Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2008 г. » Становище на КЗЛД относно писмо с вх.№ към 197/08г./ 30.04.2008 г. от Иван Гетов - главен директор на Главна дирекция „ГРАО” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството – МРРБ с приложен проект на Споразумение за достъп до Национа

Становище на КЗЛД относно писмо с вх.№ към 197/08г./ 30.04.2008 г. от Иван Гетов - главен директор на Главна дирекция „ГРАО” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството – МРРБ с приложен проект на Споразумение за достъп до Национа

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
ОТНОСНО: писмо с вх.№ към 197/08г./ 30.04.2008 г. от Иван Гетов - главен директор на Главна дирекция „ГРАО” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството – МРРБ с приложен проект на Споразумение за достъп до Националната база данни „Население”/ администрирана от Главна дирекция „ГРАО” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството – МРРБ/ на Агенция по вписванията.
 
Комисията за защита на личните данни на редовно открито заседание, проведено на 27.06.2008 год. /Протокол №21/ разглежда изпратеният проект Споразумението между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция по вписванията за осъществяване на достъп да Национална база данни „Население” във връзка с правомощията й, на основание чл.10 ал.1 т.1 от Закона за защита на личните данни, за анализ и осъществяване на цялостен контрол за спазване на нормативните актове в областта на защитата на личните данни.
В проекта е предвидено то да се сключи на следните нормативни основания:
- чл.106, ал.1, т.2 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, съгласно който данните от ЕСГРАОН се предоставят на държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия
- чл.29, ал.2 и ал.2 т.1 от Закона за регистър БУЛСТАТ, съгласно който за осъществяването на функциите си регистър БУЛСТАТ има безплатен достъп до автоматизираните информационни фондове на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението /ЕСГРАОН/
- чл.1, ал.1, ал.2 и ал.3 т.1, чл.2, чл.7 и чл.8 от Наредбата за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи.
            В проекта на споразумението е предвидено да се осигури извършването на справки от автоматизираните информационни фондове на национално равнище /Национална база данни „Население”/ за лицата, посочени в чл.3 ал.1 т.9 и т.11 от ЗГР относно следните данни:
Име - собствено бащино, фамилно, единен граждански номер /ЕГН/, място на раждане, гражданство, постоянен и настоящ адрес, дата на смърт, промяна на ЕГН и дата на промяната /при наличие на техническа възможност/.
Посочено е, че предоставянето на горепосочените данни ще се извършва чрез защитен канал и ползване на универсален електронен подпис, издаден в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, чрез потребителски и/или програмен интерфейс съгласно чл.8 ал.2 от Наредбата за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи.
            В т.9.4.на проекта е предвидено задължение на Агенцията по вписванията да използва предоставените данни само за осъществяване на функциите й по поддръжка на регистър БУЛСТАТ като не ги предоставя възмездно или безвъзмездно, или заменя с трети лица в страната или чужбина.
В общите условия на проекта на споразумение е предвидено също така предоставянето, ползването, съхранението и защитата на данните да става при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и действащата нормативна уредба.
Предоставянето от страна на МРРБ на лични данни на лични данни на физически лица, съдържащи се в Националната база данни „Население” представлява „Обработване на лични данни”, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е „Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като...разкриване чрез предаване.......................предоставяне”.
В изложеният казус по отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл.4, ал.1 т.1 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни /в случая предоставянето на данни от Национална база данни „Население”/ се допуска, ако е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни. Подробно изброените по горе нормативни основания, от Закона за гражданската регистрация, Закона за регистър БУЛСТАТ и Наредбата за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи, са нормативните актове, които предвиждат задължение на администратора на лични данни /МРРБ/ да предостави данните.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1 т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни да изрази следното
 
СТАНОВИЩЕ:
 
Предоставеният проект на споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по вписванията за предоставяне на достъп до Национална база данни „Население” е съобразен с разпоредбите на Закона за защита на личните данни
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Венета Шопова /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2