Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2019 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-155/08.02.2019 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-155/08.02.2019 г.

  РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-155/19 г.
София, 17.10.2019 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на открито заседание, проведено на 02.10.2019 г., на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и чл. 57, § 1, б. „е” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), разгледа жалба с рег.№ ППН-01-155/08.02.2019 г.,подадена от М.Г. срещу П.С. ЕАД (П.С.).
Госпожа М.Г. уведомява, че във форума на сайта „П.С.” са „изнесени“ нейни лични данни във връзка с подадени жалби пред АССГ и ВАС срещу „конкурса за нотариуси“.
Приложените към жалбата разпечатки свидетелстват, че твърдените лични данни не са разпространени чрез публикация на екипа на медията „П.С.” ЕАД, а във форума на сайта - от трети лица, които изразявайки мнения, разпространяват и отнасяща се до М.Г. информация, в това число копия от анонимизирани определения на АССГ и ВАС по водени административни дела.
Предвид разпечатките, публикувани във форума на сайта П.С., госпожа М.Г. заключава, че множество лица, които никога не е упълномощавала са имали достъп до личните й данни във връзка с нейни жалби и дела във АССГ, ВАС, а може би и в Министерство на правосъдието.
С писмо рег. № ППН-01-155#2/11.03.2019 г., от П.С. е изискано писмено становище по случая, ведно с относимите доказателства. С оглед изясняване на фактическата и правна обстановка, свързана с твърденията, изложени от госпожа М.Г., КЗЛД изисква предоставяне на информация относно мерките, предприети от „П.С.” ЕАД, като администратор на сайта П.С., за премахване на информацията, чието разпространяване жалбоподателката счита за неправомерно обработване на личните ѝ данни.
Според известие за доставяне с баркод № ****, писмо рег. № ППН-01-155#2/11.03.2019 г. е получено от П.С. на 13.03.2019 г., но въпреки изтичането на дадения 7-дневен срок за ангажиране на становище, такова не е депозирано в КЗЛД, нито е предоставена изисканата от комисията информация.
Предвид горното, до П.С. е отправено второ писмо под рег. № ППН-01-155#4/10.04.2019 г., с което дружеството се информира, че считано от 25 май 2018 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и че сред основните правомощия на надзорния орган, регламентирани в чл. 58, § 1 от регламента са: да разпорежда на администратора и на обработващия лични даннида предоставят всяка информация, която той поиска за изпълнението на своите задачи, както и да получава от тях достъп до всички лични данни и до цялата информация, необходима за изпълнението на тези задачи.
Посочено е, че за неспазване на разпореждане на надзорния орган по чл. 58, § 1 от Общия регламент относно защитата на данните, чл. 83, § 6 от него предвижда налагането на административно наказание ”глоба” или ”имуществена санкция” в размер до 20 000 000 EUR.
На П.С. повторно е указано, че в 7-дневен срок от получаване на писмото следва да предостави на КЗЛД писменото си становище по жалбата на госпожа М.Г., ведно с относимите доказателства, в това число и информация относно предприетите от дружеството мерки – като администратор на сайта П.С., за премахване на информацията, чието разпространяване жалбоподателката счита за неправомерно обработване на личните й данни.
Писмо под рег. № ППН-01-155#4/10.04.2019 г. се връща в цялост в КЗЛД, без причината, поради която не получено от адресата да е отбелязване в известието за доставянето му.
В резултат, до администратора е отправено поредно – трето писмо рег. № ППН-01-155#6/28.05.2019 г., което отново се връща в цялост в КЗЛД, с отбелязване „непотърсено“ в известието за доставянето му.
В чл. 28, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД. Жалбата, подадена от М.Г. срещу П.С. отговаря на нормативно установените изисквания, поради което е редовна.
Жалбата е подадена от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, поради което се явява допустима. Жалбата е насочена срещу П.С., което е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защита на данните.
С жалба рег. № ППН-01-155/08.02.2019 г. е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД, респ. чл. 57, § 1 от регламента, разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица , свързани с обработване на личните данни, като не е налице изключението, посочено в чл. 55, § 3 от регламента, предвид обстоятелството, че случая не касае дейности по обработване, извършвани от съдилищата.
На свое редовно заседание, проведено на 11.09.2019 г., КЗЛД приема жалба рег. № ППН-01-155/08.02.2019 г. за допустима, конституира жалбоподателката М.Г. и П.С. – като ответна страна в производството и определя жалбата за разглеждане по същество в открито заседание, насрочено за 02.10.2019 г.
От П.С. отново е изискано писмено становище, ведно с относимите към случая доказателства, каквото е депозирано в КЗЛД под рег. № ППН-01-155#12/24.09.2019 г.
В становището си от дружеството сочат, че от приложените към жалбата разпечатки на публикации става ясно, че жалбоподателката визира публикуването от нерегистрирани потребители на форума „Определение № *** от 02.01.2019 г. на Административен съд София“, както и Определение по хода на дело“ – очевидно извадка от протокол на съдебно заседание на ВАС, състояло се на 08.09.2004 г. Публикациите във форума на П.С. са извършени съответно на 04.02 и на 05.02. 2019 г.
