал. 2 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
 
РЕШИ:
1. Обявява жалба с рег. № 3986/01.09.2011 г., подадена от В.Н.Ш. срещу „М.” ЕАД, за допустима.
2. Конституира като страни в административното производство жалбоподателката В.Н.Ш., ответна страна - „М.” ЕАД в качеството му на администратор на лични данни и заинтересовани страни - „К.Б.” ЕООД и „Х.-Т.” ЕООД. 
3.Спира административното производство по жалбата, до отпадане на основанията за спирането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 3986/ 01.09.2011 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2