Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2021 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-871/04.12.2020 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-871/04.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-871/2020
София, 27.09.2021 г.
  
Комисията за защита на личните данни („Комисията”/„KЗЛД”) в състав: Председател – Венцислав Караджов и членове – Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 21.07.2021 г., на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 57, параграф 1, буква „е” от Регламент 2016/679 разгледа по основателност жалба № ППН-01-871/04.12.2020 г., подадена от Д.Л.Б. (Д.Б.)
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Жалбоподателката информира, че многократно е призовавана от различни правоохранителни органи във връзка с ликвидирането на различни предприятия, като лицето Д.Л.Б., носещо нейните имена, неправомерно е използвало ЕГН-то ѝ.
Този психически тормоз започнал от 2016 година. Г-жа Д.Б. посочва, че е подала молба на 15.09.2016 г. до Община Варна, Дирекция МД, на която няма отговор. При многократното ѝ призоваване от полицейските органи, че е ликвидатор на дадени фирми, откъдето разбрала, че броят на същите е 74. Подала жалба до Окръжна прокуратура Монтана. С Постановление от 31.12.2018 г. окръжен прокурор О.Д. постановил, че отказва да образува досъдебно наказателно производство и прекратява преписката, тъй като обстоятелствата се дължат на съвпадение на имената – на жалбоподателката и на ликвидаторката и че са предприети действия по компетентност за коригиране на констатираната техническа грешка в информационните масиви. След това около година г-жа Д.Б. не била търсена за даване на обяснения по ликвидиране на търговски дружества, след което пак започнала да получава обождания по телефона от НАП за поредна ликвидирана от нея фирма. Последното такова е на 01.12.2020 г. от НАП.
Жалбоподателката моли да бъде образувано производство и да бъдат наложени съответните наказания на виновното лице.
След получаване на жалбата е направена служебна проверка в публичния регистър на вписаните ликвидатори, публикуван на страницата на Агенция по вписванията. Направена е екранна разпечатка за вписания ликвидатор Д.Л.Б. Варна, професия „юрист“.  
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и в изпълнение на чл. 26 АПК, за започване на производството е уведомено заинтересованото лице – Национална агенция за приходите (НАП). Предоставена е възможността по чл. 34, ал. 3 АПК за изразяване на становище с относими доказателства по предявените в жалбата твърдения.
От НАП посочват, че извършена проверка по конкретния казус е установила, че данните за визираните дружества са постъпили в НАП чрез автоматична интеграция от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства в Търговския регистьр и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като лицето Д.Л.Б. фигурира с трите си имена, но без идентификатор ЕГН. По данни от регистър ГРАО, вписани в регистъра на НАП с тези три имена се идентифицират три лица с различни ЕГН. Това е наложило служители в НАП да извършат допълнителна справка в правната информационна система „Сиела”, от която са установили, че ЕГН на жалбоподателката като представляващ/ликвидатор е относимо към няколко дружества – Дружество 1, Дружество 2 (по повод на което е получила поканата от ТД на НАП Варна от 13.10.2017 г)., Дружество 3 и Дружество 4.
Предоставянето на отговор по какъв начин единният граждански номер на жалбоподателя г-жа Д.Б. е бил отразен в посочената правна информационна система е извън компетентността на НАП.
От НАП заявяват, че към настоящия момент некоректните записи с ЕГН за жалбоподателката като представляващ/ликвидатор във въпросните дружества са деактивирани в регистьра на агенцията.
Във връзка с посоченото в становището на НАП и приложените екранни разпечатки е направена служебна проверка чрез правно-информационната система „Сиела“ по партидите на Дружество 1, Дружество 3 и Дружество 4. Като ликвидатор на трите дружества е вписано лицето Д.Л.Б.  с ЕГН 79*****.
От Агенция по вписванията (накратко АВп), като трето лице, са изискани документите за назначаване на ликвидатор на горепосочените дружества, нотариално заверените съгласия по чл. 266, т. 3 от ТЗ, както и информация дали е налице документ по партидата на дружествата, с който ликвидаторът е индивидуализиран с ЕГН.