Обръща се внимание, че в изпълнение на чл. 64, от Закона за съдебната власт, на интернет страницата на Административен съд – София, както и на ВАС и всички други съдилища в България, актовете на съда се публикуват незабавно след постановяването им и следователно публикуването им на форума на legalworld.bg, по всяка вероятност е станало в следствие на получаването им посредством свободните за достъп интернет страници на въпросните съдилища.
Изтъква се, че въпросните публикации не са направени от П.С., а се намират във форума към сайта, до който достъп има всяко посещаващо сайта лице, без да е нужна регистрация, за да извършва публикации.
Становището сочи, че в приложените към жалбата разпечатки от публикации във форума фигурират само първо име и фамилия на жалбоподателката, което не представлява достатъчно информация, за да може лицето да бъде идентифицирано еднозначно.
Според становището, публикациите на сайта и публикациите във форума към същия, имат единствено за цел да предоставят информация относно наболели теми, какъвто е случая с конкурсите за назначаване на нотариуси, които предизвикват силен обществен отзвук. Следователно, дейностите, свързани с обработване на лични данни с произход от документи, които са публични съдебни актове, следва да се разглеждат като дейности по обработване на лични данни, извършвани „единствено за целите на журналистическата дейност“ по смисъла на ЗЗЛД.
От П.С. сочат, че друг важен аспект от преценката за баланса между свободата на изразяване и правото на информация и правото на защита на личните данни е отчитането на обстоятелството е отчитането дали субектът на данни е лице, което поради естеството на своята дейност или ролята му в обществения живот има влияние върху обществото (чл. 25з, ал. 2, т. 6 ЗЗЛД). Според дружеството, видно от справка в публичния регистър на частните съдебни изпълнители, жалбоподателката е вписана като изпълняваща тези функции под № ***, с район на действие СГС, тоест е лице, изпълняващо публични функции, поради което – според администратора, следва да се приеме, че същата е и публична личност и следователно се ползва с по-ниска защита на личния си живот, в сравнение с обикновените граждани.
При разглеждането на жалба рег. № ППН-01-203/25.02.2019 г. по същество, на откритото заседание на КЗЛД, насрочено за 02.10.2019 г., се явяват адвокат Г.Т., процесуален представител на П.С.
Доказателствените материали, депозирани по административната преписка, свързана с жалба рег. № ППН-01-155/08.02.2019 г. свидетелстват, че данни за госпожа М.Г. – в обем: име, фамилия и професионално качество – частен съдебен изпълнител са налични във форума на сайта П.С., администриран от П.С. Тези данни, както и информация за подадени от нея жалби пред АССГ и ВАС срещу проведен конкурс за нотариуси са изнесени във форума на сайта, администриран от дружеството от трети лица, които разпространявайки мненията си разпространяват и отнасяща се до нея информация, в това число копия от анонимизирани определения на АССГ и ВАС по водени административни дела.
Според чл. 64, от Закона за съдебната власт, актовете на всички съдилища в Република България се публикуват в интернет незабавно след постановяването им и получаването им е възможно посредством свободните за достъп интернет страници на въпросните съдилища.
В случая, публикуването на данните на жалбоподателката не е извършено от П.С. Нейните данните се намират във форума към сайта, до който достъп има всяко посещаващо го лице, което може да извършва публикации, без да е нужна регистрацията му.
Приложимостта на Общия регламент относно защитата на данните е свързана със защитата на физическите лица, във връзка с обработката на техните лични данни, от лица имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 4, т. 7 от регламента.
Жалба рег. № ППН-01-155/08.02.2019 г. е насочена срещу разпространяване на информация, ведно с личните мнения на читатели, във форум на сайт, от лица, по отношение на които не е установено качеството на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от ОРЗД.
От съдържанието на жалба рег. № ППН-01-155/08.02.2019 г. може да се направи извод, за обработване на лични данни в хипотезата на чл. 2, § 2, б. „в“, според която ОРЗД не се прилага за обработване на лични данни от физическите лица в хода на чисто лични или домашни занимания.
Според съображение 18 от регламента личните дейности в рамките на домакинството биха могли да включват воденето на кореспонденция и поддържането на адресни указатели или участието в социални мрежи и онлайн дейности, предприети в контекста на тези дейности.
Комисията за защита на личните данни, като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 38, ал. 3 от ЗЗЛД,

РЕШИ:
 Оставя без уважение, като неоснователна, жалба рег. № ППН-01-155/08.02.2019 г., подадена от М.Г. срещу П.С.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.


   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/
   Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № ППН-01-155/08.02.2019 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings