Български English Français
Начало » Институцията » Бюджет на КЗЛД » Бюджет на КЗЛД за 2018 г.

Бюджет на КЗЛД за 2018 г.

  БЮДЖЕТ
на Комисията за защита на личните данни
за 2018 г.
 
чл.30 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Обн. ДВ. бр. 99 от 12.12.2017 г. 
 
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
100,0
1. Неданъчни приходи 100,0
1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 100,0
II.
РАЗХОДИ
2 530,0
1.
Текущи разходи
2 280,0
 
   в т. ч.
 
 
   Персонал
1 686,0
2.
Капиталови разходи
250,0
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 250,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
2 430,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 430,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
 
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
829,3
II.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
833,0
 

 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2