Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за периода 2008 - 2011 г. » Задилжително предписание до „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, БТК МОБАЙЛ ЕООД и РАДИОТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ

Задилжително предписание до „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, БТК МОБАЙЛ ЕООД и РАДИОТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ

 
  ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
“МОБИЛТЕЛ” ЕАД
Г-Н ПЛАМЕН ПЕТРОВ
ГР. СОФИЯ, П. К. 1303
УЛ. “КУКУШ” № 1/
  ДО
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ
“КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ”ЕАД
Г-Н ТАНАСИС КАЦИРУБАС
СОФИЯ- МЛАДОСТ, Ж. К. МЛАДОСТ 4
БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ,СГРАДА 4, ЕТ. 5
  ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА
БТК МОБАЙЛ ЕООД
Г- Н РИЧАРД ШИЪРЪР
ГР. СОФИЯ
БУЛ. “ТОТЛЕБЕН” № 8
  ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА
РАДИОТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕООД
Г-Н РИЧАРД ШИЪРЪР
БУЛ. “ЙЕРУСАЛИМ” № 1 П Т
ГР. СОФИЯ
Ж. К. МЛАДОСТ 1
З А Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н О     П Р Е Д П И С А Н И Е
 
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни и в изпълнение на решение, прието на редовно проведено открито заседание на 12.03.2008 г. /Протокол № 8/, Комисията за защита на личните данни дава следното задължително предписание на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално покритие:
1.      При сключване с физическо лице на договор за обществена електронна съобщителна услуга, в изпълнение на чл.19, ал. 1, т. 3 и т. 4, във връзка с чл. 4,    ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и в съответствие с чл. 9 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ с цел страните да могат свободно да определят съдържанието му и той да има силата на закон за тези, които са го сключили /чл. 20а от ЗЗД/, да се включи отделна клауза за дадено изрично съгласие на физическото лице неговите лични данни да бъдат разкрити на получатели или категории получатели, както и за доброволния характер на предоставянето им и за последиците от неговия отказ за предоставянето им. Клаузата да бъде изписана с шрифт, не по-малък от шрифта, на който са изписани основните права и задължения на страните по договора.
 
2.      Потребителите на обществени електронни съобщителни услуги да се уведомяват предварително – при сключване на съответния договор, за лицата, на които администраторите ще предоставят техните лични данни с цел събиране на неизплатени сметки по горепосочените договори.
 
3.       В изпълнение на чл. 21 от ЗЗЛД с оглед гарантиране на справедливо обработване на личните данни на физически лица, администраторите на лични данни-предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, да предоставят информацията по т. 2 след извършване на преценка за всеки конкретен случай относно необходимостта от нейното предоставяне.
 
4.      Да се преустанови снемането на копие на документи за самоличност на физически лица при сключване на договор за обществена електронна съобщителна услуга, чрез което копиране се надхвърлят целите за обработване на личните данни /чл. 2, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛД/, както и да се заличи от приложенията към договорите /неразделна част от тях/ изискването за снемане на копие от документа за самоличност.
 
            Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално покритие, са задължени да уведомят всички администратори на лични данни – техни контрахенти за настоящото задължително предписание. Съдържанието на предписанието да залегне като изрична клауза в договорите между тях.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесечен срок от получаването му и Комисията за защита на личните данни да бъде уведомена за предприетите организационни и технически мерки относно изпълнението му, за което на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на личните данни ще бъде извършена последваща проверка.
В случай на неизпълнение, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава VIII от Закона за защита на личните данни.

Файлове за сваляне

Изтегли файла PDF
Изтегли файла DOC


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2