Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2008 г. » Становище на КЗЛД относно искане с вх. № 2464/14.12.2007 год. от Р.М. – Кмет на община К. за становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с ползване регистрите по г

Становище на КЗЛД относно искане с вх. № 2464/14.12.2007 год. от Р.М. – Кмет на община К. за становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с ползване регистрите по г

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
ОТНОСНО: Искане с вх. № 2464/14.12.2007 год. от Р.М. – Кмет на община К. за становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с ползване регистрите по гражданско състояние /смърт и граждански брак/ с изследователска цел за създаване на музейна експозиция.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на редовно открито заседание, проведено на 16 януари 2008 год. (Протокол № 1), разгледа искане с вх. № 2464/14.12.2007 год. от Р.М. – Кмет на община К., с което се обръща към КЗЛД за становище относно законосъобразното приложение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) по повод регистрирана молба в община К. от Н.М.П. – краевед в градското читалище за ползване регистрите по гражданско състояние /смърт и граждански брак/ с изследователска цел за създаване на музейна експозиция.
Към искането на кмета на община К. е приложено заверено копие от молбата на г-н Н.П.
От текста на приложената молба се установява, че читалищното ръководство е наело г-н Н.П. да разработи проект на музейна експозиция. Посочено е, че регистрите за смърт и граждански брак, съхранявани в общината, са единствения източник за информация при изследването на етническия състав на населението край р. Д. и издирването на родните места на заселилите се в тези райони на България.
Действията по отношение на данните, свързани с гражданската регистрация на физическите лица, представляват „Обработване на лични данни”, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е „всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни .............., като ............., разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне.....”. Съгласно чл.5 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), при гражданската регистрация на физическите лица в Република България се получават, обработват, съхраняват и предоставят лични данни, които са свързани с родствените връзки между лицата по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен, отразяват постоянния и настоящия адрес, отразяват степента и вида на образованието, показват наличието на правни ограничения. 
В изложения казус по отношение законосъобразните условия, при наличието на които се допуска обработването на личните данни, следва да намерят приложение разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. Този текст урежда алтернативни основания, при наличието на които се допуска обработването на лични данни.
Според чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД обработването на лични данни (в случая предоставянето на данни от гражданската регистрация на трети лица) се допуска, ако е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни (община К.). ЗГР е специалният закон, който регламентира нормативните условия при наличието, на които е допустимо администраторът (община К.) да предостави данни по гражданската регистрация на трети лица. В чл.7 от ЗГР са изброени лицата, на които може да се предоставят визираните данни. Тези нормативни предпоставки са възпроизведени и в текста на чл.106, ал.1 от същия закон.
В т.1 на чл.7 от ЗГР е посочено, че администраторът предоставя данни по гражданската регистрация на трети лица, при условие че тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси. Преценката на администратора (община К.) за възникването, съществуването, изменението или прекратяването на законни права и интереси на трети лица, при наличието на които за него съществува законовото задължение да им предостави данни по гражданската регистрация, може да бъде извършено въз основа на съответните официални удостоверителни документи. Фактите и обстоятелствата от значение за издаването на съответните документи могат да бъдат установени чрез други официални удостоверителни документи по реда на чл.42 и чл.44 на АПК.
От представените към искане с вх. № 2464/14.12.2007 год. доказателства не може да се направи извод, че за г-н Н.П. данните от гражданската регистрация са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на негови законни права и интереси.
Останалите хипотези, регламентирани в чл.7, т.2 и т.3 от ЗГР предполагат администратора (община К.) да прецени съществуването на законоустановени правомощия на съответния държавен орган, изискващ данни от гражданската регистрация (т.2), както и наличието на законов текст или акт на съдебната власт (т.3), задължаващи администратора да предостави данните. Посочените нормативни разпоредби не предполагат противоречиво тълкуване.
Друга възможност относно законосъобразното обработване на лични данни е предвидена в чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД. Съгласно посочения текст обработването на лични данни (в случая предоставянето на данни от гражданската регистрация на трети лица) се допуска, ако физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.
От представените към искане с вх. № 2464/14.12.2007 год. доказателства не може да се направи извод, че физическите лица, до чиито лични данни г-н Н.П. ще има достъп, са информирани и са дали изрично своето съгласие.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ:
 
Предоставянето на лични данни по гражданската регистрация на трети лицаот община К. в качеството на администратор на лични данни може да се извършва при спазване разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД и при наличие на условията, посочени в чл.7 и чл.106, ал.1 от ЗГР. Следва да се има пред вид, че преценката за наличието на нормативно основание по чл.4, ал.1 от ЗЗЛД се извършва от самия администратор на лични данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Венета Шопова /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2