Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2009 г. » Становище на КЗЛД относно искане от Атанас Черешаров– председател на постоянна комисия по граждански права, молби и жалби на Столичния общински съвет

Становище на КЗЛД относно искане от Атанас Черешаров– председател на постоянна комисия по граждански права, молби и жалби на Столичния общински съвет

ОТНОСНО: искане вх. № в-2170/26.10.2009 г. от Атанас Черешаров – председател на постоянна комисия по граждански права, молби и жалби на Столичния общински съвет, с молба за изразяване на становище от Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни.
 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/на заседание, проведено на 05.11.2009 г., разгледа искане за становище с вх.№ в- 2170/26.10.2009 г. от Атанас Черешаров – председател на постоянната комисия по граждански права, молби и жалби на Столичния общински съвет. Искането за становище е по повод заявление за достъп до обществена информация с вх.№ 94 ЗДОИ – 86/16.07.2009 г. на И.М.П.  до Столичен общински съвет. В искането за становище е посочено, че исканите от г-н П. протоколи са работни /не са стенографирани/ и отразяват само крайни становища по обсъждани въпроси. Посочва се, че в тях се съдържат лични данни на трети лица. Към искането за становище е приложено копие на цитираното по-горе заявление за достъп до обществена информация с вх.№ 94 –ЗДОИ – 86/16.07.2009 г.
Столичният общински съвет е орган на местното самоуправление на територията на Столична община. Той е колективно действащ орган с обща компетентност. Столичният общински съвет се състои от 61 общински съветници, избрани пряко от населението на Столична община. Столичният общински съвет осъществява своите правомощия  въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
В приложеното искане за достъп до обществена информация с вх.№ 94-ЗДОИ-86/16.07.2009 г. г-н             П. е поискал от Столичния общински съвет да му предостави информация относно:
1.      Протокол от заседание на Комисията по жалби /има се предвид вероятно постоянна комисия по граждански права, молби и жалби/ в столичен общински съвет, проведено на 18.06.2009 г. от 11 часа в зала 2 на СО.
2.      Протокол от присъстващи общински съветници на това заседание.
3.      Протокол от присъстващите граждани на това заседание на комисията.
В искането за становище е посочено, че въпросните протоколи съдържат лични данни на трети лица, но не е указано какви са тези данни. В случаите на отправени искания за изразяване на становище до КЗЛД по приложение на Закона за защита на личните данни по повод заявления за достъп до обществена информация, свързани с достъп до лични данни на трети лица, задължително следва да се посочи видът на личните данни.
Законът за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор. В чл.2 ал.4 от закона е посочено, че той не се прилага за достъпа до лични данни. В чл.6 от ЗДОИ са разписани основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация. Те са:
1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
4. защита на правото на информация;
5. защита на личната информация;
6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.
В раздел втори “Разглеждане на заявленията и предоставяне на достъп до обществена информация” на ЗДОИ са посочени начинът и сроковете за разглеждане на заявения за достъп. В чл.31 е разписана процедурата за удължаване на срока за предоставяне на достъп във връзка със защитата на интересите на трети лица. Предвидена е възможност срокът за разглеждане на заявленията за достъп да бъде удължен, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. Съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на трето лице в 7- дневен срок от регистриране на заявлението. В решението си за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация съответният орган е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация. В ал.4, чл.31 от ЗДОИ е разписано, че при неполучаване на съгласие от третото лице в определения в закона срок или при изричен отказ да се даде съгласие, съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и начин, по който да не се разкрива информацията, която се отнася до третото лице. В искането за становище няма информация дали такова съгласие е искано и какъв е бил резултатът, ако е било поискано.
Предоставянето на исканите документи с лични данни на г-н П. ще представлява обработване на лични данни, по смисъла на определението, разписано в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД   - "обработване на лични данни" е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване”.
В чл.4, ал.1 от Закона за защита на личните данни е определено само в кои случаи е допустимо обработването на личните данни на физическите лица. Обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:
1. обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
3. обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
7. обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
В изложената хипотеза е приложима разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗЗЛД – в случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическо лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. Достъпът следва да се предоставя при спазване целта на ЗДОИ, а именно, упражняването правото на достъп до обществена информация следва да дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ
 
Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби към Столичен общински съвет може да предостави исканата информация при спазване на чл.26, ал.2 от ЗЗЛД и чл.31 от ЗДОИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Венета Шопова /п/

 


Файлове за сваляне

DOC
PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2