Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2008 г. » Решение на Върховния административен съд № 12530/20.11.2008 г.

Решение на Върховния административен съд № 12530/20.11.2008 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 12530
София, 20.11.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЕНКА ГЕТОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВАНЯ ПУНЕВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ

 
 

при секретар

Десислава Александрова

и с участието

на прокурора

 

изслуша докладваното

от съдията

ВАНЯ ПУНЕВА

 

по адм. дело № 10337/2007.
 


Производството е по чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Образувано е по жалба на А.М.А. от гр. С., против решение № 19/23.05.2007 г. на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). В нея са развити доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт и се иска отмяната му, поради допуснати нарушения на административнопроизводствените правила и нарушения на материалния закон -отменителни основания по чл. 145, т. 3 и 4 от АПК
Ответната страна - Комисията за защита на личните данни, чрез процесуалния си представител, изразява становище, че не са налице основания за отмяна на обжалваното решение и моли да се отхвърли жалбата като неоснователна.
Заинтересованите страни - СД - МВР и "М." ЕАД гр. С. поддържат становище за неоснователност на жалбата.
Върховният административен съд, състав на трето отделение, намери, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в законния срок и от надлежна страна. За да се произнесе по съществото й, прие за установено следното:
От доказателствата по административната преписка се установяват следните фактически обстоятелства:
С жалба вх. № 1527/22.03.2007 г. А.А.  - изпълнителен директор на Фондация "Романи бахт", е поискал да се санкционира "М." ЕАД за това, че в нарушение на сключения договор е предоставил лични данни на служител на "Криминална полиция" - МВР гр. С. В нарушение на договора е била предоставена разпечатка на водените от него разговори за м. Февруари, с което е нарушен ЗЗЛД, тъй като са предоставени такива на трето лице без негово съгласие.
КЗЛД, след като е приела жалбата за допустима, е провела производство по реда на чл. 38 и сл. от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и постановила обжалваното решение № 19/23.05.2007 г. С решението КЗЛД е отхвърлила жалбата на А.А., по съображения, че не е установено по безпорен начин "М." ЕАД да са предоставяли лични данни на органите на полицията. Заседанието на комисията е проведено 23.05.2007 г., за която дата жалбоподателя не е бил редовно призован видно от приложената обратна разписка, която не е била оформена от пощенския служител, че е връчена на получателя. Недоволен от решението на административния орган, жалбоподателят поддържа, че е издадено при допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като е били лишен от надлежно участие в процедурата, както и при неправилно приложение на материалния закон, поради това, че получаването на разпечатка с разговори за едно лице представлява несъмнено обработване на лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
Оплакванията за издаване на обжалваното решение при допуснати съществени нарушения на административнопроцесуалните правила са неоснователни. Не всяко нарушение на административнопроизводствените правила е отменително основание по чл. 146, т. 3 от АПК, а само това, което е съществено. Съществено е това нарушение на административнопроизводствено правило, което, ако не беше допуснато, е могло да доведе административния орган до други изводи или което води до недопустимо ограничаване на правото на защита на заинтересованите граждани и организации, адресати на административния акт. Това е така, тъй като уведомяването на страните за откритото заседание няма задължителен характер за присъствие. Призоваването за участие е способ за изслушване на страните за събиране на доказателства, но не е единственото средство за процесуална защита. С подаването на жалба до съда срещу решението на КЗЛД, лицето е реализирало правото си на защита по съдебен ред и съответно възможността да аргументира позицията си и представи доказателства в подкрепа на същата. Доводите и възраженията, които поддържа, че е бил лишен от възможност да изложи пред административния орган своите доводи и да представи доказателства, са релевирани (респ. са могли да бъдат въведени) в хода на съдебно административното производство. Ето защо оплакванията за допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които да обосноват отмяна на оспорения административен акт, са неоснователни.
Неоснователни са и доводите за материална незаконосъобразност на обжалваното решение. Закона за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните данни. По силата на чл. 2 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Не се спори по делото, че жалбоподателят като физическо лице няма сключен договор за услуги с "М." ЕАД. Телефонния номер, за който претендира, че е предоставен на трети лица е служебен и е предоставен на Фондация "Романи Бахт" на основание сключен договор за услуги № Ф0003816/14.02.200100, т.е. касае се за данни на юридическо лице и те не могат да бъдат квалифицирани като лични данни по смисъла на чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД. Действително в конкретния случай би могло да се приеме, че индиректно чрез телефонния номер на фондацията жалбоподателят би могъл да бъде идентифициран, но за да се приеме, че има нарушение на ЗЗЛД следва безпорно да се установи конкретно нарушение на закона, какви точно данни са предоставени, по какъв начин те се свързват с него като физическо лице. От изложените в жалбата твърдения се установява, че телефона на фондацията е предоставен на органи на полицията по повод разследване свързано с трето лице. Липсват доказателства по делото администратратора на лични данни в случая "М. " ЕАД да е допуснал нарушение на ЗЗЛД и не е установено по безпорен начин прилагана ли е разпоредбата на чл. 1, ал. 5 от ЗЗЛД. С оглед на тази недоказаност на наличие на нарушение, правилно комисията е приела, че жалбата е неоснователна.
Водим от горното, Върховният административен съд, трето отделение,

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.А., против решение № 19/23.05.2007 г. на Комисията за защита на личните данни.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението от страните с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд.
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Пенка Гетова

секретар:
В.П.

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Ваня Пунева
/п/ Еманоил Митев


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2