Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2011 г. » Решение по жалба вх. № 3409/ 03.08.2011 г.

Решение по жалба вх. № 3409/ 03.08.2011 г.

РЕШЕНИЕ
№ 3409/2011 г.
София, 14.11.2011 г.

 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 26.10.2011 г. (Протокол № 44), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, постави за разглеждане жалба с рег. № 3409/03.08.2011 г., подадена от М.А.Ч. чрез пълномощника си М.Б.Х., срещу „К.Б.М.” ЕАД (Г.).
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, подадена от М.А.Ч.В жалбата г-жа М.А.Ч. сочи, че по нейна молба, М.Б.Х. – нейна дъщеря и пълномощник, на 27.07.2011 г. е посетила офис на Г., за да сключи от нейно име договор с „К.Б.М.” ЕАД за мобилни услуги. Жалбоподателката посочва, че до момента е ползвала мобилен номер от предплатена карта B-connect към същия мобилен оператор, но е искала да премине към тарифен план. Служител на мобилния оператор отказал да извърши исканата услуга, тъй като М.А.Ч. имала просрочено задължение в размер на 562.06 лв. по договор, сключен на 29.12.2010 г. със срок две години. Жалбоподателката заявява, че не е сключвала договор с „К.Б.М.” ЕАД, нито е купувала пакети или други услуги, освен ваучери за предплатената карта B-connect. Възмутена е, че без знанието и съгласието й личните й данни са използвани за сключването на договор. Посочва, че е предоставила на Г. личните си данни само и единствено с оглед регистрацията на предплатения мобилен номер. М.А.Ч. твърди, че през м. декември, когато е сключен договор на нейно име, е била трудноподвижна, на домашен стационар и излизането й от жилището е било невъзможно. Счита, че е извършена злоупотреба с личните й данни и моли Комисията да извърши проверка на „К.Б.М.” ЕАД по случая и с оглед своите правомощия да наложи съответната санкция.
Към жалбата е приложено копие на нотариално заверено Пълномощно от 01.08.2011 г.
С оглед изясняване на обстоятелствата по жалбата с писмо, изх. №3409/11/10.08.2011 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) дружеството „К.Б.М.” ЕАД е уведомено за образуваното административно производство и на основание чл. 36 от АПК е указано да предостави писмено становище по жалбата, заверени копия на договори, сключени с жалбоподателката и допълнителни споразумения към тях, както и други относими доказателства.
В отговор с писмо, вх. № 3409/11/22.08.2011 г., от „К.Б.М.” ЕАД е получено становище, в което се посочва, че г-жа М.А.Ч. е страна по два договора за мобилни и фиксирани услуги. Към писмото са приложени ксерокопия на: Договор за мобилни услуги №31913703/ 29.12.2010 г., Договор за фиксирани услуги № 31913562/ 29.12.2010 г. и Приложения към тях; Фактури с №7160076302/25.04.2011 г., №7157476046/15.03.2011 г. и №7156186880/25.01.2011 г.; Извлечение от Фактури №7158772871, № 7157476046 и №7157476046; Кредитно известие от 25.03.2011 г. и Пълномощно от 25.01.2011 г.
С писмо, изх. № 3409/11/10.08.2011 г. на Председателя на КЗЛД, от жалбоподателката е изискана информация дали е сезирала прокуратурата или други органи по случая. В отговор с писмо, вх. № 3409/11/29.08.2011 г., М.А.Ч. уведомява Комисията, че по случая е сезирала Първо РУП – гр. Пловдив.
В условията на служебното начало с писма с изх. № 3409/11/24.08.2011 г. и повторно с изх. № 3409/11/30.09.2011 г. на Председателя на КЗЛД, с оглед определяне наличие на предпоставките, съдържащи се в чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, от Първо РУП - гр. Пловдив е изискана информация за хода и резултатите от предприетите действия по жалбата. С писмо, вх. № 3409/11/10.10.2011 г., от Първо РУП – гр. Пловдив уведомяват Комисията, че по жалбата на М.А.Ч. срещу „К.Б.М.” ЕАД се извършва проверка.
Жалбата, подадена от М.А.Ч. чрез пълномощника й М.Б.Х., е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което може да се направи извод, че е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания.Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона. Законът сочи като администратор на лични данни физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита, при спазване изискванията на ЗЗЛД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата.
„К.Б.М.” ЕАД безспорно притежава качеството администратор на лични данни. При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД, е установено, че на дружеството„К.Б.М.” ЕАД е издадено Удостоверение № 28772 и е вписано в регистъра на администраторите на лични данни към КЗЛД. Заявени са три регистъра: “Персонал”, “Потребители” и “Видеонаблюдение”.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
Обработването на лични данни от администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД следва да бъде законосъобразно и добросъвестно.
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД изчерпателно са посочени основанията за допустимост за обработване на лични данни. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработването. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на лични данни, което кореспондира с целта на ЗЗЛД по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона. В конкретния случай, в жалбата се съдържат твърдения за злоупотреба с личните данни на жалбоподателката, изразяваща се в попълването и подписването на договори с  „К.Б.М.” ЕАД за мобилни и фиксирани услуги без знанието и съгласието й. Г-жа М.А.Ч. заявява, че ползва единствено мобилен номер от предплатена карта B-connect към Г. и не е имала никакви договорни отношения с администратора на лични данни. От друга стана, към административната преписка от мобилния оператор са приложени заверени копия на Договор за мобилни услуги № 31913703/ 29.12.2010 г. и Договор за фиксирани услуги № 31913562/ 29.12.2010 г., както и приложения към тях, съдържащи личните данни и подписа на жалбоподателката. КЗЛД не е компетентният орган да изследва истинността на положените върху договорите и приложенията към тях подписи дали са подправени или истински. В тази връзка обработването на личните данни на жалбоподателката без нейното съгласие и подправянето на подписа й не може да се обвърже по категоричен начин с администратора на лични данни.
Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, административният орган спира административното производство при наличието на друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. Резултатите и заключенията от образуваното производство в Първо РУП – гр. Пловдив и от извършваната проверка, могат да имат съществено значение както за жалбата, така и за защита на правата на жалбоподателката. Установяването на факта дали има извършено престъпление и извършителят му са преюдициални към образуваното пред Комисията административно производство и са от значение за постановяване на Решение от КЗЛД. Необходимо е и с оглед извършването на преценка дали администраторът на лични данни –„К.Б.М.” ЕАД е извършил “обработване” по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД на свързаните с М.А.Ч. лични данни.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид предоставените писмени становища и доказателства, Комисията счита, че е налице предпоставката на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс за спиране на административното производство.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, чл. 27, ал. 2 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни
 
РЕШИ:
1. Обявява жалба с рег. № 3409/03.08.2011 г., подадена от М.А.Ч. срещу „К.Б.М.” ЕАД, за допустима.
2. Конституира като страни в административното производство жалбоподателката М.А.Ч. и ответна страна - „К.Б.М.” ЕАД в качеството му на администратор на лични данни.
3.Спира административното производство по жалбата, до отпадане на основанията за спирането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба вх. № 3409/ 03.08.2011 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2