Notice: Undefined index: id in /var/www/new/source/files/site/element_view.php on line 39
Комисия за защита на личните данни Комисия за защита на личните данни
Начало » Образци на документи на хартиен носител, необходими за извършване на регистрация, актуализация или заличаване на АЛД

Образци на документи на хартиен носител, необходими за извършване на регистрация, актуализация или заличаване на АЛД

Регистрация или актуализация  на администратор на лични данни може да се извърши по един от следните начини:
1. Препоръчителен начин – чрез електронната система еРАЛД. Достъпът до нея се извършва през сайта на КЗЛД, бутон „Администратори на лични данни”, "Вход в системата".
2. В приемната на КЗЛД с помощта на служители, които при необходимост оказват съдействие в процеса на извършване на регистрация или актуализация.
3. Чрез подаване на документи на хартиен носител. Подаването на документи на хартиен носител е най-трудоемкият и бавен начин да извършите Вашата регистрация или да актуализирате данните за Вас. Ако все пак предпочетете този начин, моля изтеглете съответните образци от изредените по-долу и ги попълнете. За извършване на регистрация се попълва един образец „Заявление”  и толкова на брой „Описание на регистъра”, колкото са водените регистри. Наименованията, съдържанието и начина на обработване на данните във всеки регистър се определят от администратора на лични данни. Не са необходими други документи. След попълването им, образците трябва да бъдат подписани и подпечатани с печата на АЛД. Така подготвените документи се подават в деловодството на КЗЛД или се изпращат по пощата на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни. Ако документите се подават от упълномощено лице, то трябва да представи нотариално заверено пълномощно.

Файлове за сваляне

Заявление за регистрация на физическо лице (DOC)
Заявление за регистрация на физическо лице (PDF)
Заявление за регистрация на физическо лице - представител (DOC)
Заявление за регистрация на физическо лице - представител (PDF)
Заявление за регистрация на юридическо лице (DOC)
Заявление за регистрация на юридическо лице (PDF)
Заявление за регистрация на държавен орган или орган на местното самоуправление (DOC)
Заявление за регистрация на държавен орган или орган на местното самоуправление (PDF)
Описание на регистъра (DOC)
Описание на регистъра (PDF)
Уведомление за промяна на данни в регистър “Администратори на лични данни и водените от тях регистри” (DOC)
Уведомление за промяна на данни в регистър “Администратори на лични данни и водените от тях регистри” (PDF)
Заявление за заличаване на администратор от регистър “Администратори на лични данни и водените от тях регистри” (DOC)
Заявление за заличаване на администратор от регистър “Администратори на лични данни и водените от тях регистри” (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2