От АВп посочват, че за включване в списъка на ликвидаторите се подава заявление от лицето, към което се прилагат съответните документи. От извършената проверка в деловодството на Агенция по вписванията се установило, че на 09.12.2015 г. г-жа Д.Л.Б. с ЕГН 80***** е подала документи за включване в списъка на ликвидаторите към Агенция по вписванията и въз основа на тях е включена в сьщия.
Длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията назначава служебно ликвидатор в случаите, предвидени в закона. В хипотезата на принудителна ликвидация служебно назначеният ликвидатор може да приеме назначението, като представи нотариално заверено съгласие с образец на подписа по партидата на конкретния тьрговец съгласно чл. 266, ал. З от ТЗ или да откаже назначението, като представи отказ от встъпване в длъжност.
По отношение на посочените в писмото на КЗЛД тьрговски дружества е извършената справка и се установило, че търговската дейност на същите е прекратена на основание чл. 155, т. 3 от ТЗ и е открито производство по принудителна ликвидация.
За търговеца Дружество 4 – в ликвидация кьм настоящия момент като ликвидатор на дружеството е назначена г-жа Д.Л.Б. с Акт за назначаване на ликвидатор № ***/12.11.2019 г. В определения в акта срок ликвидаторът не е дал съгласие по чл. 266, ал. 3 от ТЗ и не е депозирал отказ от извършване на ликвидация.
Към момента за ликвидатор на Дружество 3 – в ликвидация с Акт за назначаване на ликвидатор № ***/17.04.2019 г. е определена г-жа М.С.С. В определения в акта срок ликвидаторът не е дал съгласие по чл. 266, ал. 3 от ТЗ и не е подал отказ от извършване на ликвидация.
По партидата на Дружество 1 – в ликвидация за ликвидатор е определена г-жа Д.Л.Б. с Акт за назначаване на ликвидатор № ***/22.06.2020 г. В определения в акта срок ликвидаторът не е дал съгласие по чл. 266, ал. 3 от ТЗ и не е подал заявление с искане да бъде освободен като ликвидатор.
От Агенция по вписанията са изискани и актовете за назначаване на ликвидатор с имена „Д.Л.Б.“ за трите дружества, които постъпиха по преписката. В същите не фигурира ЕГН на ликвидатора.
Във връзка с направена служебна проверка се установи, че Д.Л.Б. с ЕГН 79***** и същия адрес и телефонен номер като посочените в жалбата е регистрирана в регистър БУЛСТАТ като земеделски производител. 
Предвид установеното и в условията на залегналото в административния процес служебно начало и в изпълнение на чл. 26 АПК, за започване на производството е уведомено заинтересованото лице – „Сиела Норма“ АД. Предоставена е възможността по чл. 34, ал. 3 АПК за изразяване на становище с относими доказателства по предявените в жалбата твърдения.
От дружеството посочват, че всички данни относно вписани и заличени обстоятелства, обявени и заличени актове в Търговския регистьр и РЮЛНЦ, които се съдържат в продукта „Сиела Инфо“, „Сиела Норма“ АД получава във файлове от Агенция по влисванията по силата на договор. Получените от АВп данни се генерират автоматично в системата.
Посочените в писмото данни за лицето – имена Д.Л.Б. и ЕГН 79******, са получени от Агенцията по вписванията по описания по-горе начин.
След направена проверка от ръководителя на продукта Сиела Инфо не са открити файловете, в които се съдържат посочените данни, поради което от дружеството стигат до извода, че данните са от отдавна минал период. Дружеството не съхранява всички файлове, получени от АВп, тьй като информацията е в много голям обем и съхраняването на цялата информация, която се получава от АВп, ще натовари системите на дружеството прекомерно. По тази причина получените файлове от АВп периодично се изтриват.
В получаваните автоматично пакети по услугата по интеграция практиката на АВп да се идентифицират лицата в качеството им на служебни назначения по ЕГН е преустановена и справка за ликвидаторите може да се направи единствено в публикуваните списъци на ликвидатори в интернет страницата на АВп, където лицето Д.Л.Б. фигурира.
Справката в Сиела сочи, че действително в преобладаващата част от документите фигурират имената Д.Л.Б., но адресьт и ЕГН-то съответстват и се отнасят за лицето, упражняващо адвокатска професия, като отсъстват документи, свързани и носещи личните данни на тъжителката.
Актовете за назначаване на ликвидатор, приложени към писмо до КЗЛД от Агенция по вписванията с изх. № 07-00-25/01.04.2021 г., са от периода, в който вече не се записва ЕГН в тези актове.
От изложеното в жалбата до КЗЛД е видно, че за период от една година на лицето не е било търсено за обяснения по ликвидиране на дружества. Очевидно несъответствието е било отстранено в информационните масиви на Агенция по вписванията, но при информационните системи на Сиела Инфо това е било неприложимо, защото практиката за вписване на актуални идентификатори – ЕГН от АВп вече е била преустановена. В противен случай корекцията би се реализирала автоматично.
По вписаните документи за отказ от поемане на назначението е видно, че лицето реално има друго ЕГН, но това обстоятелство не е интегрирано в тази част на информационните масиви на АВп, която от Сиела Норма получават, и не е подадено като ново в автоматизирания XML формат, който ползват за изграждане и актуализирана на информационните си системи. Тъй като лицето е единствено с тези три имена в списъка с ликвидатори, първото узнаване на ЕГН-то от системата на Сиела е било 79*****, а не 80*****, както сега в някои документи може да се наблюдава.
Корекции по служебен ред в АВп са невидими за информационните системи на Сиела. И тази колизия се е възпроизвеждала при всяко ново вписване на лице с имена Д.Л.Б. Проверката за промени е автоматична и очаква поява на нови лица или изтриване на стари в автоматично генерираните списъци.
От Сиела заявяват, че след получаване на писмото от КЗЛД, преглед на документацията и направена справка в ТРРЮЛНЦ, дружеството извършило корекция в системата и лицето Д.Л.Б. с ЕГН 79***** не фигурира в Сиела Инфо като ликвидатор на търговски дружества.
По редовността и допустимостта на жалбата КЗЛД намира следното:
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Разглежданата жалба е съобразена с изискванията за редовност по чл. 29 от АПК, чл. 38а, ал. 2 от ЗЗЛД и по чл. 28, ал. 1 от Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) – налице са данни за жалбоподателя; естество на искането; дата на узнаване на нарушението; лице, срещу което се подава жалбата; дата и подпис.
Жалбата е процесуално допустима – подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от субект на данни с твърдение за нарушени негови права по Регламент 2016/679 или ЗЗЛД. С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – Комисията за защита на личните данни, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1 ЗЗЛД във връзка с чл. 57, параграф 1, буква „е” от Регламент 2016/679 разглежда жалби, подадени от субекти на данни. Налице са предпоставките за допустимост и по чл. 27, ал. 2 от АПК.  
На проведено на 19.05.2021 г. закрито заседание на Комисията жалбата е обявена за допустима и като страни в производството са конституирани: жалбоподател Д.Б. и ответна страна: Национална агенция за приходите, Агенция по вписванията и „Сиела Норма“ АД. Страните са уведомени за насроченото за 21.07.2021 г. открито заседание за разглеждане на спора по същество.
На Агенция по вписванията е предоставена възможност за изразяване на становище и предоставяне на информация относно няколко въпроса. От АВп предоставят следната информация по поставените въпроси:
1. Вписва ли се в актовете за назначаване на ликвидатори ЕГН на ликвидатора? В случай че не се вписва, имало ли е такава практика в минал момент и кога е преустановена?
Съгласно разпоредбата на чл. 134, ал. 3 от Наредбата акта за назначаване следва да сьдържа единствено информация относно името, образованието и специалността на ликвидатора, юридическото лице, в коего се назначава за ликвидатор, възнаграждението на ликвидатора, както и срок за предоставяне на нотариално заверено съгласие от ликвидатора с образец от подписа му. В актовете за назначаване на ликвидатор не се вписва ЕГН на избрания ликвидатор. В Агенция по вписванияга не е практика да се вписва ЕГН на избрания ликвидатор в акта за назначаване.
