Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2008 г. » Решение на Върховния административен съд № 9485/18.09.2008 г.

Решение на Върховния административен съд № 9485/18.09.2008 г.

 


РЕШЕНИЕ

№ 9485
София, 18.09.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на единадесети септември две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВИОЛЕТА КОВАЧЕВА
ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
МАРУСЯ ДИМИТРОВА

 
 

при секретар

Милка Ангелова

и с участието

на прокурора

Лиляна Кръстанова

изслуша докладваното

от председателя

ФАНИ НАЙДЕНОВА

 

по адм. дело № 8673/2008.
 


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. с чл. 38, ал. 6 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Образувано е по касационна жалба и няколко допълнения към нея, подадени от С.Д.Р. от гр. С. срещу решение №6741/05.06.2008 г. постановено по адм.д. №10953/2007 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение, с което е отхвърлена жалбата й срещу решение № 58 от 24.01.2007 г. на Комисията за защита на личните данни.
Излага различни съображения за съмнения в призовкари, твърдения за предубеденост в съдебния състав, постановил решението и конкретно в съдията-докладчик, твърдения за престъпления от различни лица, за които прокуратурата на РБългария не образува дела. В проведеното съдебно заседание пред касационната инстанция поддържа, че страна в производството по делото е следвало да бъде и сестра й Р.Д.Р., чийто представител е тя по пълномощие, но по делото както пред първата инстанция, така и сега същата не е призована.
Ответникът по касационната жалба - Комисията за защита на личните данни, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна. Излага подробни доводи за това в писмени бележки, представени пред настоящата инстанция.
Заинтересуваната страна - кметът на Община Ш. не взема становище.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение, че жалбата е неоснователна.
Касационната жалба е процесуално допустима.
Разгледана по същество е неоснователна.
За да отхвърли жалбата тричленният състав на Върховния административен съд, след като е обсъдил безспорно установените по делото данни е приел, че обжалваното пред него решението на Комисията за защита на личните данни е законосъобразно, тъй като лицето не е упражнило по надлежен ред правото си на достъп до лични данни, касаещи искане за издаване на удостоверение за наследници от Община Ш., за да се ползва от разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Решението е правилно.
Безспорно е по делото, че С.Р. е подала жалба лично от свое име, без да са налице данни, че е действала и като пълномощник на сестра си Р.Р., до директора на Комисията за защита на личните данни срещу Община Ш. с твърдения, че й се отказва достъп до лични данни, изразяващ се в отказ да й издаде удостоверение за наследници на З.Т.З., И.К.П. и Д.Т.З., както и отказ за издаване на "уведомление за наследство и имотно състояние" на горепосочените лица. Твърденията й са, че искане за издаване на тези документи е подала през 1997 година, като не ангажира доказателства за надлежно подадено и входирано искане. С обжалваното пред тричленния състав на ВАС решение № 58 от 24.01.2007 г. Комисията за защита на личните данни е оставила жалбата без уважение като неоснователна с мотиви, че жалбоподателката не е упражнила по надлежен ред правото си на достъп до лични данни съгласно разпоредбите на глава пета от ЗЗЛД, тъй като не е установено в каква форма е поискала информация от Община Ш.
Тричленният състав на ВАС е изследвал предпоставките за упражняване на право на жалба по Закона за защита на личните данни и е стигнал до обоснования извод, въз основа на приетите по делото доказателства и установените с тях данни, че в случая лицето не е установило, че е упражнило надлежно правото на достъп до лични данни и наличие на започнало по повод на такова искане административно производство, за да бъде осъществен контрол от страна на комисията, която е сезирана за спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни.
Искането да бъде издадено удостоверение за наследници се отправя, съответно се удовлетворява от длъжностното лице по гражданско състояние в общината след справка в регистрите за населението, а самата административна процедура е регламентирана в Закона за гражданската регистрация, но тъй като по делото липсват каквито и да е данни тази процедура да е инициирана от С.Р. то правилно е прието както от административния орган, така и от първоинстанционния съд, че правото на достъп до лични данни не е валидно осъществено, поради което и не е налице твърдяното нарушение на разпоредби на Закона за защита на личните данни и жалбата правилно е отхвърлена като неоснователна.
По изложените съображения обжалваното съдебно решение е правилно, постановено в съответствие с процесуалния и материалния закони и следва да се остави в сила.
Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК петчленен състав на Върховния административен съд, първа колегия
РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №641 /05.06.2008 г.,постановено по адм.д. №10953/2007 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение.
Решението е окончателно.


Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Фани Найденова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Виолета Ковачева
/п/ Здравка Шуменска
/п/ Светлозара Анчева
/п/ Маруся Димитрова


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2