Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2008 г. » Становище на КЗЛД относно искане с вх. № 377/20.03.2008 год. Министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов за становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните дан

Становище на КЗЛД относно искане с вх. № 377/20.03.2008 год. Министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов за становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните дан

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
ОТНОСНО: Искане с вх. № 377/20.03.2008 год. Министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов за становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с предоставянето на постоянен достъп до Национална база данни Население” на Национална следствена служба и окръжните следствени служби.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на редовно открито заседание, проведено на 03.04.2008 год. (Протокол № 10), разгледа искане с вх. № 377/20.03.2008 год. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, с което се обръща към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за становище на основание чл.10, ал.1, т.4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и чл.113 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) във връзка с предоставяне на достъп на Националната следствена служба и окръжните следствени служби до Национална база данни „Население” (администрирана от Главна дирекция „ГРАО” на МРРБ). 
В искането подробно са изброени нормативни основания, относими към предоставянето на достъп до националните информационни системи и съответните правомощия на следствените органи от системата на съдебната власт: чл.106, ал.1, т.2 от ЗГР, чл.215 и чл.385, ал.1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), както и статута на НСС, съответно окръжните следствени служби, които са юридически лица на бюджетна издръжка, чието представителство се осъществява от техните директори (чл.148, ал.1, чл.150, т.1, чл.151, ал.1 и чл.153, т.1 от ЗСВ).
В заключение е поставен въпросът при изготвяне на едно бъдещо Споразумение за достъп до Национална база данни „Население” следва ли Споразумението да бъде подписано веднъж между министъра на регионалното развитие и благоустройството и директора на НСС и втори път поотделно да се подпишат от 28 Споразумения за достъп до НБД „Население” между министъра на регионалното развитие и благоустройството и всеки от двадесет и осемте директори на окръжни следствени служби. 
По така поставения въпрос е необходимо да бъде анализиран статута на следствените служби относно качеството им на администратори на лични данни, съгласно легалната дефиниция, посочена в чл.3 от ЗЗЛД. По смисъла на посочената законова норма НСС и окръжните следствени служби се явяват администратори на лични данни. Те са отделни юридически лица на бюджетна издръжка (чл.149, ал.1 и чл.151от ЗСВ) и като такива са вписани в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри. От друга страна, в ЗСВ е регламентирана относителна самостоятелност на окръжните следствени служби. Съгласно чл. 150, т.1 и т.5 от ЗСВ в правомощията на директора на НСС е осъществяването на организационно, административно и методическо ръководство на следователите и служителите от Националната следствена служба и окръжните следствени служби, както и координация дейността на следствените служби при разследването и взаимодействието им с други държавни органи. Следователно за сключването на Споразумение за предоставяне на достъп до НБД „Население” е необходимоСпоразумението да бъде сключено между министъра на регионалното развитие и благоустройството и директора на НСС предвид предоставените му със закон правомощия.
С оглед правомощията на КЗЛД, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗЗЛД за осъществяване на цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни е препоръчително да се представи в Комисията проект на Споразумението между МРРБ и НСС за предоставяне на достъп до Национална база данни „Население”.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ:
 
За сключването на Споразумение за предоставяне на достъп до НБД „Население” е необходимо Споразумението да бъде сключено между министъра на регионалното развитие и благоустройството и директора на НСС предвид предоставените му със Закона за съдебната власт правомощия.
Съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗЗЛД Комисията има правомощие да анализира и осъществява цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни, във връзка с което е препоръчително да се представи в Комисията проект на Споразумението между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Национална следствена служба за предоставяне на достъп до Национална база данни „Население”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Венета Шопова /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2