Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2021 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-566/06.08.2020 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-566/06.08.2020 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-566/2020 г.
София, 24.08.2021 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, Комисията) в състав, председател, Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 30.06.2021 г. и обективирано в протокол № 28/30.06.2021 г., на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във вр. с чл. 57, § 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679, разгледа по същество жалба с рег. № ППН-01-566/06.08.2020 г., подадена от  Ю.Р.
Жалбоподателката информира Комисията, че за пореден път получава съдебни книжа, в случая от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) .
Уведомява Комисията, че никога не е била абонат на „Топлофикация“ ЕАД, не е пребивавала на посочения в документите адрес и не е имала жилище в гр. София. В допълнение с посочено, че длъжник според книжата е А.Р., чиято съпруга също се явява длъжник по изпълнителния лист. Г-жа  Ю.Р. информира, че не е съпруга на А.Р. и никога не е била, за което прилага като доказателство удостоверение за съпруг и родствени връзки.
Счита, че „Топлофикация“ ЕАД и ЧСИ са нарушили Закона за защита на личните данни и поради съвпадение на имената на с длъжницата, ЕГН – то на жалбоподателката неправомерно е получено от и използвано в преписката на Тополофикация, а в съдебните книжа на ЧСИ се появявал и адрес на г-жа  Ю.Р.
Моли за извършване на проверка от страна на Комисията.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и в изпълнение на чл. 26 АПК, за започване на производството на „Топлофикация София“ ЕАД и ЧСИ, е предоставена възможност по чл. 34, ал. 3 АПК за изразяване на становище и предоставяне на относими доказателства по предявените в жалбата твърдения.
В депозираното от „Топлофикация София“ ЕАД становище с рег. № **** е посочено, че считат, че не се касае за неправомерно обработване на лични данни, а за допускане на техническа неточност. Обяснено е, че на 05.08. 20202 г. „Топлофикация София“ ЕАД е получена жалба с рег. № *** от  Ю.Р. Във връзка с посочената жалба и извършена от дружеството проверка се установило, че е допусната грешка при завеждане на съдебното производство, поради съвпадение на имената. В отговор с рег. № 12238/03.09.2020 г. уведомили лицето  Ю.Р., че не е клиент на „Топлофикация София“ ЕАД, за което прилагат доказателства.
В допълнение сочат, че доколкото  Ю.Р. е била длъжник по изпълнително дело № *** по описа на ЧСИ „Топлофикация София“ ЕАД е предприела незабавни действия по за прекратяване на изпълнителното производство, като е депозирала съобщение с рег. № *** и становище с рег. № *** до ЧСИ, че на основание чл. 433, ал. 1, т. 2 от ГПК изпълнителното производство е прекратено.
Със становище от ЧСИ с рег. № *** е посочено, че на осн. чл. 426, ал. 1 ГПК и чл. 19, ал. 1 от ЗЧСИ съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба и въз основа на изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение. С молбата за образуване на изпълнителното дело, взискателят е вложил на съдебния изпълнител правата по чл. 18 от ЗЧСИ за цялостно проучване на имущественото състояние на длъжника, както и да определи начина на изпълнение. Както в молбата за образуване, така и в изпълнителния лист издаден на 03.02.2020 г. по гр.д. № *****/2014 г. по описа на Районен съд София, 68 състав,  Ю.Р. е посочена като задължено лице и индивидуализирана с нейните три имена и ЕГН. В този смисъл следва да се отбележи, че съдебният изпълнител няма задължението да проверява служебно верността на данните изложени в изпълнителния лист, а пристъпва към принудително изпълнение въз основа на данните и срещу лицата, посочени в неговите обективни и субективни предели.
По изпълнително дело № *** е постъпила жалба с вх. № ***  от  Ю.Р., с която се твърди, че същата не е длъжник по делото, с оглед на което и до изясняване на спора, със съобщение с изх. .N ****. е вдигнат наложения запор на банкови сметки.
В кантората на съдебният изпълнител е постъпила молба с вх. *** от ”Топлофикация София“ ЕАД, с искане за прекратяване на изпълнителното производство на осн. чл. 433, ал. 1, т.2 от ГПК по отношение на  Ю.Р. Въз основа на тези обстоятелства с постановление на ЧСИ изпълнителното производство по отношение на същата е прекратено.
За целта на съдебното изпълнение и по-специално за редовността на уведомяване, съдебният изпълнител е изготвил справка от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” („ГРАО”), справка за адресна регистрация на длъжника. Относно твърдението, че с посочване на адреса на жалбоподателката в покана за доброволно изпълнение, са нарушени интересите ѝ, счита същото за неоснователно, с оглед на това, че съгласно посочените в изпълнителния лист лични данни, а именно имена и ЕГН са предприети действия по извършване на посочената справка с цел уведомяване и предприемане на изпълнителни действия.
Посочен и е алгоритъмът за индивидуализацията на едно лице, който се извършва по следния начин: молба от заинтересованата страна за започване на изпълнение, в която се посочва задълженото лице - имена и ЕГН; изпълнителният лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, в който е посочено задълженото лице и приложен към молбата за образуване на делото, в изпълнителния лист е посочена като длъжник  Ю.Р. и е посочено нейното ЕГН, съответно индивидуализацията се базира както на имената, така и на ЕГН, извършване на справка ГРАО, за да се установят постоянния и настоящ адрес на задълженото лице, с оглед спазване на разпоредбите на чл. 427 и чл. 38 от ГПК.
Моли посочените стъпки да бъдат приети като установени в практиката правила и алгоритъм за индивидуализацията на длъжник по изпълнително дело. Сочи, че тези стъпки са задължителни за всеки съдебен изпълнител като методика и начин за индивидуализацията на длъжниците на основание законовите задължения по чл. 426 ГПК във вр. с чл. 19 от ЗЧСИ.
Предвид изложеното, счита, че извършените действия са правилни и законосъобразни и моли жалбата да бъде оставена без уважение.
Разглежданата жалба съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА), а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането , дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) при нарушаване на правата му по Регламент 2016/679 и ЗЗЛД всеки субект на данни има право да сезира Комисията за защита на личните данни в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му. Видеонаблюдението представлява трайно и непрекъснато обработване на лични данни, поради което жалбата е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. т. 6 на посочената разпоредба препраща към процесуални предпоставки, посочени в други нормативни актове. Съгласно чл. 57, пар. 1, 6. ,,е“ от Регламент 2016/679 във връзка с уточнението, направено в съображение 122 към Регламента, при сезирането и, Комисията разглежда жалби, подадени от субекти на данни срещу администратор или обработващ лични данни, публичен орган или частна структура, действаща в обществен интерес.
На заседание на Комисията, проведено на 28.04.2021 г., жалбата е обявена за процесуално допустима, а като страни в производството са конституирани:  Ю.Р. и ответни страни „Топлофикация София“ ЕАД и ЧСИ. На страните е указано разпределянето на доказателствената тежест. Уведомени са за разглеждането на жалбата по същество.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
Разгледана по същество жалбата е основателна по отношение на „Топлофикация София“ ЕАД.
По административната преписка не е спорно, че жалбоподателката, г-жа  Ю.Р. не е абонат на „Топлофикация София ЕАД“ и никога не е била, не притежава вещно право на собственост върху топлоснабден имот. Не е спорно, че длъжник на „Топлофикация София“ ЕАД е А.Р., чиято съпруга жалбоподателката не е, видно от предоставеното удостоверение на наследници.
В полза на „Топлофикация София“ ЕАД е издаден изпълнителен лист на 03.02.2020 г. по гр. дело № ***** от 2014 г., по описа на Софийски районен съд, с който г-н А.Р. и  Ю.Р. са осъдени да платят посочените в изпълнителния лист суми на Топлофикация.
Г-жа  Ю.Р. е подала жалба до „Топлофикация София“ ЕАД, заведена с вх. № ***
Следствие на депозираната от  Ю.Р. жалба до топлоснабдителното дружество, последното установява, че  Ю.Р. не е клиент на „Топлофикация София“ ЕАД и че е допусната техническа грешка при завеждане на съдебни производства, поради съвпадение на имената на жалбоподателката, с тези на лице, имащо задължение за топлинна енергия. Отговорът до жалбоподателката е изпратен с писмо № Г-12238/03.09.2020 г. Безспорно се установява, че „Топлофикаця София“ е извършила индивидуализирането на страните във връзка с подаване на молба до съда за издаване на изпълнителен лист.
