Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2010 г. » Становище на КЗЛД относно относно предоставяне на списък български граждани, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в затвори на държави от Западна Европа и Латинска Америка във връзка с подготовката на филм на “Б.Н.К.” ЕАД.

Становище на КЗЛД относно относно предоставяне на списък български граждани, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в затвори на държави от Западна Европа и Латинска Америка във връзка с подготовката на филм на “Б.Н.К.” ЕАД.

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
6858/2010 г.
гр. София, 18.10.2010 г.
Относно: Искане с вх. № 6858/21.04.2010 г. от Валери Веселинов – Директор на Дирекция „Консулски отношения” към Министерството на външните работи за становище от Комисия за защита на личните данни относно предоставяне на списък български граждани, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в затвори на държави от Западна Европа и Латинска Америка във връзка с подготовката на филм на “Б.Н.К.” ЕАД.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 29.09.2010 г., разгледа искане с вх.№ 6858/21.04.2010 г. от Валери Веселинов – Директор на Дирекция „Консулски отношения” към Министерството на външните работи, с което се обръща към Комисията с молба за становище на основание чл.10, ал.1, т.4 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. Искането за становище е по повод на писмо от “Б.Н.К.” ЕАД за предоставяне на списък на български граждани, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за определени престъпления в затвори на държави от Западна Европа и Латинска Америка във връзка с подготовката на филм. Към искането за становище е приложено и горецитираното писмо от “Б.Н.К.” ЕАД до Министъра на външните работи с идентификационен номер КО-21-00-16/31.03.2010 г. В писмото е посочено, че екип на медията, воден от М.Б., подготвя филм, който да отразява живота на българите, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за наркотрафик, пране на пари и източване на кредитни карти в различни затвори в Западна Европа и Латинска Америка. В писмото е посочено също, че със съдействието на Дирекция “Консулски отношения “ към МВнР през 2007 г. са получени такива списъци с българи (вероятно се има предвид български граждани), които излежават присъди за посочените престъпления – трафик на наркотици както и фалшифициране и източване на кредитни карти. Указано е, че по обективни причини проектът за изготвяне на такъв филм е стопиран. Посочва се също, че, за да се получи достъп до местата за лишаване от свобода в Бразилия, Испания, Италия, Гърция и Португалия са необходими няколко неща, за които е нужна помощта на Министерството на външните работи. Едно от исканията е за актуални списъци на българите, задържани и осъдени за посочените в писмото престъпления, както и информация къде излежават присъдите си. Уточнява се, че всяко искане до институцията, от която зависи разрешението за достъп до местата за лишаване от свобода, трябва да съдържа имената на затворници, с които се иска среща, тъй като тяхното съгласие за среща с медия е задължително. В писмото на “Б.Н.К.” ЕАД е посочено, че се прилагат списъците, с които медията разполага с уточнението, че през 2007 г. не е получена информация за осъдените българи в Испания и Бразилия, която е необходима на медията. Цитираните списъци не са приложени към искането за становище.
В искането на г-н Валери Веселинов – директор на Дирекция “Консулски отношения” – МВнР до КЗЛД е отправена молба за становище относно предоставянето на личните данни на задържаните български граждани на “Б.Н.К.” ЕАД или “евентуално обхвата и условията за тяхното предоставяне (наличие на съгласие от лицата и др.)”.
“Б.Н.К.” ЕАД е подало заявление за регистрация като администратор на лични данни в КЗЛД с вх. № 47227 и има издадено удостоверение за вписване в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с лични данни с идентификационен номер № 102769.
С оглед правомощията на министъра на правосъдието, разписани в Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с ПМС № 60 от 27.04.2008 г., обн.,ДВ. бр.34 от 01.04.2008 г., изм. бр.37 от 18 .05.2010 г. в сила от 29.05.2010 г. и по – специално чл.5, т.21, в която е посочено, че министърът на правосъдието осъществява общо ръководство и контрол върху дейността по изпълнение на наказанията, а също така задълженията на Дирекция “Регистри” да обработва постъпилите от чужди държави сведения за осъдени български граждани в чужбина и да предоставя на други държави информация и копия на бюлетините за съдимост на чужди граждани, осъдени на територията на Република България, КЗЛД е изпратила писмо с изх. .№ 6858/ 23.04.2010 г., в което е отправена молба за становище на Министерството на правосъдието по изложения по - горе казус. Поради неполучаване на отговор е изпратено и второ напомнително писмо на Министерството на правосъдието с изх. № 6858/ 12.07.2010 г. Получен е отговор с вх. .№ 6858/02.08.2010 г., в който е посочено, че съгласно чл.10, ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и чл.5, т.21 от Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, министърът на правосъдието осъществява общо ръководство и контрол върху дейността по изпълнение на наказанията, но само по отношение на лицата, които изтърпяват наказания на територията на Република България. Уточнено е, че това правомощие на министъра на правосъдието не обхваща случаите, когато български граждани изтърпяват наказание в чужда държава.
Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗПС) урежда изпълнението на наказанията, наложени от съдилищата с влезли в сила съдебни актове, както и правното положение на лица, задържани под стража по реда на Наказателно – процесуалния кодекс. В чл.91, ал.1 от ЗИНЗПС е посочено, че лишените от свобода могат да бъдат фотографирани, филмирани или записвани от средствата за масово осведомяване само с тяхното съгласие.
Предоставянето на информация, съдържаща лични данни на визираната категория физически лица, би представлявало обработване на лични данни, съгласно определението, посочено в параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЗЛД. По смисъла на параграф 1, т.5 от ДР на ЗЗЛД предоставяне на лични данни е действие по цялостното или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.
Изискванията на ЗЗЛД при предоставяне на лични данни, разглеждано като действие, съставляващо обработване на лични данни, по смисъла на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, са регламентирани в чл.4, ал.1 от ЗЗЛД. В посочената разпоредба са изрично указани условията, при наличието на поне едно от които, е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е физическото лице, за което се отнасят данните, да е дало изрично своето съгласие. Съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т.13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, съгласие на физическото лице е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласяват те да бъдат обработвани.
В изложената хипотеза разпоредбата на чл.91, ал.1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража урежда изпълнението на наказанията, която е приложима по отношение на лицата, излежаващи наказания в места за лишаване от свобода на територията на България и тя би могла по аналогия да се приложи и по отношение на българските граждани, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в затвори в Западна Европа и Латинска Америка. В този смисъл информация за посочената категория български граждани може да бъде предоставена на “Б.Н.К.” ЕАД само при наличие на изричното съгласие на тези лица.
В заседанието, проведено на 06.09.2010 г., Веселин Целков изразява становището, че списък с информация за лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в затвори на държави от Западна Европа и Латинска Америка следва да се предостави на “Б.Н.К.” ЕАД, тъй като е за целите на журналистическа дейност предвид разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗЗЛД. Самото филмиране на тези лица обаче следва да става след изричното им съгласие.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни в състав: Венета Шопова, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Информация, съдържаща лични данни за български граждани, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в затвори на чужди държави, може да бъде предоставена на “Б.Н.К.” ЕАД, на основание чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД, т.е. само при наличие на изрично, информирано и недвусмислено съгласие на тези български граждани по смисъла на параграф 1, т.13 от ДР на ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно относно предоставяне на списък български граждани, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в затвори на държави от Западна Европа и Латинска Америка във връзка с подготовката на филм на “Б.Н.К.” ЕАД. (DOC)
Становище на КЗЛД относно относно предоставяне на списък български граждани, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в затвори на държави от Западна Европа и Латинска Америка във връзка с подготовката на филм на “Б.Н.К.” ЕАД. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings