Български English Français
Начало » Практика » Решения и становища на КЗЛД по искания за трансфер на лични данни за 2010 г. » Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ в-1903/ 23.09.2009 г. от Валери Веселинов - директор на Дирекция “Консулски отношения” към Министерството на външните работи

Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ в-1903/ 23.09.2009 г. от Валери Веселинов - директор на Дирекция “Консулски отношения” към Министерството на външните работи

                        ОТНОСНО: Искане с вх.№ в-1903/23.09.2009 г. от Валери Веселинов - директор на Дирекция “Консулски отношения” към Министерството на външните работи с молба за изразяване на становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни.
 
 Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Мария Матева, Валентин Енев и Веселин Целков на заседание, проведено на 10.02.2010 г., разгледа искане с вх. № в - 1903/23.09.2009 г. от Валери Веселинов - директор на Дирекция “Консулски отношения” към Министерството на външните работи, с което се обръща към Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ за становище на основание чл.10, ал.1, т.4 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ по повод постъпило искане   от общинска полиция гр. Бишелие, провинция Бари Италия.. Посочено е, че се касае за предоставяне на лични данни на собствениците на 56 МПС, които италианските власти възнамеряват да санкционират. Към искането е приложено писмо изх.№ КО 291163/15.09.2009 г. Информацията относно личните данни  на собствениците на регистрирани в Република България моторни превозни средства се обработва  в информационните фондове на Министерството на вътрешните работи. В изложения казус администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД е министърът на вътрешните работи, който възлага обработката на лични данни на определени от него длъжностни лица/ чл.163, ал.1 от Закона за министерството на вътрешните работи/. Предоставянето на лични данни на физически лица /собственици на регистрирани в страната моторни превозни средства/, обработвани в информационните фондове на МВР би представлявало обработване на лични данни, съгласно определението, посочено в параграф 1, т.1 от ДР на ЗЗЛД. По смисъла на параграф 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД предоставяне на лични данни е действие по цялостното или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.
В чл.36а, ал.1 от ЗЗЛД е посочено, че предоставянето на лични данни в държава - членка от ЕС, както и в друга   държава – членка на Европейското икономическо пространство, се извършва свободно при спазване изискванията на ЗЗЛД.
Съгласно чл.1, ал.5 от ЗЗЛД, законът се прилага за обработването на лични данни за целите на отбраната, националната сигурност и обществения ред, както и за нуждите на наказателното производство , доколкото в специален закон не е предвидено друго. Обработването на личните данни в тази хипотеза би следвало да се извършва под контрола на съответния държавен орган - в случая министър на вътрешните работи. В изложения казус специален се явява Законът за министерството на вътрешните работи. Разпоредбата на чл.159, ал.8 от ЗМВР предвижда, че лични данни от информационните фондове на МВР могат да се предоставят на чуждестранни полицейски органи по силата на международен договор, по който Република България е страна. Такъв международен договор се явява Споразумението между правителството на Република България и правителството на Италианската република за полицейско сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, обнародвано в ДВ. Бр.58 от 29 юни 2001 г.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ
Предоставянето на лични данни от информационните фондове на МВР в държава – членка на ЕС – Италия може да се осъществява съобразно разпоредбите на чл.36а, ал.1 във връзка с чл.1, ал.5 от ЗЗЛД. Преценката за законосъобразност и допустимост  на предоставянето следва да се извърши от администратора на лични данни с оглед   разпоредбата на чл.159 , ал.8 от ЗМВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Мария Матева /п/
Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ в-1903/23.09.2009 г. (DOC)
Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ в-1903/23.09.2009 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings