Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2008 г. » Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ 692/21.05.2008 г. от Иван Гетов - главен директор на Главна дирекция „ГРАО” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството – МРРБ за становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси

Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ 692/21.05.2008 г. от Иван Гетов - главен директор на Главна дирекция „ГРАО” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството – МРРБ за становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
ОТНОСНО: искане с вх.№ 692/21.05.2008 г. от Иван Гетов - главен директор на Главна дирекция „ГРАО” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството – МРРБ за становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни.
 
 Комисията за защита на личните данни на редовно открито заседание, проведено на 02.07.2008 г. /Протокол 22/, разгледа искане с вх.№ 692/21.05.2008 г. от Иван Гетов – Главен директор на Главна дирекция „ГРАО”, с което се обръща към Комисията за защита на личните данни/КЗЛД/ за становище на основание чл.10, ал.1 т.4 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. Искането за становище е относно дейностите, свързани с гражданското състояние и гражданската регистрация.
В искането се поставят няколко въпроса: предвид факта, че в кметствата се поддържат регистри за гражданско състояние, следва ли кметовете на кметства да се считат за администратори на лични данни и следва ли същите да се регистрират по реда предвиден в ЗЗЛД. В случай че само кмет на община е администратор на лични данни, би ли могло кмет на кметство, който има задължението да води регистрите за гражданско състояние и да изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН/съгласно чл.46, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/, да се счита за обработващ личните данни.
Общината е основната административно – териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Органът на изпълнителната власт е кметът на общината. Кметовете на общините са отговорни за гражданската регистрация на лицата на територията на общината. Съгласно чл.44 ал.1 т.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.35, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ кметът на общината е длъжностно лице по гражданско състояние. Той има правомощието да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се подържат регистри за гражданското състояние.
По смисъла на чл.3 от Закона за защита на личните данни администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон. Следователно кметът на общината притежава качеството на администратор на лични данни, поради обстоятелството, че по повод осъществяването на правомощията си обработва лични данни на физически лица. Ето защо всеки кмет на община следва да се регистрира като администратор на лични данни, по реда предвиден в Закона за защита на личните данни. Съгласно ал.2 на чл.3 от ЗЗЛД администраторът на лични данни, в случая кметът на общината, обработва данни сам или чрез възлагане на обработващ данните.   По смисъла на параграф 1 т.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни обработващ лични данни е физическо или юридическо лице, държавен орган или орган на местно самоуправление, които обработва лични данни от името на администратора на лични данни. Отношенията между администратора и обработващия лични данни се уреждат с нормативен акт, писмен договор или друг акт на администратора, в който се определя обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните /чл.24 ал.4 от ЗЗЛД/.
 В изложеният казус е налице хипотезата администраторът на лични данни, в случая кметът на дадена община да възлага с писмена заповед, съобразно правомощията си по чл.44, ал.1 т.14 от ЗМСМА на кмета на кметство, в ролята на обработваш данните да изпълнява функцията на длъжностно лице по гражданско състояние.
 
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1 т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ:
 
Кметът на община е администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от Закона за защита на лични данни и следва да се регистрира като такъв в Комисията за защита на личните данни.
Кметът на кметство, който има задължения по чл.46, ал.1 т.6 от ЗМСМА е обработващ лични данни по смисъла на параграф 1 т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Венета Шопова /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2