Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2023 г. » Решение по жалби с рег. № ППН-01-223/12.03.2021 г., ППН-01-307/09.04.2021 г. и ППН-01-296/05.04.2021 г.

Решение по жалби с рег. № ППН-01-223/12.03.2021 г., ППН-01-307/09.04.2021 г. и ППН-01-296/05.04.2021 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-223/2021 г.
София, 26.01.2023 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 09.11.2022 г., на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, респективно чл. 57, § 1, буква „е” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента, ОРЗД), разгледа по същество жалби № ППН-01-223/12.03.2021 г., ППН-01-307/09.04.2021 г. и ППН-01-296/05.04.2021 г., подадени съответно от Д.Ан., Д.Ал. и Р.М.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба № ППН-01-223/12.03.2021 г., подадена от Д.Ан. срещу политическа партия ****** с твърдения за неправомерно обработване на личните му данни чрез включването им в списък на лицата, подкрепящи регистрацията на политическия субект за участие в проведените на 04.04.2021 г. избори за народни представители.
Жалбоподателят твърди, че е установил нарушението след извършена справка по електронен път в Централната избирателна комисия, резултат от която прилага. Декларира, че не се е подписвал в подкрепа на регистрацията на политическия субект и не е давал съгласието си за обработване на личните му данни за конкретната цел.
Жалба с идентично съдържание г-н Д.Ан. е подал и до Централната избирателна комисията. Жалбата е препратена в КЗЛД за разглеждане по компетентност, ведно с относими доказателства – копие на Решение № *** на ЦИК и копие на стр. *** от списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на политическия субект за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. Заведена е под № ППН-01-242/18.03.2021 г. по описа на КЗЛД.
КЗЛД е сезирана с жалба ППН-01-307/09.04.2021 г. подадена от Д.Ал. и жалба ППН-01-296/05.04.2021 г. подадена от Р.М. срещу същият правен субект - ПП ******, с идентични твърдения – неправомерно обработване на личните им данни чрез включването им в списък на лицата, подкрепящи регистрацията на политическия субект за участие в проведените на 04.04.2021 г. избори за народни представители. Към жалбите е приложено ксерокопие на справки актуални съответно към 07.04.2021 г. и 04.04.2021 г. на сайта https://www.cik.bg/bg/ns2021/podpiski, извършени на базата на списъци подадени от 38 политически партии, коалиции и инициативни комитети, видно от съдържанието на които лични данни на жалбоподателите са налични на стр. ***, ред *** и стр. ***, ред *** от списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на ПП *** за участие в проведените на 04.04.2021 г. избори за народни представители.
С оглед застъпените в административния процес принципи на равенство на страните и истинност, политическа партия ****** е информирана за подадените жалби, указана ѝ е възможността да ангажира писмено становище по изложените в жалбите твърдения. Изискани са относими по случая доказателства за законосъобразно обработване на личните данни на жалбоподателите, заверено копие на вътрешни правила и/или Политика за защита на личните данни относно обработването на лични данни от политическа партия в изборния процес, предприети технически и организационни мерки за защита на личните данни, инструкция, заповед или друг акт за обучение на представителите на партията за събиране на лични данни в изборния процес, а също и информация и резултати от извършените по случая вътрешни проверки, ако такива са възложени. Липсва активно участие на политическия субект в производството, изисканите доказателства не са представени. Твърденията на жалбоподателите не са оспорени, становище по предмета на жалбите не е ангажирано.
С оглед изясняване на случая от фактическа страна от ЦИК са изискани и в отговор представени копие на страници: ***, ред ***; ***, ред *** и стр. ***, ред *** от предоставен в ЦИК списък на лицата, подкрепящи регистрацията на политическа партия ****** за участие в проведените на 04.04.2021 г. избори за народни представители.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни, при осъществяване на достъпа до тези данни и контрол по спазването на ЗЗЛД и ОРЗД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалбите съдържат изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация - налице са данни за жалбоподателите, естеството на искането, дата, подписи, посочена е пасивно легитимираната страна и дата на узнаване на нарушението, с оглед което са редовни.
Предмет на жалбите са твърденията за неправомерно обработване на лични данни на жалбоподателите – имена и единен граждански номер, от политическа партия ****** чрез включването им в предоставен в ЦИК списък на лицата, подкрепящи регистрацията на политическия субект за участие в проведените на 04.04.2021 г. избори за народно представители.
Жалбите са подадени от физически лица с правен интерес, срещу надлежна страна – администратор на лични данни. По данни от преписката, в това число резултат от справка в ЦИК, жалбоподателят г-н Д.Ан. е узнал за твърдяното от нарушение на 05.03.2021 г., г-жа Д.Ал. – на 07.04.2021 г. а г-н Р.М. – на 04.04.2021 г. В тази връзка и предвид законоустановените в ИК срокове за регистрация на участници в изборния процес и доколкото КЗЛД е сезирана с жалбите съответно на 12.03.2021 г., 09.04.2021 г. и 05.04.2021 г., броени дни след установяване на твърдените нарушения, следва изводът, че жалбите са подадени в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД. Сезиран е компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 57, § 1, буква „е” от Регламент (ЕС) 2016/679, разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на субекти на данни свързани с обработване на личните данни, като не са налице изключенията по чл. 2, § 2, буква „в” и чл. 55, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 предвид обстоятелството, че случая не касае дейности по обработване извършвани от физическо лице в хода на чисто лични или домашни занимания и/или дейности извършвани от съдилищата при изпълнение на съдебните им функции.
Налице са предпоставките на чл. 32 от АПК за обединяването и разглеждането на жалбите в едно общо административно производство, с оглед обстоятелството, че правата и задълженията на страните произтичат от еднакво фактическо състояние, подадени са срещу едно и също лице и са от компетентността на един и същ административен орган – КЗЛД.
По изложените съображения и предвид липсата на отрицателните предпоставки посочени в чл. 27, ал. 2 от АПК, на проведено на 08.09.2021 г. заседание на комисията жалбите са приети за допустими и на основание чл. 32 от АПК са обединени за разглеждане в едно административно производство. Като страни в производство са конституирани: жалбоподатели: Д.Ан., Д.Ал. и Р.М. и ответна страна – политическа партия ******.
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна е допуснато извършването на почеркови експертизи на подписите положени на ***, ред ***; ***, ред *** и стр. ***, ред *** от представения в ЦИК списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на политическа партия ****** за участие в проведените на 04.04.2021 г. избори за народни представители. В хода на производството жалбоподателите са информирани за възможността да предоставят сравнителен материал за извършване на експертизата с цел установяване на истинността, респективно неистинността на положените подписи в представения в ЦИК списък на лицата подкрепящи регистрация на политическата партия за участие в проведените на 11.07.2021 г. избори. Сравнителен материал е предоставен и от тримата жалбоподатели и е изпратен в Националния институт по криминалистика (НИК).
Изготвени са графически експертизи отразени в Протокол № *** от 13.06.2022 г., Протокол № *** от 13.06.2022 г. и Протокол № *** от 11.08.2022 г. по описа на НИК, изпратени в КЗЛД с придружителни писма ППН-01-296#12/20.06.2022 г., ППН-01-223#19/20.06.2022 г. и ППН-01-307#13/15.08.2022, със заключения, че подписите обект на експертизите не са положени от жалбоподателите Д.Ан., Д.Ал. и Р.М.
Насрочено е открито заседание за разглеждане на жалбите по същество на 09.11.2022 г. от 13.00 часа, за което страните са редовно уведомени. Копие от експертизите е изпратена на страните за запознаване и становище, с указания за разпределянето на доказателствената тежест в процеса. Възражение по експертизите не са постъпили, допълнителни доказателства не са ангажирани, искания по доказателствата не са направени.
За изясняване на случая от фактическа страна от ответника повторно са изискани доказателства за законосъобразно обработване на личните данни на жалбоподателя, заверено копие на вътрешни правила и/или Политика за защита на личните данни относно обработването на лични данни от политическа партия в изборния процес, предприети технически и организационни мерки за защита на личните данни, инструкция, заповед или друг акт за обучение на представителите на партията за събиране на лични данни в изборния процес, а също и информация и резултати от извършена по случая вътрешна проверка, ако такава е възложена. Изисканите доказателства не са предоставени.
С лаконично становище от 08.11.2022 г., без приложени доказателства, с което се изчерпва активността на ответника в процеса, се посочва, че списъците с лица подкрепящи регистрацията на партията в изборния процес се събират и обработват от членове на партията без нарочното им упълномощаване за целта. Уточняват, че след като данните са предадени в ЦИК „са унищожени на шредер и компютър”. Твърди се, че партията е обучила всичките си членове за обработване на лични данни и същите са запознати с ОРЗД.
На проведено на 09.11.2022 г. заседание на комисията, жалбите са разгледани по същество.
Страните – редовно уведомени, не се явяват, не се представляват.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от АПК, изискващ наличието на установени действителни факти и предвид събраните доказателства и наведените твърдения, комисията приема, че жалби № ППН-01-223/12.03.2021 г., ППН-01-307/09.04.2021 г. и ППН-01-296/05.04.2021 г., са основателни.
Предмет на жалбите са твърденията за неправомерно обработване на лични данни на жалбоподателите Д.Ан., Д.Ал. и Р.М. – имена и единен граждански номер, от политическа партия ****** чрез включването им в списък на лицата, подкрепящи регистрацията на политическия субект за участие в проведените на 04.04.2021 г. избори за народни представители.
Ноторно е, че на 04.04.2021 г. са проведени избори за народно събрание. С Решение № 2084-НС/17.02.2021 г. на ЦИК политическа партия ****** е регистрирана за участие в изборите за народни представители въз основа на подадено на 15.02.2021 г. заявление, заведено под № ** в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители. Към заявлението за регистрация е представен списък съдържащ трите имена, единния граждански номер и саморъчен подпис на 2951 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на партията, същите лични данни, тъй като са достатъчни за безспорно индивидуализиране на лица.
Събраните по преписката доказателства, в частност представените от ЦИК материали, свидетелстват, че личните данни на жалбоподателите Д.Ан., Д.Ал. и Р.М., в обем от три имена и единен граждански номер, присъстват съответно на стр. ***, ред ***, стр. ***, ред *** и стр. ***, ред *** от представения в ЦИК списък на гласоподавателите, подкрепящи регистрацията на политическа партия ****** за участие в процесните избори.
Предоставянето на лични данни от политически субект на ЦИК за регистрация на партията за участие в изборите е форма на обработване на личните данни и като такова следва да се осъществява при спазване на разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679, в частност тези на чл. 6, § 1 от регламента, същите приложими доколкото данни са предоставени на15.02.2021 г.
Твърденията на жалбоподателите за незаконосъобразно обработване им данни от ПП ****** за регистрацията на политическия субект за участие в проведените на 04.04.2021 г., избори са основателни. В подкрепа на този извод са заключенията на графически експертизи, отразени в Протокол № *** от 13.06.2022 г., Протокол № *** от 13.06.2022 г. и Протокол № *** от 11.08.2022 г. по описа на НИК, изпратени в КЗЛД с придружителни писма ППН-01-296#12/20.06.2022 г., ППН-01-223#19/20.06.2022 г. и ППН-01-307#13/15.08.2022, със заключения, че подписите обект на експертизите не са положени от жалбоподателите Д.Ан., Д.Ал. и Р.М. Последното свидетелства, че обработването на личните данни на жалбоподателите е извършено без тяхно съгласие – конкретно и информирано волеизявление по смисъла на л. 4, § 11 от Регламента.
В конкретния случай не е налице и нито едно от останалите условия посочени чл. 6, § 1 от Регламента, като доказателства в обратен смисъл не са ангажирани, нито пък такива се твърдят от ответната страна. Въпреки предоставената на ответната страна правна възможност и указанията свързани с разпределяне на доказателствената тежест в процеса, администраторът – ПП ******, не е ангажирал доказателства за наличието на условие за законосъобразност на обработване на лични данни на жалбоподателите за конкретната цел. Липсват доказателствата, които да обосноват приложимостта на  чл. 6, § 1, буква „б” от ОРЗД - наличие на сключен между страните договор за изпълнението на който да е необходимо обработване на лични данни на жалбоподателите от страна на политическата партия или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данни преди сключване на договора. Основанията по чл. 6, § 1, буква „г” и „д” от ОРЗД са неотносими - приложими са в други, различни и несъвместими с настоящата, хипотези касаещи обработване на лични данни за защита на жизненоважни интереси свързани с живота и здравето на субекта на данни, изпълнение на задача от обществен интерес, както и при упражняването на официални правомощия, каквито не се делегирани на политическите партии.
Неприложима е хипотезата на чл. 6, § 1, буква „е” от Регламента - интересите на администратора не са преимуществен пред интереса на засегнатото физическо лице, чиито данни са включени в представения в ЦИК списък без негово съгласие, като е безспорно, че последният е приоритетен пред интереса на политическия субект за участие в изборите. Законово задължение за обработване от страна на администратора също липсва, доколкото участието на политическите партии в изборния процес е една правна възможност, при реализирането на която следва да бъдат съобразени нормативно установените правила, в частност тези в сферата на защита на личните данни съгласно нормата на чл. 133, ал. 4 от ИК.
Обработването на лични данни в изборния процес е допустимо и строго регламентирано. В Изборният кодекс се съдържат конкретни правила по отношение обработването на лични данни в изборния процес по отношение целите на обработване, категориите лични данни и др. В тази връзка и макар данните на жалбоподателя да са обработени в законоустановена процедура, то изпълнението на нормативно установеното задължение, респективно реализиране на законните интереси на администратора на лични данни, в случая политическата партия, възникват само ако лицето, чийто лични данни фигурират в списъка на гласоподавателите подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите, е дало съгласието си за тази подкрепа. Когато обаче последната предпоставка не е налице, съответният политически субект не може да си служи с личните данни на лицето, за да реализира законните си интереси по участие в изборния процес. В тази насока са и приети от ЦИК и КЗЛД съвместни указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес. В документа, публикуван на 12.02.2021 г., достъпен и на сайта на КЗЛД, на адрес https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1199 са дадени подробни разяснения относно правна рамка за защита на личните данни, както и относно правата и задълженията на всички участници в изборния процес – политически партии, коалиции от партии, инициативни комитети, кандидати, представители, застъпници, наблюдатели, представители на средствата за масово осведомяване и избирателни комисии в различните видове избори. Указанията имат за цел да улеснят участниците в изборния процес и да предотвратят допускането на нарушения.
По изложените съображения и събраните по преписката доказателства се налага извода, че личните данни на жалбоподателите са обработени, чрез включването им в предоставен в ЦИК списък на лицата, подкрепящи регистрацията на политическия субект за участие в изборите за народни представители проведени в Република България на 04.04.2021 г., в нарушение на чл. 6, § 1 от ОРЗД, без да е налице нито едно от посочените в разпоредбата условия, като са нарушени правата на лицето сезирало КЗЛД.
ОРЗД и ЗЗЛД вменява в задължение на администратора да обработва лични данни законосъобразно, като не допуска, с риск от носене на административно-наказателна отговорност, злоупотреба с лични данни, още по-малко допуска възможността в списъците, попълвани пред лица от партията и ползвани от партията за участие в изборния процес, да се вписват чужди лични данни. Обратно, превратно тълкуване, противоречи както на буквата, така и на духа на закона и създава несигурност при обработването на лични данни и предпоставки за злоупотреба с тях в сфера, която засяга не само лицата сезирали КЗЛД, а обществото като цяло, тъй като касае държавното управление и възможността гражданите да участват в него по волята си, без последната да бъде манипулирана чрез употреба на личните им данни, без тяхно знание и съгласие.    
В контекста на жалбите и изборния процес тази отговорност включва безспорно идентифициране на лицето което вписва данните, като лицето пред което същите са положени удостоверява с подписа си, положен под списъка, че данните са вписани пред него и от лицето за които се отнасят. Законово основание и механизъм за проверка верността на вписаните данни и самоличността на лицето не липсват. Допустими и незабранени от закона са например легитимация с документ за самоличност или друг документ със снимка на лицето и три имена, който да се предостави, само за справка, на лицето пред което се полагат подписите, с оглед удостоверяване на самоличността на избирателя. Безспорно начините за проверка на самоличността на лицата следва да се намерят израз в конкретния указания, заповед или друг акт на администратора, в израз на задължението му за въвеждане на организационни мерки по смисъла на чл. 24 от ОРЗД като взема предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие с ОРЗД. В конкретния случая следва да се приеме, че такива мерки, правила и контрол касаещи събирането на лични данни и тяхната употреба в изборния процес липсват доколкото въпреки конкретно отправено до администратора искане, същия не предоставя вътрешни правила и/или Политика за защита на личните данни относно обработването на лични данни от политическа партия в изборния процес, предприети технически и организационни мерки за защита на личните данни, инструкция, заповед или друг акт за обучение на представителите на партията за събиране на лични данни в изборния процес.Сбраните по преписката доказателства свидетелстват и за допуснато от администратора нарушение на чл. 24 от ОРЗД, както и нарушение на „принципа на отчетност” по чл. 5, § 2 от ОРЗД, доколкото администраторът не е в състояние да докаже обработване на личните данни в съответствие с принципите посочени в ОРЗД, в условията на предприети от него мерки – обучения, инструктажи, разписани вътрешни правила, заповеди и т.н. За контрол, предварителен и последващ, от страна на администратора също липсват доказателства, доколкото от политическата партия изрично са изискани, но не са предоставени информация и резултати от извършена по случая вътрешна проверка, нито пък информация че такава е възложена, за да се установят причините, пропуските довели до нарушението по чл. 6, § 1 от ОРЗД.
