Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2010 г. » Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ в-1943/ 28.01.2010 г.

Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ в-1943/ 28.01.2010 г.

ОТНОСНО: Искане с вх.№ в-1943/28.01.2010 г. от Е.С.– индивидуализираща се като председател на Арменско училищно сдружение “С.Х.” с молба за изразяване на становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личнитеданни.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Красимир Димитров, Валентин Енев и Веселин Целков на заседание, проведено на 03.02.2010 г., разгледа искане с вх. № в-1943/28.01.2010 г.  от Е.С., индивидуализирала се като председател на Арменско училищно сдружение “С.Х.” с молба за разрешение от КЗЛД да бъдат получени данни за лица от арменски произход, родени в периода 01.01.2004 г. до 31.12.2009 г. от ГД ”ГРАО” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство. В искането е посочено, че целта на исканата информация е формирането на групи за детска градина, предучилищна и училищна паралелка, изучаващи арменски език. Твърди се, че редовно е получавана на два пъти такава информация директно от ГД”ГРАО” за периодите от 1994 г. до 1998 г. и от 1999г. до 2003 г. Кога е получена тази информация не е уточнено. В искането е посочено също, че с тази информация се установява актуална връзка с родителите на децата, след което тя се подновява при тяхното израстване, съгласно предмета, целите и средствата посочени в Устава на сдружението.
 В писмото си   г-жа С. се позовава на разпоредбите на:
·     Чл.4, ал.1, т.5 от ЗЗЛД: “Обработването е необходимо за изпълнение на задача, която се осъществява в обществен интерес”.
·     Чл. 106, ал.1, т.3 от Закона за гражданския регистър?!? Вероятно се има предвид Закона за гражданската регистрация. Съгласно чл.106, ал.1, т.3 от ЗГР - данни от ЕСГРАОН се предоставят на български и чуждестранни юридически лица въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
Към искането са приложени:
· Писмо изх.№ АУ01 – 146/ 26.01.2010 г. от ГД”ГРАО” до г-жа Е.С. – председател на “Арменско училищно сдружение“ С.Х.”.
· Незаверен лист, за който се твърди, че е част от устава на Арменско училищно сдружение “С.Х.”.
От приложения лист, за който се твърди, че е част от устава на Арменско училищно сдружение “ С.Х.”, не става ясно кога е приет, дали действително е част от устава на сдружението и от кого е подписан. В листа е посочено, че Сдружението “ е за осъществяване   на дейност в частна полза “.
При служебна справка в интернет е открит сайт, за който може да се предположи, че е официален сайт на Арменско училищно сдружение “ С.Х.”, в който г-жа Е.С. фигурира като касиер – счетоводител, а не като председател на сдружението. Като председател е посочен инж. О.П.
 Към искането не са приложени никакви доказателства, че Арменско училищно сдружение “С.Х.” е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към окръжния съд по седалището си. Предвид това, че като адрес на седалище в листа, за който се твърди, че е част от устава, е посочен следният адрес: гр. С., район В., бул.”Т.А.” № ..., съдът е Софийски градски съд. Прави впечатление, че като адрес за кореспонденция със Сдружението е посочена пощенска кутия, а именно: гр. С., п.к.....
Открит е и запис в регистър Булстат от 04.06.1999 г., в които адреса на седалището на сдружението е гр. С., ул. Н. № ..., ет.... В записа и г-жа С. и г-н П. са посочени като управляващи сдружението.
 Законът за гражданската регистрация /ЗГР/ урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. Гражданската регистрация е вписване на събитията раждане, брак, и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението. На всички лица, подлежащи на гражданска регистрация се съставя личен регистрационен картон и запис в Национална база данни ”Население”. Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри и компютърният му еквивалент е Националната база данни “Население”.
Предоставянето от страна на МРРБ, в качеството на администратор на лични данни, на Арменско училищно сдружение “С.Х.” на лични данни на физически лица, би представлявало “Обработване на лични данни”, което се извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е “Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като...разкриване чрез предаване ......... предоставяне”.
 По отношение, законосъобразните условия при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл.4 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни се допуска, когато е налице поне едно от изчерпателно изброени условия. Позоваването на чл.4, ал.1 т.5 - Обработването е необходимо за изпълнение на задача, която се осъществява в обществен интерес, предвид това че Сдружението е учредено за осъществяването на дейност в частна полза е несъотносимо и не би могло да бъде прието.
 Като се има предвид, че се искат данни за произход на определена категория лица, се попада в приложното поле на чл.5, ал.1 от ЗЗЛД, където е регламентирана забраната за обработване на лични данни, които:
1. разкриват расов или етнически произход;
2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
3. се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.
Тази забрана не се прилага при наличието на някоя от хипотезите посочени в ал.2 на чл.5 от ЗЗЛД. Те са:
1. обработването е необходимо за целите на изпълнението на специфични права и задължения на администратора в областта на трудовото законодателство;
2. физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало изрично своето съгласие за обработването им, освен ако в специален закон е предвидено друго;
3. обработването е необходимо за защита на живота и здравето на физическото лице, за което тези данни се отнасят, или на друго лице и състоянието на физическото лице не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки за това;
4. обработването се извършва от организация с нестопанска цел, включително с политическа, философска, религиозна или синдикална цел, в хода на законосъобразната й дейност и с подходяща защита, при условие че:
а) обработването е свързано единствено с членовете на тази организация или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните цели;
б) данните не се разкриват на трети лица без съгласието на физическото лице, за което те се отнасят;
5. обработването се отнася до данни, публично оповестени от физическото лице, или то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред;
6. обработването е необходимо за целите на превантивната медицина, медицинската диагностика, предоставянето или управлението на здравни услуги, при условие че данните се обработват от медицински специалист, задължен по закон да пази професионална тайна, или от друго лице, обвързано с подобно задължение за опазване на тайна;
7. обработването се извършва единствено за целите на журналистическата дейност, литературното или художественото изразяване, доколкото то не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят тези данни.
В чл.7, от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ са изброени субектите, на които се предоставят данните от гражданската регистрация. Те са:
 1. българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;
2. държавни органи съобразно законоустановените им правомощия;
3. български и чуждестранни юридически лица, въз основа на закон или акт на съдебната власт.
В чл.106 от ЗГР е посочено, че данните от ЕСГРАОН се предоставят на:
1. българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;
2. държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия;
3. български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
 Предоставянето на лични данни в гореизложената хипотеза би представлявало нарушение на чл.4 и чл.5 от ЗЗЛД както и на целта и принципите на закона.                   
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ
Предоставянето на лични данни от администратора на лични данни /Министерството на регионалното развитие и благоустройство на трето лице /Арменско училищно сдружение”С.Х.”/ не може да се извърши предвид това, че в изложения казус не е налична нито една от хипотезите разписани в чл.4 и чл. 5 от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

О.М. Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ в-1943/28.01.2010 г. (DOC)
Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ в-1943/28.01.2010 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings