Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2008 г. » Решение на Върховния административен съд № 10379/13.10.2008 г.

Решение на Върховния административен съд № 10379/13.10.2008 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 10379
София, 13.10.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЕНКА ГЕТОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВАНЯ ПУНЕВА
ЙОВКА ДРАЖЕВА

 
 

при секретар

Десислава Александрова

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от председателя

ПЕНКА ГЕТОВА

 

по адм. дело № 9113/2007.
 


Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във вр. с чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Образувано е по жалба на П.И.Н. против решение № Ж-70/Ж-92/-7.03.2007 г. на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Изложени са съображения, че решението е постановено в нарушение на материалния закон и на съществени административнопроизводствени правила като комисията е следвало да наложи административни наказания на съответните длъжностни лица, използвали личните данни.
Ответната страна по жалбата изразява писмено становище за неоснователност на жалбата.
Върховният административен съд, трето отделение, след като прецени събраните в административното производство доказателства приема, жалбата за неоснователна по следните съображения:
По повод разследващ журналистически материал жалбоподателката П.Н. е обвинена в клевета от страна на полицейски служители от Пето РПУ-Пловдив – С.Ф. и Н.П., които са подали тъжби срещу нея и са образувани две дела - НЧХД № 65/2006 г., като в тъжбата се съдържат трите й имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, трите имена на родителите й. По повод на това жалбоподателката е сезирала КЗЛД с две жалби с оплакване за злоупотреба на личните й данни и тези на родителите й. От страна на двамата полицейски служители Ф. и П. От страна на КЗЛД е извършена проверка в Дирекция "КИАД" на МВР, отдел "Централни информационни фондове". При тази проверка е установено, че служителите Ф. и П. не са проявявали интерес в ИАФ - система на ОДП - Пловдив и не са извършвали справки за жалбоподателката. С оглед на така установените фактически обстоятелства в административното производство, които не се оспорват от жалбоподателката законосъобразно КЗЛД е отхвърлил жалбите й, като съгласно чл. 10, ал. 1, т. 5 ЗЗЛД е дал задължително предписание на министъра на вътрешните работи да обработва личните данни на физически лица за конкретни и законни цели, без да ги обработва допълнително, по начин несъвместим с тези цели, извън реда, установен в ЗЗЛД. Решението на КЗЛД е издадено от компетентен орган, в съответната форма, при спазване на процедурните правила, с пълно описание на констатираните фактически обстоятелства и в съответствие с материалния закон.
Неоснователен е доводът в жалбата, че административният орган е следвало да наложи съответна санкция на виновните лица. Видно от данните в извършената проверка посочените две лица, поради тъжби срещу жалбоподателката не са извършили нарушения по ЗЗЛД, поради което не могат да носят отговорност като длъжностни лица. Освен това административнонаказателната отговорност е уредена в глава пета на ЗЗЛД и се реализира по този специален ред - след съставяне на ат за нарушение от органа по чл. 43, ал. 1 ЗЗЛД, а наказателните постановления се издават от председателя на КЗЛД.
По изложените съображения Върховният административен съд - ІІІ отделение,
 
РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Н. против решение № Ж-70/Ж-92/07.03.2007 г. на Комисията за защита на личните данни.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Пенка Гетова

секретар:
М.М.

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Ваня Пунева
/п/ Йовка Дражева


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2