С оглед характера на констатираното нарушение на чл. 6, § 1 от ОРЗД комисията счита, че корективните мерки по чл. 58, § 2, буква „а”, „б”, „в”, „г”, „д”, „е”, „ж”, „з” и „й” от Регламента са неприложими и нецелесъобразни в случая, предвид тежестта на нарушението и обстоятелството, че същото е довършено. Предвид тежестта на нарушението и обстоятелството, че същото е довършено и е поредно за администратора на който е издадено разпореждане, комисията счита за целесъобразно, ефективно и възпиращо упражняването на корективно правомощие по чл. 58, § 2, буква „и” от ОРЗД – налагане на имуществена санкция. Администраторът е длъжен да познава закона и да спазва неговите изисквания, още повече, че той дължи необходимата грижа, предвидена в закона и произтичаща от предмета му на дейност, кадровия и икономически ресурс.
Смекчаващи обстоятелства при определяне на размера на санкцията не са налице. Обстоятелствата по чл. 83, § 2, букви „б” и „и” от Регламента са неотносими доколкото се касае за администратор – юридическо лице, което не формира вина, а към момента на извършване на нарушението одобрени кодекси за поведение, респективно одобрени механизми за сертифициране не са въведени.
Като утежняващи следва да се квалифицират обстоятелства, че: са нарушени правата на три физическо лице; нарушенията са довършени; администраторът не съдейства на КЗЛД за изясняване на случая; обработени са данни за единен граждански номер на лицата, а в резултат на регистрацията са ограничени правата на жалбоподателите свързани с изборното законодателство и участието им в изборния процес; нарушенията са станали известни на КЗЛД в следствие сезиране от потърпевшите лица.
Относим е и факта, че нарушението не е първо за администратора. Политическата партия е санкционирана за идентично нарушение - обработване на лични данни в изборния процес без законово основание, с влезли в сила: Решениe № Ж-420#6/21.11.2016 г., с наложена санкция в размер на 15 300 лв., Решение № Ж-60#8/19.10.2018 г., с наложена санкция в размер на 10 000 лв. и Решение ППН-01-1672/07.10.2020 г., с наложена санкция в размер на 2 500 лв.
Следва да се отбележи, като утежняващо обстоятелство, че личните данни на жалбоподателката Д.Ал. са за пореден път обработени незаконосъобразно от политическата партия във връзка с участието ѝ в изборния процес. През 2017 г. г-жа Д.Ал. е сезирала КЗЛД с жалба (Ж-85/20.02.2017 г.) за злоупотреба с личните ѝ данни от политическа партия ****** за регистрация на политическата партия за участие в проведените през 2017 г. избори на Народно събрание. Назначена по случая експертиза е установила, че положения в списъка на избиратели подпис не е положен от г-жа Д.Ал. и жабата ѝ е приета от КЗЛД за основателна, а партията е санкционира с влязло в сила Решение № Ж-60#8/19.10.2018 г., с наложена санкция в размер на 10 000 лв.
Поредно е нарушението и по отношение на жалбоподателя Д.Ан., който е сезирал КЗЛД с жалба (Ж-624/17.10.2016 г.) срещу политическия субект за извършено идентично нарушение, злоупотреба с личните му данни за регистрация на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България проведени на 06.11.2016 г. След извършена експертиза жалбата на г-н Д.Ан. е приета за основателна, а на политическия субект е наложена имуществена санкция в размер на 15 300 лв., обективирана във влязло в сила Решениe № Ж-420#6/21.11.2016 г. на КЗЛД.