2. Предоставя ли Агенция по вписванията ЕГН на вписаните ликвидатори на дружествата, с които има сключени договори за получаване на информация от базата данни на агенцията?
Разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 6 от ЗТРРЮЛНЦ предвижда възможността Агенция по вписванията да предоставя цялата база данни по чл. 2 от ЗТРРЮЛНЦ или структурирани части от нея чрез специализирани услуги за автоматизиран достьп до търговския регистър и до регисгъра на юридическите лица с нестопанска цел срещу заплащане на такса. Съгласно чл. 2. ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ Търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел представлява обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон и актовете, обявени по силата на закон за тьрговците и клоновете на чуждестранните юридически с нестопанска цел. В базата данни се съхранява информация за делата на регистрираните търговци и юридическите лица с нестопанска цел за безсрочен период от време, като сьщите дела са разпределени в партиди. В изпълнение на задълженията, предвидени в ЗТРРЮЛНЦ, в регистъра се вписват обстоятелства, свързани с ликвидацията на търговците, в т.ч. и относно процедурата по назначаване на ликвидатори.
В тази връзка, Агенция по вписванията не предоставя ЕГН на вписани ликвидатори на дружествата. Единствените актове, които се представят във връзка с ликвидаторите са актовете за назначаване и както бе посочено по-горе същите не съдьржат ЕГН на назначения ликвидатор, а единствено три имена, образование, адрес за кореспонденция, телефонен номер за връзка и електронна поща.
3. Каква информация и файлове са предоставени на „Сиела Норма“ АД (въз основа на сключения с това дружество Договор № 93-00-123/25.06.2008 г.) относно вписване на ликвидатор с имена Д.Л.Б. на дружествата Дружество 1, Дружество 3 и Дружество 4?
Съгласно склочения договор Агенция по вписванията предоставя на „Сиела Норма“ АД еднократен достъп до цялата база данни, съдържаща информация за търговските субекти към датата на предоставянето, както и актуална информация за вписванията, заличаванията и обявяванията в базата данни по чл. 2 от ЗТРРЮЛНЦ.
В тази връзка и с оглед обстоятелството. че производството по ликвидация съгласно законовите изисквания подлежи на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, то информацията, която е предоставена във връзка сьс сключения договор по цитираните дружества е три имена на ликвидатора – Д.Л.Б., респективно файловете, които са предоставени са актове за назначаване с № ***/12.11.2019 г.; № ***/26.10.2018 г. и № ***/22.06.2020 г.
По преписката постъпи допълнително становище от Сиела.
От Сиела подчертават, че ако е имало разминаване между данните на лицето в Сиела Инфо и данните в ТРРЮЛНЦ, съответните държавни органи, които са потърсили жалбоподателката в качеството ѝ на ликвидатор, е следвало да се позовават на официалните данни, съдържащи се в ТРРЮЛНЦ като официален публичен регистър. Позоваването на данните в Сиела при работата на тези органи означава, че те са абонати на Сиела Инфо, за които важат Общи условия за ползване на компютърни правно-информационни системи „Сиела“ версии 5.1 и по-високи. В раздел Х „ОТГОВОРНОСТ” на тези общи условия е записано, че информацията, предоставяна от „Сиела Норма“ АД чрез правно-информационните продукти „Сиела“, има справочно-информационен характер. Сиела Норма не носи никаква отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат или във връзка с използването на ПИС Сиела, както и с неправилното използване или неумението и липсата на опит за ползване на ПИС.
При прецизна проверка на данните и умение за работа с информационния продукт може да се види, че в преобладаващата част от документите фигурират имената Д.Л.Б., като адресът и ЕГН-то съответстват и се отнасят за лицето, упражняващо адвокатска професия.
Очевидно е налице техническа грешка поради съвпадане на трите имена на две различни лица, чиито ЕГН-та са публични поради вписването на лицата в публични регистри: Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ – едното като земеделски производител – Д.Л.Б. с ЕГН 79*** (жалбоподателката), другото като ликвидатор – Д.Л.Б. с ЕГН 80****, за която обаче дружеството не е уведомено нито през 2018 г., когато е констатирана грешката, нито по-късно – нито от държавните органи, нито от заинтересованото лице.