От събраните доказателства се установява, че на жалбоподателката е наложен запор. Запорът е наложен в хода на изпълнително производство при ЧСИ , образувано по молба на Топлофикация София въз основа на изпълнителен лист, издаден по гражданско дело № *****/2014 г. на Софийски районен съд. В изпълнителния лист са посочени три имена и ЕГН на двамата длъжниците, като трите имена на жалбоподателката са идентични с трите имена на съпругата на действителния длъжник на „Топлофикация“.
Законодателят императивно е установил допустимите хипотези за обработване на лични данни на физически лица. Допустимо е обработването на лични данни, когато физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие; когато е необходимо за изпълнение на задължение по договор, по които субекта на данни е страна; когато е необходимо да се защитят жизнено важни интереси на субекта на данни или на друго физическо лице; когато е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; когато е необходимо за изпълнение на задача в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са представени на администратора; когато е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. По преписката липсват каквито и да било доказателства, които да обосновават законосъобразност на обработването на личните данни на г-жа  Ю.Р., в обем три имена и ЕГН от страна на „Топлофикация София“ ЕАД. Предвид изложената фактическа обстановка, Топлофикация София е обработила личните данни на жалбоподателката в обем три имена и ЕГН чрез предоставянето им на ЧСИ за целите на водене на изпълнително производство, без да е налице нито едно от условията за допустимост на обработването по чл. 6, параграф 1, букви „а“ до „е“.
По отношение на ЧСИ – жалбата е неоснователна.
От „Топлофикация София“ ЕАД е постъпила молба № 24361/01.04.2020 г. до ЧСИ за образуване на изпълнително дело и за предприемане на действия за събиране на вземане от А.Р. и  Ю.Р. с адрес: ***. С посочената молба Топлофикация София ЕАД е възложила на ЧСИ на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за частния съдебен изпълнител да бъде проучено имущественото състояние на длъжниците. Към молбата е приложен и изпълнителен лист от 03.02.3020 г., в който безспорно е индивидуализирана жалбоподателката с три имена и ЕГН.
 Жалбата е неоснователна спрямо ЧСИ. Частният съдебен изпълнител като администратор на лични данни, тъй като ЧСИ може да обработва лични данни на физически лица за целите на предоставените му официални правомощия по принудително изпълнение, регламентирани с Гражданския процесуален кодекс и Закона за частните съдебни изпълнители – основание по чл. 6, параграф 1, буква „д“ от Регламент 2016/679.
Действително, в разглеждания случай жалбоподателката не е длъжник и личните ѝ данни не би следвало да се обработват за целите на изпълнително дело. В случая обаче следва да се разгледат конкретните доказателства по преписката. Изпълнителното дело е образувано съгласно изискванията на чл. 426, ал. 1 от ГПК – въз основа на молба от взискателя (Топлофикация) и изпълнителен лист. В изпълнителния лист са посочени три имена, ЕГН на длъжниците, включително и на  Ю.Р., като съдлъжник. Посочените данни имат характера на лични данни и страните могат да бъдат индивидуализирани по безспорен начин. От Топлофикация София са предоставили грешното ЕГН на  Ю.Р., въз основа на което е издаден изпълнителния лист, което е довело и до обработването на личните данни от частния съдебен изпълнител, който съгласно чл. 19, ал. 3 от Закона за частните съдебни изпълнители не може да откаже извършването на изпълнителни действия. Предвид изложеното, личните данни в случая са обработени от ЧСИ законосъобразно и добросъвестно, но незаконосъобразно от „Топлофикация София“ ЕАД. Наложеният запор на жалбоподателката е вдигнат от частния съдебен изпълнител непосредствено след узнаването за грешката на 06.08.2020 г., чрез уведомяване както от „Топлофикация София“ ЕАД, с писмо, така и от самата жалбоподателка, а изпълнително производство е прекратено с постановление от ЧСИ-то. Жалбоподателката е уведомена за прекратяването на изпълнителното производство с писмо, което е получено, видно от известието за доставяне.
При така констатираното нарушение жалбата следва да бъде уважена спрямо „Топлофикация София“ ЕАД. Комисията разполага с оперативна самостоятелност, като в съответствие с предоставените ѝ функции преценява кое от корективни правомощия по чл. 58, пар. 2 от Регламент 2016/679 да упражни. Преценката се основава на съображенията за целесъобразност и ефективност на решението при отчитане на особеностите на всеки конкретен случай и степента на засягане на интересите на конкретното физическо лице – субект на данни, както и на обществения интерес. Правомощията по чл. 58, пар. 2, без тази по буква „и”, имат характера на принудителни административни мерки, чиято цел е да предотвратят или да преустановят извършването на нарушение, като по този начин се постигне дължимото поведение в областта на зашитата на личните данни. Административното наказание „глоба” или „имуществена санкция” по чл. 58 пар. 2, буква „и” има санкционен характер. При прилагането на подходящата корективна мярка по член 58, пар. 2 от Регламента се взема предвид естеството, тежестта и последиците от нарушението, както и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. Оценката за това какви мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи във всеки отделен случай отразява и целта, преследвана с избраната корективна мярка – предотвратяване или преустановяване на нарушението, санкциониране на неправомерното поведение или и двете, каквато възможност е предвидена в чл. 58, пар. 2, буква „и” от Регламент 2016/679.
При преценка на обстоятелствата по преписката Комисията намира, че за извършеното нарушение следва да бъде наложено както административно наказание „имуществена санкция”, така и да бъде издадено разпореждане на „Топлофикация София” ЕАД. Намира, че следва да се наложи административно наказание „имуществена санкция“ в малък размер, който има за цел да санкционира неправомерното поведение и да дисциплинира ответната страна. Комисията като прецени факта, че нарушението на правилата за обработване на личните данни е довършено и последиците от него са настъпили за субекта на данните, и с цел да поправи настъпилите неблагоприятни последици, счете, че имуществена санкция, като мярка на административна принуда, се явява целесъобразна и ефективна мярка. При преценка на обстоятелствата по преписката, в съответствие с чл. 83, параграф 2, буква „и“, мотивите са следните:
Буква „а” – предоставянето на личните данни на жалбоподателката от „Топлофикация София“ ЕАД на частния съдебен изпълнител е довело до обработването на личните ѝ данни за целите на водене на изпълнително дело. От това са възникнали конкретни неблагоприятни последици – наложен запор на сметка в банка на г-жа  Ю.Р. Освен това с молбата си взискателят е възложил проучване на имущественото състояние на длъжника, правене на справки и набавяне на документи. В случая е засегнат само един субект на данни. Няма данни за настъпили материални вреди, вследствие на обработването.
Буква „б” – нарушението е извършено от юридическо лице, което не формира вина. Действията на представляващите администратора сочат за небрежност.
Буква „в” – няма данни за материални вреди, за които да бъдат предприети действия за отстраняване. Неимуществените вреди не могат да бъдат отстранени. Тук следва да се отбележи, че запорът върху трудовото възнаграждение е вдигнат служебно от частния съдебен изпълнител, а не по искане на взискателя;
Буква „г” – нарушението не е за непредприемане на технически и организационни мерки;
Буква „д” – няма нарушение на сигурността на данните по смисъла на член 33 от Регламента или други свързани нарушения;
Буква „е” – отстраняването на нарушението не е възможно;
Буква „ж” – обработените лични данни са в обем три имена и ЕГН. Не са обработени специални категории лични данни по смисъла на чл. 9 от Регламента, които подлежат на завишена защита.
Буква „з” – КЗЛД е узнала за извършеното нарушение след сезиране от субекта на данни;
Буква „и” – за сходно нарушение на Топлофикация София е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 10 000 лв. с Решение № ППН-01-108/17 г. от 01.06.2018 г. Решението на КЗЛД е потвърдено от първоинстанционният съд с Решение № 692/06.02.2019 г., постановено по по адм. дело. № 7178/2018 г. по описа на Административен съд София-град, II отделение 58 състав. Първоинстанционното решение е потвърдено с решение № 1063 на ВАС от 22.01.2020 г., постановено по адм. дело № 5379/2019 г.; С решение № ППН-01-137/2019 от 06.01.2020 г. на „Топлофикация София“ ЕАД е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 10 000 лв. Решението е влязло в сила и наложената санкция е платена.
Буква „й” – към момента на обработването няма одобрени кодекси за поведение;
Буква „к” – Комисията отчита като смекчаващо отговорността на администратора „Топлофикация София“ ЕАД обстоятелството, че последният се е отнесъл отговорно и е действал бързо след установяване на грешката, уведомил е ЧСИ, като е поискал прекратяване на производството спрямо  Ю.Р. с писмо, първо подадено по електронна поща на 17.08.2020 г. и на хартиен носител, като изпълнителното производство е прекратено още на 17.08.2020 г.
Административният орган счита, че имуществената санкция ще има възпитателно въздействие и ще допринесе за спазване от страна на администратора на установения правен ред, като при определяне на размера на наложена санкция взе предвид, че нарушението не е първо за администратора „Топлофикация София“ ЕАД. Освен чисто санкционна мярка, реакция на държавата към извършеното нарушение на нормативно установените правила, имуществената санкция има и дисциплиниращо действие, с оглед неизвършването на същото нарушение за напред. За да се минимизира възможността за допускане на подобни нарушения Комисията намира за целесъобразно издаването на разпореждане по чл. 58, §2, б. „г“ от Регламента по отношение на „Топлофикация София“ ЕАД. Администраторът е длъжен да познава закона и да спазват неговите изисквания, още повече, че дължи необходимата грижа, предвидена в закона и произтичаща от предмета му на дейност, кадровия и икономически ресурс. Предвид факта, че за нарушения с предмет, идентичен с предмета на настоящата жалба, Комисията е сезирана от различни лица в различни периоди от 2017 г. до 2020 г. и са образувани няколко производства, приключили с решение за основателност на изложените от жалбоподателите твърдения, и независимо, че „Топлофикация София“ ЕАД е оспорила тези решения, те са потвърдени с влязъл в сила съдебен акт. Подари тази причина органът счита, че изпълнение на задълженията за отговорно, добросъвестно и точно обработване на лични данни, като администратор по регламента, администраторът следва да промени вършените си правила и политики за обработване на лични данни и да предвиди във вътрешните си правила допълнителна процедура за повторна проверка и допълнителна идентификация на физическите лица преди образуване на изпълнителни производства.
От представителя на ЧСИ е направено искане за присъждане за разноски, но такива не се присъждат в настоящото административно производство, арг. чл. 12, ал. 3 във вр. с чл. 47, ал. 2 от АПК и практиката на АССГ и ВАС, решения № 4407/27.06.2019 г., по адм. дело № 3060/2019 г. на Административен съд – София-град и Решение № 9833/17.07.2020 г. по адм. дело № 13339/2019 г. на ВАС.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, § 1, б. „е“ от Регламента, съответно чл. 10, ал. 1, във връзка с чл. 38, ал. 3 от Закона за защита на личните данни, Комисията
РЕШИ:
1. Обявява жалба рег. № ППН-01-566/06.08.2020 г., подадена от  Ю.Р., за неоснователна по отношение на частен съдебен изпълнител;
2. Обявява жалба рег. № ППН-01-566/06.08.2020, подадена от  Ю.Р., за основателна по отношение на „Топлофикация София“ ЕАД;
3. На основание чл. 58, § 2, б. „и“, във вр. с чл. 83, §5, буква „а“ от Регламент 679/2016 за нарушение на чл. 6, § 1от Регламента налага на администратора „Топлофикация София“ ЕАД, ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1680, район р-н Красно село, ул. „Ястребец“ № 23 Б, представлявано от А.А. имуществена санкция в размер от 2 000 лв. (две хиляди лева);
4. На основание чл. 58, § 2, б. „г“ от ОРЗД, издава разпореждане на администратора на лични данни –„Топлофикация София“ ЕАД да въведе допълнителни правила за вътрешна идентификация;
5. Срок за изпълнение на разпореждането – едномесечен от влизането на решението в сила, след което да уведоми комисията за изпълнението като представи съответните доказателства.
 
След влизане в сила на решението, сумата по наложените наказания да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или преведена по банков път:
Банка БНБ – ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд – София-град.    
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/    Цанко Цолов /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № ППН-01-566/06.08.2020 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2