Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2007 г. » Становище на КЗЛД относно писмо вх. № 521/18.04.2006 г. от Министерство на труда и социалната политика с молба за становище относно законосъобразното предоставяне на лични данни и приложението на чл. 7, т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 106, ал. 1, т. 2 от З

Становище на КЗЛД относно писмо вх. № 521/18.04.2006 г. от Министерство на труда и социалната политика с молба за становище относно законосъобразното предоставяне на лични данни и приложението на чл. 7, т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 106, ал. 1, т. 2 от З

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Относно: Писмо вх. № 521/18.04.2006 г. от Министерство на труда и социалната политика с молба за становище относно законосъобразното предоставяне на лични данни и приложението на чл. 7, т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за гражданската регистрация
 
На заседание на Комисията за защита на личните данни, проведено на 18.06.2007 г., отразено в Протокол № 20, Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ разгледа постъпила молба от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за становище на КЗЛД относно законосъобразното предоставяне на лични данни и приложението на чл. 7, т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за гражданската регистрация.
В писменото си искане МТСП се обръща към Комисията за защита на личните данни с въпроса дали е необходимо при предоставяне на лични данни от ЕСГРАОН на държавни органи, какъвто се явява Дирекция „ОИТ” към Министерство на труда и социалната политика – Добрич като част от структурата на ИА „ГИТ”, това тяхно право да бъде изрично предвидено в нормативен акт или е достатъчно в искането си за предоставяне на лични данни да посочват във връзка с упражняването на кои от законоустановените им правомощия са им необходими лични данни на конкретно лице. Поисканото становището е във връзка с отправено искане до Дирекция ГРОН при Община Добрич за предоставяне на данни относно адреси на посочени от МТСП физически лица – работници и работодатели необходими за случаи на образувани административни и административнонаказателни производства.
Действията по отношение на данните, свързани с гражданската регистрация на физическите лица, представляват „Обработване на лични данни”, съгласно определението, посочено в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. Съгласно чл.5 от ЗГР, при гражданската регистрация на физическите лица в Република България се получават, обработват, съхраняват и предоставят лични данни, които са свързани с родствените връзки между лицата по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен, отразяват постоянния и настоящия адрес, отразяват степента и вида на образованието, показват наличието на правни ограничения. Средствата, чрез които се обработват данните от гражданската регистрация са посочени в чл.6 от ЗГР. Данните подлежат и на компютърна обработка. Те се съхраняват в документални и картотечни регистри и в автоматизирани информационни фондове.
След последните изменения и допълнения на ЗЗЛД, обн. ДВ бр. 91 от
10.11.2006 г., беше отменен текстът на чл.35, регламентиращ условията, при които е допустимо предоставянето на лични данни от администратора на трети лица. Тук следва да намерят приложение разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД, тъй като в съответствие с посоченото по-горе определение за „Обработване на лични данни”, предоставянето на данни от гражданската регистрация представлява обработване чрез предоставяне на данните. Текстът на чл.4, ал.1 от ЗЗЛД урежда хипотезите, при наличието на които се допуска обработването на лични данни. Според т.1 на цитирания чл.4, ал.1 от ЗЗЛД обработването на лични данни (в случая предоставянето на данни от гражданската регистрация на трети лица) се допуска, ако е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни. ЗГР е специалният закон, който установява нормативното задължение на администратора (Община Добрич) да предостави данни по гражданската регистрация на трети лица (в случая МТСП). В чл.7 от ЗГР са изброени лицата, на които следва да се предоставят визираните данни. Тези нормативни задължения са възпроизведени и в текста на чл.106, ал.1 от същия закон.
В т.1 на чл.7 от ЗГР е посочено, че администраторът предоставя данни по гражданската регистрация на трети лица, при условие че тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси. Преценката на администратора (Община Добрич) за възникването, съществуването, изменението или прекратяването на законни права и интереси на трети лица, при наличието на които за него съществува законовото задължение да предостави данни по гражданската регистрация, може да бъде извършено въз основа на съответните официални удостоверителни документи (както в конкретния случай се касае за образувани административни и административнонаказателни производства). Фактите и обстоятелствата от значение за издаването на съответните документи могат да бъдат установени чрез други официални удостоверителни документи по реда на чл.42 и чл.44 на АПК.
Текстът на чл.7, т.2 и т.3 от ЗГР предполага администратора (Община Добрич) да прецени съществуването на законоустановени правомощия на съответния държавен орган, изискващ данни от гражданската регистрация (т.2), както и наличието на законов текст или акт на съдебната власт (т.3), задължаващи администратора да предостави данните. Посочените нормативни разпоредби не предполагат противоречиво тълкуване.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ:
 
Закона за гражданската регистрация(ЗГР) се явява специален по отношение на Закона за защита на личните данни(ЗЗЛД) при предоставяне на лични данни на трети лица. В тези случаи общините в качеството на администратори на лични данни следва да спазват разпоредбите на чл. 7 и чл. 106, ал. 1от ЗГР, където са изброени лицата и условията, при които се предоставят данни от гражданската регистрация, съдържащи се в регистрите на населението. Преценката за наличието на нормативно основание за предоставяне следва да се извършва от самия администратор на лични данни при спазване разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Венета Шопова /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2