Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2008 г. » Решение на Върховния административен съд № 11662/04.11.2008 г.

Решение на Върховния административен съд № 11662/04.11.2008 г.

 

РЕШЕНИЕ

№ 11662
София, 04.11.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на девети октомври две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
МАРУСЯ ДИМИТРОВА
МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
АТАНАСКА ДИШЕВА

 
 

при секретар

Григоринка Любенова

и с участието

на прокурора

Ангел Ангелов

изслуша докладваното

от съдията

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

 

по адм. дело № 10458/2008.
 


Производството е по реда на чл. 208-228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по подадената от Л.Н.М. от гр. чрез процесуалния му представител адв. Г. касационна жалба срещу решение № 7443/19.06.08 г. на Върховния административен съд, ІІІ отд., постановено по адм.д. № 2615/07г., с което е отхвърлена жалбата му срещу решение № 52/20.12.06 г. на Комисията за защита на личните данни, в частта му, в която е указано, че в случаите когато се обработват лични данни единствено за целите на художественото изразяване, не трябва да се нарушава неприкосновеността и личния живот на гражданите, като при бъдещо тиражиране на литературното му произведение "Кошмарът след престъплението" да приведе данните на П.Ц. в анонимни.
В касационната жалба се твърди, че съдебното решение е незаконосъобразно, поради необоснованост и нарушение на материалния закон, съставляващи отменителни касационни основания по чл. 209, т.3 от АПК. Според касатора, неправилно съдът е приел, че той е имал като прокурор в Окръжна прокуратура - Р. качеството на "обработващ лични данни". Още повече, че процесът - предмет на интерпретация в книгата "Кошмарът след престъплението" е протекъл по време преди влизане в сила на Закона за защита на личните данни /ДВ, бр. 1/04.01.02г./. Всички данни - предмет на разглеждане от Комисията за защита на личните данни са били обект на разпространение в един публичен процес, а някои от тях са публикувани в пресата. Публичността на наказателния процес и четенето на обвинителния акт и присъдата правят безпредметна защитата на лични данни по реда на ЗЗЛД. Претендира се отмяна на решението и постановяване на друго по съществото на спора, с което да се отмени решение № 52/20.12.06 г. на Комисията за защита на личните данни в обжалваната част или да се върне делото на ВАС, ІІІ отд. за ново разглеждане от друг съдебен състав.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба.
Върховният административен съд, Петчленен състав, Първа колегия, след като прецени валидността и допустимостта на касационната жалба, наведените в нея отменителни касационни основания и съответствието на решението с материалния закон в изпълнение изискванията на чл. 218 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна на спора:
Касационната жалба, като подадена в срок и от надлежна страна, е допустима, а разгледана по същество - неоснователна, поради следното:
Предмет на съдебен контрол пред ВАС, ІІІ отд. е било решение № 43/25.01.06г. на Комисията за защита на личните данни, постановено по жалба на П.М.Ц. - вх. № Ж-52/30.08.06г., С посоченото решение КЗЛД е уважила жалбата и е указала на осн. чл. 10 ал.1,т.5 от ЗЗЛД на Л. М. , че в случаите когато се обработват лични данни единствено за целите на художественото изразяване, не трябва да се нарушава неприкосновеността и личния живот на гражданите, като при бъдещо тиражиране на литературното му произведение "Кошмарът след престъплението" да приведе данните на П.Ц. в анонимни.
За да отхвърли жалбата на Л. М. срещу решението на Комисията за защита на личните данни по п. 1, съдът е приел, че към момента на публикуването на книгата "Кошмарът след престъплението" - м. април 2006г. авторът е прокурор в окръжна прокуратура- Р.  и същият е обработващ лични данни по дефиницията на пар. 1,т.3 от ЗЗЛД. Неоснователно е позоваването на жалбоподателя на публичния характер на наказателния процес. Със закон / в случая НПК/ е допуснато обработването на лични данни в изпълнение на нормативно установените задължения на прокурора /чл. 3, ал.2 от ЗЗЛД/. Извън така определената рамка е допустимо по изключение обработване на лични данни в случаите, когато се извършва за целите на журналистическа дейност, литературно или художествено изразяване, при условие че не се нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните. Посоченото изискване не е спазено, тъй като всички данни, публикувани в книгата, идентифицират по безспорен начин П.Ц., а не са разпространени по анонимен начин.
Така постановеното решение е правилно и изложеното в него се възприема изцяло от настоящия Петчленен състав на ВАС.
Правилен е изводът на съда, че към момента на публикуването на книгата "Кошмарът след престъплението" - м. април 2006г. авторът е прокурор в окръжна прокуратура - Р. и същият е обработващ лични данни по дефиницията на пар. 1, т.3 от ЗЗЛД, както и че след като ЗЗЛД е действал към момента на публикуването на книгата, авторът е бил длъжен да се съобрази с неговите разпоредби.
Публичността на съдебните заседания, в които са били прочетени показанията на свидетел, обвинителният акт и присъдата, не дават право на жалбоподателя да обработва допълнително лични данни на П.Ц. извън целите и нуждите на наказателния процес, а именно - за целите на литературно и художествено изразяване. Според чл. 4, ал.2 от ЗЗЛД това е недопустимо, освен ако не се нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните. Последното изискване не е спазено. В публикациите в пресата, на които се позовава жалбоподателят, не се съдържат лични данни, свързани с местоработата и здравословното състояние на Ц. Не всички данни в книгата относно местата, където Ц. е работила и заболяванията й са били обективирани в обвинителния акт и присъдата.
С оглед на изложеното, обжалваното решение на Върховния административен съд, ІІІ отд., постановено по адм.д. № 2615/07г., като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.
Водим от горното, Върховният административен съд, Петчленен състав, Първа колегия

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7443/19.06.08г. на Върховния административен съд, ІІІ отд., постановено по адм.д. № 2615/07г.
Решението не подлежи на обжалване.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Фани Найденова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Здравка Шуменска
/п/ Маруся Димитрова
/п/ Милена Златкова
/п/ Атанаска Дишева


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2