Български English Français
Начало » Практика » Решения и становища на КЗЛД по искания за трансфер на лични данни за 2010 г. » Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ в-2390/ 20.11.2009 г. от Цв. Райчинов - председател на управителния съвет на Български лекарски съюз

Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ в-2390/ 20.11.2009 г. от Цв. Райчинов - председател на управителния съвет на Български лекарски съюз

           ОТНОСНО: Искане с вх.№ в-2390/20.11.2009 г. от Цв. Райчинов  -  председател на управителния съвет на Български лекарски съюз с молба за изразяване на становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личнитеданни.
 
 Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Валентин Енев, Мария Матева, и Веселин Целков на заседание, проведено на 10.02.2010 г., разгледа искане с вх. № 2390/20.11.2009 г. от Цв. Райчинов  -  председател на управителния съвет на Български лекарски съюз, с което се обръща към Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ за становище на основание чл.10, ал.1, т.4 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ по повод зачестили искания от фармацевтични, научно изследователски и други юридически лица за ползване на информация от поддържания от Българския лекарски съюз Национален регистър на практикуващите лекарската професия. В искането се посочва, че е постъпило конкретно искане за предоставяне на информация от Посолството на Македония чрез Министерството на здравеопазването за техни граждани, регистрирани като лекари на територията на Република България. Приложено са искания с.№ 54-00 343/15.11.2009 г. от Посолството на Република Македония и придружително писмо до МЗ. В искането за становище е посочено, че съгласно вътрешни правила на лекарския съюз информация от регистъра са предоставя само при нарочно искане от страна на компетентните органи – съд, прокуратура и МВР
Българският лекарски съюз е съсловно - професионална организация на лекарите в Република България. Създаден е със Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина/ ЗСОЛЛД/. Съгласно чл.13, ал.1, т.3 от ЗСОЛЛД управителният съвет на Българския лекарски съюз има задължението да създаде  национален регистър на членовете си и  да обнародва в “Държавен вестник” списък с имената на регистрираните да упражняват професията. Списъкът се актуализира всяка година. Българският лекарски съюз е администратор на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД и е вписан в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД с идентификационен номер 51520/01.10.2008 г.
 По конкретното искане от Посолството на Република Македония предоставянето от страна на Български лекарски съюз, в качеството на администратор на лични данни, на Посолството на Република Македония на лични данни на физически лица, би представлявало “Обработване на лични данни”, което се ще извършва чрез предоставяне на данните, съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. Това е “Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като...разкриване чрез предаване ........ предоставяне”.
 По отношение, законосъобразните условия при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл.4 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни се допуска, когато е налице поне едно от изчерпателно изброени в ЗЗЛД условия.
В заседанието, проведено на 10.02.2010 г. г-жа Мария Матева – член на КЗЛД  изразява мнение, че искането трябва да се разглежда като искане за трансфер на лични данни и следва да се спази процедурата разписана в глава шеста “Предоставяне на лични данни” от ЗЗЛД, а не като искане за изразяване на становище по приложението на ЗЗЛД / чл.10, ал.1,т.4 /.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни в състав: Венета Шопова, Валентин Енев и Веселин Целков изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ
 
            Предоставянето на лични данни от администратора на лични данни  - Български лекарски съюз следва да се извършва само при наличие на поне от една от хипотезите разписани в чл.4 от ЗЗЛД. По отношение на конкретното искане от Посолството на Република Македония за предоставянето на лични данни на лекари от Република Македония - македонски граждани, исканата информация може да се предостави само ако лицата са дали своето изрично съгласие за такова предоставяне по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
О.М. Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ в-2390/20.11.2009 г. (DOC)
Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане с вх.№ в-2390/20.11.2009 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings