Български English Français
Начало » Институцията » Информация относно плащанията на КЗЛД в СЕБРА (Система за електронни бюджетни разплащания) » Обхват на публикуваната ежедневна информация за плащанията на КЗЛД

Обхват на публикуваната ежедневна информация за плащанията на КЗЛД

Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за наблюдение на инициираните плащания от включените в нея бюджетни предприятия и управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити. Внедряването и усъвършенстването на СЕБРА е основен компонент на бюджетната реформа и в частност на реформата в платежната система за бюджетния сектор, чрез която се постигат следните основни цели:
· усъвършенстване на бюджетните плащания и рационализиране на платежния процес чрез централизиране на паричния ресурс в лева в Българска народна банка и децентрализирано управление и контрол на плащанията на отделните системи, чрез съответния първостепенен разпоредител;
· осъществяване на контрол и управление на плащанията чрез залагане на общ лимит за плащания на съответните разпоредители с бюджетни кредити, с оглед осигуряване на ритмичност при финансирането на държавните разходи.
 
Постигнати резултати:
· модернизация, опростяване и рационализиране на касовото управление и изпълнението на бюджета;
· подобряване ефективността при управлението на бюджетните ресурси;
· ограничаване на разплащанията в брой в максимална степен;
· повишаване на фискалната прозрачност;
· подобряване на фискалната дисциплина.

 

Код за вид плащане в СЕБРА
Информацията за извършените плащания в СЕБРА се обработва и класифицира по кодове за вид плащане, списък на които е публикуван на страницата на Министерство на финансите. Номенклатурата на кодовете за вид плащане е разработена и структурирана по икономически тип в съответствие с основните позиции на бюджетните разходи и операции за целите на контрола и управлението на касовите потоци в следните основни направления:
· плащания за персонал;
· плащания за текуща издръжка;
· плащания за капиталови разходи;
· трансфери за други бюджети;
· плащания в частта на финансирането;
· служебни банкови операции.
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2