Български English Français
Начало » Институцията » Бюджет на КЗЛД » Бюджет на КЗЛД за 2014 г.

Бюджет на КЗЛД за 2014 г.

БЮДЖЕТ.
на Комисията за защита на личните данни
за 2014 г.
 
чл. 28 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Обн. ДВ. бр.109 от 20.12.2013 г.
 
Показатели
Сума (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II. РАЗХОДИ     
2 373,0
     1.Текущи разходи
2 273,0
     2. Капиталови разходи
          100,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 373,0
    1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 373,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2