Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2008 г. » Становище на КЗЛД относно искане с вх. № 334/12.03.2008 год. от проф. д-р Генчо Начев – Изпълнителен директор на Университетска национална специализирана болница за активно лечение „Св. Екатерина” ЕАД за становище от Комисията за защита на личните да

Становище на КЗЛД относно искане с вх. № 334/12.03.2008 год. от проф. д-р Генчо Начев – Изпълнителен директор на Университетска национална специализирана болница за активно лечение „Св. Екатерина” ЕАД за становище от Комисията за защита на личните да

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
ОТНОСНО: Искане с вх. № 334/12.03.2008 год. от проф. д-р Генчо Начев – Изпълнителен директор на Университетска национална специализирана болница за активно лечение „Св. Екатерина” ЕАД за становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с предоставяне здравна информация на наследниците на починали лица.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на редовно открито заседание, проведено на 03.04.2008 год. (Протокол № 10), разгледа искане с вх. № 334/12.03.2008 год.от Генчо Начев– Изпълнителен директор на УНСБАЛ „Св. Екатерина” ЕАД, гр. София, с което се обръща към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за становище относно законосъобразното приложение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) при предоставянето на медицинска документация на наследниците на починали лица. 
В писменото си искане до КЗЛД Изпълнителният директор на УНСБАЛ „Св. Екатерина” ЕАД отбелязва, че се получават молби от наследници на починали в болницата пациенти, с които се иска предоставянето на копия от аутопсионен протокол, резултати от изследвания и друга медицинска документация. Цитира текстът на чл.27, ал.1 от Закона за здравето (ЗЗ), съгласно който „здравна информация са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация”. Посочва, че в чл.28, ал.1 от ЗЗ са изброени хипотезите, в които здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица и отбелязва, че в изброяването не е посочено, че здравната информация може да се предоставя по искане на наследниците на починало лице.
Предвид цитираните разпоредби от ЗЗ и разпоредбата на чл.28, ал.3 от ЗЗЛД се иска становище от КЗЛД каква медицинска документация може да се предоставя на наследниците на лица, починали в УНСБАЛ „Св. Екатерина” ЕАД, гр. София.
Действията по отношение предоставянето на достъп до информация, съдържаща се в медицинската документация, представляват „Обработване на лични данни”, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
В посочената хипотеза УНСБАЛ „Св. Екатерина” ЕАД се явява администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). В качеството на администратор, при предоставянето на достъп до информация, съдържаща се в медицинската документация, болницата следва да спазва специалния ред за достъп, разписан в Глава пета от ЗЗЛД, където са уредени нормативно правата на физическите лица по отношение на обработването на техни лични данни. 
 При упражняване правото си на достъп всяко физическо лице има право да поиска от администратора на лични данни информация в разбираема форма, съдържаща личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник (чл.28, ал.1 от ЗЗЛД). Съгласно чл.28, ал.3 от ЗЗЛД при смърт на физическото лице, правата му за достъп се упражняват от неговите наследници. Следователно наследниците на починали в УНСБАЛ „Св. Екатерина” ЕАД лица имат право да изискат от администратора на лични данни (УНСБАЛ „Св. Екатерина” ЕАД) информация, съдържаща лични данни на техните наследодатели в същия обем и вид, какъвто е имало право да получи и починалото лице, т.е. информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация (чл.27, ал.1 от ЗЗ). 
В текстовете на чл.28, ал.1 от ЗЗ се изброяват случаите, при които може да бъде предоставяна здравна информация на трети лица, различни от наследниците на починали лица. По отношение законосъобразните условия, при наличието на които се допуска обработването на личните данни в тези хипотези, следва да намерят приложение разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Този текст урежда алтернативни предпоставки, при наличието на които се допуска обработването на лични данни. Съгласно чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД обработването на лични данни (в случая предоставянето на здравна информация на трети лица, различни от наследниците на починали лица) се допуска, ако е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни (УНСБАЛ „Св. Екатерина” ЕАД). ЗЗ е специалният закон, който регламентира нормативните условия при наличието, на които е допустимо администраторът (УНСБАЛ „Св. Екатерина” ЕАД) да предоставя данни, свързани със здравна информация на трети лица, различни от наследниците на починали лица. В чл.28, ал.1 от ЗЗ са изброени лицата, на които може да се предоставят визираните данни.
По поставените въпроси КЗЛД е имала повод многократно да се произнесе във връзка с подадени жалби от наследници на починали лица, поради отказан достъп до информация, съдържаща се в съответните медицински документи. Становището на Комисията се възприема и от съдебната практика – Решение № 237/09.01.2006 год. на ВАС-пето отделение – влязло в сила.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ:
 
На основание чл.28, ал.3 от ЗЗЛД наследниците на починали лица имат право на достъп до информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, обработвана от съответния администратор на лични данни.
При предоставяне на здравна информация на трети лица, различни от наследниците на починали лица, по отношение законосъобразните условия, при наличието на които се допуска обработването на личните данни, следва да намерят приложение разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Венета Шопова /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2