Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2008 г. » Становище на КЗЛД относно искане с вх. № към е-976/07г./14.01.2008 г. от Е.М. и Х.Й.Ф. – в качеството им на Изпълнителни директори на „Е.” АД със седалище и адрес на управление гр. П., ул. „К.Р.” № 2 за становище от Комисията за защита на личните дан

Становище на КЗЛД относно искане с вх. № към е-976/07г./14.01.2008 г. от Е.М. и Х.Й.Ф. – в качеството им на Изпълнителни директори на „Е.” АД със седалище и адрес на управление гр. П., ул. „К.Р.” № 2 за становище от Комисията за защита на личните дан

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
            ОТНОСНО: Искане с вх. № към е-976/07г./14.01.2008 г. от Е.М. и Х.Й.Ф. – в качеството им на Изпълнителни директори на „Е.” АД със седалище и адрес на управление гр. П., ул. „К.Р.” № 2 за становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни относно извършване на видеонаблюдение в административните офиси и в обособената стая за почивка на персонала на дружеството.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на редовно открито заседание, проведено на 30 януари 2008 г. (Протокол № 4), разгледа искане с вх. № към е-976/07г./14.01.2008 г. от администратора на лични данни „Е.” АД със седалище и адрес на управление гр. П., ул. „К.Р.” № 2.
Представляващите дружеството Е.М. и Х.Й.Ф. – в качеството им на Изпълнителни директори, се обръщат към КЗЛД за становище относно законосъобразното приложение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с извършване на видеонаблюдение в административните офиси и в обособената стая за почивка на персонала на дружеството.
Искането на представляващите „Е.” АД е по повод извършена в обект игрално казино „П.Т.” проверка от длъжностни лица от администрацията на Комисията на основание решение на КЗЛД от 24.10.2007 г. /Протокол № 27/, упълномощени със заповед на Председателя на КЗЛД № РД-255/25.10.2007г.
Проверката е приключила с Констативен акт № към е-976/14.11.2007 г., докладван на заседание на КЗЛД, проведено на 14.11.2007 г. /Протокол № 30/.
С оглед на констатираните факти и представените при проверката доказателства, Комисията е взела решение на основание чл.10, ал.1, т.5 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ до администратора на лични данни „Е.” АД да бъде издадено Задължително предписание.
В т.1 от Задължителното предписание КЗЛД е задължила администратора в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на предписанието да бъдат демонтирани инсталираните камери за видеонаблюдение в работните помещения на служителите в казиното, както и в обособената стая за почивка на персонала, обслужващ хазартните игри, с оглед на обстоятелството, че обработването на лични данни е допустимо само в случаите, регламентирани в чл.4, ал.1 от ЗЗЛД.
Задължителното предписание е получено в седалището на „Е.” АД на 13.12.2007 г., видно от върнатото Известие за доставяне.
С писмо вх. № към е-976/27.12.2007 г. администраторът на лични данни „Е.” АД е информирал Комисията, че дадените задължителни предписания са изпълнени.
Настоящото искане от „Е.” АД е за становище на Комисията по повод изпълненото Задължително предписание и демонтиране на видеокамерите в административните офиси и в обособената стая за почивка на персонала. Доколко е възможно, с оглед предвидената в чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД правна възможност, след предоставени от всички работници и служители декларации, изразяващи изричното им съгласие, за извършване на видеонаблюдение в изброените помещения, да бъдат поставени отново демонтираните видеокамери в административните офиси и в обособената стая за почивка на персонала.
По отношение на данните, записвани от монтираните видеокамери в работните помещения, това безспорно са лични данни, така както законодателят ги е дефинирал в чл.2, ал.1 на ЗЗЛД. Видеонаблюдението представлява техническа форма на обработка на лични данни, във връзка с което е необходимо да бъдат спазвани разпоредбите на ЗЗЛД, свързани с изискванията при обработката на лични данни съгласно чл.2, ал.2 от ЗЗЛД – определяне на конкретната цел за обработка на данните; пропорционалност на целите, за които се обработват, заличаване и коригиране в случай на непропорционалност по отношение на целите, за които се обработват.
Относно законосъобразните условия, при наличието на които се допуска обработването на личните данни, следва да намерят приложение разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Този текст урежда алтернативни основания, при наличието на които се допуска обработването на лични данни.
Съгласно чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД обработването на лични данни е допустимо, в случай че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.
Също така по повод изразяване на становище по изложения казус от страна на КЗЛД, следва да се анализира и възприетата практика от КЗЛД по аналогични казуси и решенията, които са постановени във връзка с това.
С Решение № 4/08.02.2006 г. Комисията се е произнесла във връзка със сезиране от страна на работници и служители, работещи в две фирми, извършващи дейност в сферата на услугите. При анализа на представените пред КЗЛД факти и доказателства във връзка с развитото административно производство, Комисията е анализирала освен действащото в Република България законодателство относно защитата на личните данни, така и международното законодателство и практика, свързани с обработването на лични данни чрез видео и звукозапис.
В редица международни актове е уреден общия принцип за неприкосновеност на личния и семеен живот. Такива са Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (чл. 8), Хартата за основните права в ЕС (чл.7 и чл. 8). На основата на този общ принцип в Директива 95/46/ЕО, която е основен акт, уреждащ защитата на личните данни в Европейския съюз, е уредена подробно материята, свързана със защитата на личните данни на гражданите в страните – членки. Изводите от извършения анализ сочат, че е необходимо спазването на поне едно от следните условия: изрично съгласие на лицето, договорно или правно задължение, защита на значими жизнени интереси на субектите на данни, изпълнение на задача, извършвана в обществен интерес. Важен момент, който следва да се има пред вид, това е правото на информация, правото на достъп и правото на възражение срещу обработването на данните от страна на лицето, обект на видео-наблюдението.
Не на последно място е и задължението на администратора, предвидено в чл.23 от ЗЗЛД да предприеме достатъчно технически и организационни мерки за защита на обработваните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение и разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ:
 
Монтирането на системи за видео и звукозапис в административните офиси и в обособените стаи за почивка на работници и служители следва да се извършва при спазване разпоредбите на чл.2, ал.2, чл.4, ал.1, т.2 и чл.23 от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Венета Шопова /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2