На проведеното открито заседание за разглеждане на жалбата по същество страните не се явяват, не се представляват.
При така установеното Комисията разгледа жалбата по същество, като я приема за частично основателна въз основа на следното:
С Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. Целта е да се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.
Предмет на жалбата е твърдение за неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателката чрез посочването ѝ като ликвидатор на няколко дружества и търсенето ѝ в това качество от ограни на власт.
От фактическа страна се установи следното:
Видно от представените към жалбата писмени доказателства, до жалбоподателката са изпращани съобщения от Национална агенция за приходите, като същата е индивидуализирана чрез три имена (Д.Л.Б.), ЕГН (79*****) и адрес (гр. Монтана, ****) и се посочва, че е ликвидатор на няколко търговски дружества. Чрез посочените данни жалбоподателката може да бъде идентифицирана по несъмнен начин по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент 2016/679.
Служебна проверка в публичния регистър на ликвидаторите, поддържан от Агенция по вписванията, свидетелства, че лице със същите имена – Д.Л.Б., е надлежно вписано като ликвидатор в регистъра. От представените от Агенция по вписванията документи за регистрация се установява, че вписаното в регистъра лице е с друго ЕГН – 80*** и с друг адрес – гр. Варна, ****. Адресът е посочен в публичния регистър, а ЕГН – не.   
От НАП е изискана информация откъде разполага с ЕГН на жалбоподателката, което не е публично посочено в регистъра на ликвидаторите. От НАП посочват, че по данни от регистър ГРАО, с тези три имена има три лица с различни ЕГН-та. Това наложило проверка в правно-информационната система „Сиела“ по партидата на няколко дружества, където е отразено ЕГН на жалбоподателката като ликвидатор на дружествата. Представени са разпечатки в този смисъл.
Служебна проверка потвърди посоченото от НАП, че по партидата на три дружества (Дружество 1, Дружество 3 и Дружество 4)) като ликвидатор е посочено лице с имена „Д.Л.Б.“ и ЕГН 79***** – това на жалбоподателката.
В изисканите от Агенция по вписванията актовете за назначаване на ликвидатор с имена „Д.Л.Б.“ за трите дружества са вписани данните за контакт – адрес, електронна поща, телефон на лицето, вписано в публичния регистър на ликвидаторите. ЕГН не е вписан.
При така установено следва да се разгледа обработването на личните данни на жалбоподателката, извършено от всеки от администраторите на лични данни:
 
1. Агенция по вписванията:
Агенция по вписванията не обработва лични данни на жалбоподателката. Вписаното в регистъра на ликвидаторите лице е различно от жалбоподателката. В актовете за назначаване на ликвидатори на трите дружества са посочени данни за вписаното в регистъра лице.
Противно на твърденията на Сиела, не са представени никакви доказателства, че от Агенция по вписванията са предоставили ЕГН на жалбоподателката – в представените от АВп актове за назначаване на ликвидатор няма посочено ЕГН, а от Сиела посочват, че не съхраняват получената информация за дълъг период, тъй като е в огромен обем и натоварва сървърите, както и поради факта, че форматът на данните се сменя и старите стават неизползваеми. Тук следва да се посочи, че реквизите на акта за назначаване на ликвидатор при служебното му назначаване от длъжносно лице по регистрацията са нормативно определени в чл. 134, ал. 3 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и са: името, образованието и специалността на ликвидатора, юридическото лице, в което се назначава за ликвидатор, възнаграждението на ликвидатора, както и срок за представяне на нотариално заверено съгласие от ликвидатора с образец от подписа му. Тези реквизити са определени още от януари 2009 г., а назначаването на лице с имена „Д.Л.Б.“ за ликвидатор на Дружество 1, Дружество 3 и Дружество 4 е от периода 2019-2020 г.
Предвид горното, не се установи Агенция по вписванията да е предоставила ЕГН на жалбоподателката на Сиела, поради което жалбата спрямо нея е неоснователна.
 
2. Национална агенция за приходите:
НАП е обработила личните данни на жалбоподателката (ЕГН, адрес, телефон) за контакт с нея, считайки я за ликвидатор на няколко дружества – чрез изпращане на писма, позвъняване по телефон. Както беше посочено, жалбоподателката не е ликвидатор на тези дружества, а трето лице с идентични имена.
В случая служителите на НАП не са провели пълно и безспорно идентифициране на лицето – ликвидатор на дружествата. След получаване на информация от Агенция по вписванията са узнали трите имена на ликвидатора, след което поради липса на ЕГН са проверили в ГРАО, където с тези имена са три различни лица. След справка в правно-информационната система Сиела Инфо по партидите на дружествата е узнато и ЕГН на жалбоподателката, където некоректно е посочено нейното ЕГН. Въпреки наличието на три лица с идентични имена, от НАП не са предприели допълнително действия за идентификация на ликвидатора и са се предоверили на информацията от Сиела Инфо. За това свидетелства и факта, че жалбоподателката е търсена на неин адрес и на неин телефонен номер, които данни при проверка в публичния регистър на вписаните ликвидатори в Агенция по вписванията би се установило, че са различни от тези на вписания ликвидатор. Тук следва да се посочи, че жалбоподателката е вписана в регистър БУЛСТАТ като земеделски производител и по партидата ѝ в регистъра са вписани адреса и телефонния ѝ номер, на които е търсена от НАП. Тези данни очевидно са налични в системата на НАП и се обработват за данъчни цели. В случая обаче са обработени и за други цели – за контакт с жалбоподателката в качеството на „ликвидатор“ на търговски дружества, каквото качество тя няма. Следователно, налице е нарушение на принципа за ограничение на целите по чл. 5, параграф 1, буква „б“ от Регламент 2016/679, съгласно който личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
  
3. „Сиела Норма“ АД:
Сиела е обработила личните данни на жалбоподателката чрез посочване на единния ѝ граждански номер по партидите на няколко дружества, на които е назначен ликвидатор с идентични имена като нейните. 
Както е посочено в т. 1, не се споделя становището на Сиела, че ЕГН на жалбоподателката е предоставено на дружеството от Агенция по вписванията чрез автоматично получените пакети по услугата по интеграция между Търговския регистър и правно-информационната система Сиела, извършено въз основа на сключен договор. Жалбоподателката и вписания ликвидатор са различни лица. Следователно, идентифицирането на жалбоподателката чрез ЕГН като ликвидатор на търговски дружества по партидата им е неточно.  
Принципът за точност при обработването на лични данни по чл. 5, параграф 1, буква „г“ от Регламент 2016/679 предвижда, че личните данни следва да са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид. Фактът, че правно-информационната система Сиела представлява информационна база данни означава, че има задължението да спазва този принцип. Чрез посочване на ЕГН на жалбоподателката като ликвидатор на няколко търговски дружества, каквото качество същата няма, е нарушен посоченият принцип за точност.
При така констатираните нарушения, извършени от НАП и Сиела Норма, жалбата следва да бъде частично уважена. КЗЛД разполага с оперативна самостоятелност, като в съответствие с предоставените ѝ функции преценява кое от корективни правомощия по чл. 58, пар. 2 от Регламент 2016/679 да упражни. Преценката се основава на съображенията за целесъобразност и ефективност на решението при отчитане на особеностите на всеки конкретен случай и степента на засягане на интересите на конкретното физическо лице – субект на данни, както и на обществения интерес. Правомощията по чл. 58, пар. 2, без тази по буква „и”, имат характера на принудителни административни мерки, чиято цел е да предотвратят или да преустановят извършването на нарушение, като по този начин се постигне дължимото поведение в областта на зашитата на личните данни. Административното наказание „глоба” или „имуществена санкция” по чл. 58 пар. 2, буква „и” има санкционен характер. При прилагането на подходящата корективна мярка по член 58, пар. 2 от Регламента се взема предвид естеството, тежестта и последиците от нарушението, както и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. Оценката за това какви мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи във всеки отделен случай отразява и целта, преследвана с избраната корективна мярка – предотвратяване или преустановяване на нарушението, санкциониране на неправомерното поведение или и двете, каквато възможност е предвидена в чл. 58, пар. 2, буква „и” от Регламент 2016/679.
Извършеното от НАП нарушение се характеризира с по-ниска степен на обществена опасност, тъй като в случая служителите са въведени в заблуждение от справката в правно-информационната система Сиела. Освен това няма данни жалбоподателката да се е обърнала с официално искане до НАП за заличаване или коригиране на данните ѝ като ликвидатор на дружества. В хода на производството от НАП посочиха, че са заличили жалбоподателката от системите си като ликвидатор на дружества.
Предвид множеството смекчаващи отговорността обстоятелства, КЗЛД намира, че следва да отправи официално предупреждение до НАП на основание чл. 58, параграф 2, буква „б“ от Регламент 2016/679. Същото има за цел да обърне внимание на администратора да предприема по-внимателни действия при идентификация на лицата в сходни случаи предвид мотивите на настоящото решение и като предупреждение, че при следващо подобно нарушение би могло да се стигне и до налагане на имуществена санкция.  
Относно нарушението, извършено от Сиела, КЗЛД приема, че ЕГН на жалбоподателката не е предоставено на Сиела от Агенция по вписванията. Тъй като жалбоподателката е вписана отделно в регистър БУЛСТАТ като земеделски производител, налице е обосновано предположение, че е налице автоматично индексиране и пренасяне на ЕГН при лица с идентични имена, когато за едно тях няма ЕГН. Предвид изложеното, КЗЛД намира, че следва на основание чл. 58, параграф 2, буква „г“ от Регламент 2016/679 да разпореди на администратора да съобрази операциите по обработване с разпоредбите на регламента за точност на обработваните данни, като провери системата си за евентуална автоматична индексация и вписване на ЕГН на лица с идентични имена при липса на ЕГН от източника на информация.
КЗЛД намира, че в допълнение към посоченото разпореждане следва да наложи и административно наказание „имуществена санкция“ за извършеното нарушение на основание чл. 83, параграф 5, буква „а“ от Регламент 2016/679.
Отегчаващо отговорността обстоятелство, което обуслава налагането на имуществена санкция е, че Сиела предоставя информационната база данни на всички свои клиенти, т.е. неограничено към налични и потенциални потребители, като при неточна информация е възможно да бъдат въведени в заблуждение както частноправни субекти, така и държавни органи, какъвто е настоящият случай. Именно неточното посочване на ЕГН на жалбоподателката в Сиела Инфо е довело до неколкократното търсене на жалбоподателката от различни органи, които г-жа Д.Б. определя като „този психически тормоз“. 
Конкретните обстоятелства за определяне размера на имуществената санкция, в съответствие с чл. 83, параграф 2 от Регламент 2016/679, са следните:
Буква „а” – естество, тежест и продължителност на нарушението, брой засегнати субекти и причинена вреда: обработването се състои в безспорно идентифициране на физическо лице чрез посочване на ЕГН. До този момент лицето не е идентифицирано само чрез трите си имена и без допълнителни данни за идентификация. В случая е идентифицирано грешното лице пред всички трети лица, които ползват продукта Сиела Норма, което е довело и до търсене на лицето от различни органи във връзка с ликвидация на няколко търговски дружества. Това са отегчаващи отговорността обстоятелсва. Не е установено възникването на имуществени вреди, но в жалбата е изложено твърдение за неимущесвени такива – „този психически тормоз“ във връзка с търсенето на жалбоподателката от различни органи. Това е в пряка и непосредствена връзка с нарушението – ако не беше посочено ЕГН на жалбопоподателката в Сиела Норма като ликвидатор на дружества, не би се стигнало до търсенето ѝ във връзка с тази дейност. Това също е отегчаващо отговорността обстоятелство. С нарушението е засегнато един субект на данни, което смекчава отговорността.
Буква „б” – дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност: нарушението е извършено от юридическо лице, което не формира вина.
Буква „в” – действия за смекчаване на последиците от вредите: няма причинени имуществени вреди, неимуществените не могат да бъдат отстранени.
Буква „г” – степен на отговорност предвид въведените технически и организационни мерки: нарушението не отнася до непредприемане на технически и организационни мерки.
Буква „д” – свързани предишни нарушения: няма нарушение на сигурността на данните по смисъла на член 33 от Регламента или други свързани нарушения – смекчаващо отговорността обстоятелство.
Буква „е” – степен на сътрудничество с надзорния орган за отстраняване на нарушението и смекчаване на неблагоприятните последици: след узнаване за жалбата е извършена вътрешна проверка от администратора и са предприети действия за коригиране на все още наличното ЕГН на жалбоподателката като ликвидатор по партиди на дружества. Това е смекчаващо отговорността обстоятелство.
Буква „ж” – засегнати категории лични данни: ЕГН – уникален национален идентификатор. Не са обработени специални категории лични данни по смисъла на чл. 9 от Регламент 2016/679 – смекчаващо обстоятелство.
Буква „з” – узнаване на нарушението от надзорния орган: след сезиране на надзорния орган от субекта на данни.
Буква „и” – налагани предходни корективни мерки и дали са спазени: няма влезли в сила мерки по чл. 58, пар. 2 от Регламента към момента на постановяване на решението.
Буква „й” – придържане към одобрени кодекси на поведение или сертифициране: към момента на обработването няма одобрени кодекси за поведение.
Буква „к” – други обстоятелства: не са установени.
Съгласно чл. 10г от ЗЗЛД при упражняване на задачите и правомощията си по отношение на администратори или обработващи лични данни, които са микропредприятия, малки и средни предприятия, КЗЛД следва да вземе предвид техните специални потребности и налични ресурси. В този смисъл при налагане на административното наказание „имуществена санкция“ размерът следва да бъде определен по начин, който да не създава изключителни затруднения на санкционирания администратор или обработващ. Анализ на финансови данни на дружеството показва, че администраторът попада в понятието средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия.
След обсъждане на всички смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства в тяхната съвкупност, КЗЛД намира, че размерът на административното наказание „имуществена санкция“ следва да бъде в размер на 5000 лв.
Така мотивирана и на основание чл. 38, ал. 3 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни   
РЕШИ:
1. Обявява жалба № ППН-01-871/04.12.2020 г., подадена от Д.Л.Б., за неоснователна спрямо Агенция по вписванията.
2. Обявява жалба № ППН-01-871/04.12.2020 г., подадена от Д.Л.Б., за основателна спрямо Национална агенция за приходите за нарушение на чл. 5, параграф 1, буква „б“ от Регламент 2016/679.
3. На основание чл. 58, параграф 2, буква „б“ от Регламент 2016/679 отправя до Национална агенция за приходите официално предупреждение за операции по обработване на данни, нарушили разпоредбата по т. 2.
4. Обявява жалба № ППН-01-871/04.12.2020 г., подадена от Д.Л.Б., за основателна спрямо „Сиела Норма“ АД за нарушение на чл. 5, параграф 1, буква „г“ от Регламент 2016/679.
5. На основание чл. 58, параграф 2, буква „г“ от Регламент 2016/679 за нарушението по т. 4 разпорежда на „Сиела Норма“ АД да съобрази операциите по обработване с разпоредбите на регламента за точност на обработваните данни, като провери системата си за евентуална автоматична индексация и вписване на ЕГН на лица с идентични имена при липса на ЕГН от източника на информация. Срок за изпълнение на разпореждането 3 месеца от влизане в сила на решението, след което да бъде уведомена КЗЛД за изпълнението с представяне на съответните доказателства.
6. На основание чл. 58, параграф 2, буква „и” от Регламент 2016/679 във връзка с чл. 83, параграф 5, буква „а” налага на администратора на лични данни „Сиела Норма” АД с ЕИК 130199580, административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5 000 (пет хиляди) лв. за нарушението по т. 4.
 
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София – град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде преведена по банков път:
Банка БНБ – ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601 BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
В случай че санкцията не бъде платена в 14-дневен срок от влизане в сила на решението, ще бъдат предприети действия за принудителното му събиране.
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/    Цанко Цолов /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № ППН-01-871/04.12.2020 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2