По изложените съображения комисията счита, че с оглед принципа на пропорционалност между тежестта на нарушението и размера на наказанието, наложената на политическа партия ****** имуществена санкция следва да е в размер на 25 000 лева – размер много под средния минимум предвиден в Регламента за това нарушение. Съобразявайки целта на наказанието, което следва да има възпираща и предупредителна функция, естеството и тежестта на нарушението, обществените отношения които засяга, категориите засегнати лични данни, комисията счита, че упражненото правомощия по вид и размер безспорно отговаря на търсените от ЗЗЛД и Регламент 2016/679 ефективност и възпиращ ефект, като в същото време не нарушава принципа на пропорционалност и изискването за съразмерност.
По отношение на констатираните нарушения на чл. 24 и чл. 5, § 2 от ОРЗД комисията намира за целесъобразно издаването на разпореждане по чл. 58, § 2, буква „г” от ОРЗД на администратора, а именно да предприеме технически и организационни мерки за защита на личните данни, в това число извършване на обучение, включително непосредствено преди конкретните избори, на представителите на партията участващи в процеса за събиране на лични данни в изборния процес, въвеждане на механизъм за текущ и последващ контрол и отчетност при обработване на личните данни в изборния процес и да представи Политика за защита на личните данни, съответстваща на регламента, в която следва да бъдат ясно разписани правилата за събиране и обработване на лични данни, включително в подписки за подкрепа на политическия субект за регистрация в изборния процес и при събиране на лични данни на лица, подкрепящи регистрацията на партията за участие в референдуми.
Следва обаче да се отбележи, че неизпълнението на даденото от комисията разпореждане, в указания срок, е скрепено със санкция за неизпълнение с оглед неговата ефективност и възможността за допълнителен санкционен механизъм по проверка и контрол на изпълнението. Целта е постигане на генерална превенция и пропорционално и законосъобразно обработване на лични данни. Така разпореждания са ефективни, тъй като са скрепени със съответните санкции при неизпълнение, като законодателя предвижда при неспазване на влязло в сила разпореждане на надзорния орган да бъде наложено административно наказание „глоба” или „имуществена санкция” в размери  до 20 000 000 EUR.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 3 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Обявява жалби ППН-01-223/12.03.2021 г., ППН-01-307/09.04.2021 г. и ППН-01-296/05.04.2021 г., подадени съответно от Д.Ан., Д.Ал. и Р.М., за основателни.
2. На основание чл. 83, § 5, буква „а”, във връзка с чл. 58, § 2, буква „и” от Регламент ЕС 679/2016 налага на политическа партия ****** имуществена санкция в размер на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) за обработване на личните данни на жалбоподателите в нарушение на чл. 6, § 1 от Регламент ЕС 2016/679. 
3. На основание чл. 58, § 2, буква „г” от ОРЗД и за нарушение на чл. 24 от ОРЗД и чл. 5, § 2 от ОРЗД издава разпореждане на политическа партия ****** да предприеме технически и организационни мерки за защита на личните данни, в това число извършване на обучение, включително непосредствено преди всеки избор, на представителите на партията участващи в процеса за събиране на лични данни в изборния процес; да представи Политика за защита на личните данни, съответстваща на регламента, в която следва да бъдат ясно разписани правилата за събиране и обработване на лични данни, включително в подписки за подкрепа на политическия субект за регистрация в изборния процес, както и при събиране на лични данни на лица, подкрепящи регистрацията на партията за участие в референдуми и да въведе механизъм за текущ и последващ контрол и отчетност при обработването на личните данни.
4. Срок за изпълнение на издаденото разпореждане – тримесечен от влизането на решението в сила, след което да уведоми комисията за изпълнението като представи съответните относими доказателства. 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София - град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание следва да бъде преведена по банков път:
Банка БНБ – ЦУ, IBAN: BG18BNBG96613000158601, BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721.
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/    Цанко Цолов /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалби с рег. № ППН-01-223/12.03.2021 г., ППН-01-307/09.04.2021 г. и ППН-01-296/05.04.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2