Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2010 г. » Становище на КЗЛД относно искане с вх. № в-2135/ 21.10.2009 год. от В.Трифонов – директор ДПОТП-ГДКП-МВР

Становище на КЗЛД относно искане с вх. № в-2135/ 21.10.2009 год. от В.Трифонов – директор ДПОТП-ГДКП-МВР

            ОТНОСНО: Искане с вх. № в-2135/21.10.2009 год. от В.Трифонов – директор ДПОТП-ГДКП-МВР за становище относно свободния достъп до търговския регистър чрез интернет и правото на Агенцията по вписванията да предоставя лични данни за физически и юридически лица.
            Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в състав: председател: Венета Шопова, и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 13.01.2010 год. (Протокол № 1),разгледа искане за становище с вх. № в-2135/21.10.2009 год. от В.Трифонов – директор ДПОТП-ГДКП-МВР относно свободния достъп до търговския регистър чрез интернет и правото на Агенцията по вписванията да предоставя лични данни за физически и юридически лица.
            Фактическа обстановка:
            Получено e искане с вх. № в-2135/21.10.2009 год. от В.Трифонов – директор ДПОТП-ГДКП-МВР за становище относно възможността за свободен достъп до търговския регистър чрез интернет и правото на Агенцията по вписванията да предоставя лични данни за физически и юридически лица, както и относно реда, по който да става това.
В искането си В.Трифонов е посочил, че във връзка с получен сигнал в ДПОТП-ГДКП-МВР е извършена проверка, касаеща сайта на агенцията по вписванията, при което е установено, че под формата на обикновени справки, свободно, без регистрация, всеки един потребител на интернет може да прави справки за юридически и физически лица, като изходният материал представлява лични данни – имена, ЕГН, адреси, банкови сметки и сканирани подписи.
Правен анализ:
Обществените отношения, които възникват във връзка с търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в него се регулират от Закона за търговския регистър (ЗТР). Търговският регистър е единна централизирана електронна база данни, съдържаща вписаните обстоятелства относно търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване и обявените актове, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване. Тази единна централизирана електронна база данни се управлява от информационна система.
Чрез информацията, отразена в сканираните документи, подадени от физически лица в качеството им на представители на търговци, подлежащи на регистрация и/или пререгистрация съгласно ЗТР, същите могат да бъдат еднозначно идентифицирани от всяко лице при достъп до Търговския регистър. В този смисъл съхраняваните в Търговския регистър данни за физическите лица са лични данни съгласно определението на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни.
Воденето и съхраняването на данни от Търговския регистър, което представлява обработване на лични данни по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД е правомощие на Агенцията по вписванията, съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗТР. Правомощията й по отношение поддържането на регистъра са регламентирани със ЗТР, който прогласява неговата публичност. Тази публичност законодателят обвързва с възможността на всеки гражданин да има право на свободен и безплатен достъп до него и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, както и до електронния образ на фирмените дела на пререгистрирани търговци (чл. 11 от ЗТР). Задължение на всеки търговец е да поиска да бъде вписан в търговския регистър, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представи подлежащите на обявяване актове. Вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на заявление по образец, чиито реквизити, начин и ред за попълване са детайлно регламентирани в глава ІІ на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, издадена от Министерство на правосъдието. Достъпът до Регистъра се оказва на практика неограничен, тъй като справките по него могат да се правят чрез множество критерии, посочени в чл. 32 от ЗТР.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Целта на ЗЗЛД е да е гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните. Обработването на личните данни от страна на администраторите на лични данни съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД следва да бъде законосъобразно и добросъвестно, при наличието на условията на чл. 4, ал. 1, едно, от които е изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни.
Допустимостта на обработването на лични данни съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД е обвързано с наличие на нормативно установено задължение на администратора на лични данни. В този смисъл обработването на лични данни на физически лица чрез Търговския регистър от страна на Агенцията по вписванията се явява нейно задължение, вменено по силата на закона, т.е. явява се правомерно, като самият начин на обработване и предоставяне на достъп до данните в търговския регистър е също нормативно уреден.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни изрази следното
 
СТАНОВИЩЕ:
Обработването на лични данни от Агенцията по вписване за нуждите на търговския регистър е нормативно регламентирано и е допустимо на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД – обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни. Воденето и съхраняването на данни от Търговския регистър е обработване на лични данни по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, което обработване е правомощие на Агенцията по вписванията, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър.
Правомощията на Агенцията за вписване, по отношение поддържането на търговския регистър, са уредени със закон, прогласяващ неговата публичност. Съгласно чл.11, ал.1 от Закона за търговския регистър всеки има право на свободен и безплатен достъп до регистъра и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, както и до електронния образ на фирмените дела на пререгистрираните търговци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно искане с вх. № в-2135/21.10.2009 год. (DOC)
Становище на КЗЛД относно искане с вх. № в-2135/21.10.2009 год. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings