Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2019 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-321/15.05.2018 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-321/15.05.2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-321/2018
София, 29.07.2019 г.
 
Комисията за защита на личните данни („Комисията”/„KЗЛД”) в състав: Председател – Венцислав Караджов и членове – Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 29.05.2019 г., на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 57, параграф 1, буква „е” от Регламент 2016/679, разгледа по основателност жалба рег. № ППН-01-321/15.05.2018 г., подадена от М.Б. срещу министъра на вътрешните работи в качеството му на администратор на лични данни.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Жалбата е изпратена едновременно до КЗЛД, Главна дирекция „Национална полиция” (ГДНП) и други държавни органи. Към нея е приложено Заявление за заличаване на лични данни, отправено до ГДНП. На 27.06.2018 г. в КЗЛД е получено писмо, че по заявление с вх. № 328600-34382/15.05.2018 г. има Решение за заличени данни от ГДНП с рег. № 328605-271-2018 МКБ, с което ГДНП се е произнесла на 18.06.2018 г., че заличава личните данни, обработвани в информационните фондове на МВР.
В допълнение към жалбата се отбелязва, че месец след решението майката на жалбоподателя (и негов пълномощник) е разговаряла със служител при ОДМВР В.Т., на която е възложено изпълнението на решението. Последната уверила, че личните данни са заличени съгласно решението.
При последвали многократни проверки от полицейски патрули жалбоподателят установил, че данните му въобще не са заличени въпреки решението на МВР, т.е министерството не изпълнява собствените си решения. На 02.01.2019 г. г-н М.Б. е видял лично на таблет в патрулен автомобил, че данните му не са заличени.
Жалбоподателят моли за откриване на административна процедура срещу МВР затова, че не са заличени личните му данни, обработвани и съхранявани в масивите на МВР, въпреки че е издадено решение, което МВР само е издало, но не изпълнява. Моли за съдействие за изпълнение на решението и за санкциониране на МВР за нарушаване на закона.
Към жалбата и допълнението към нея е приложено решение № 328605-271/18.06.2018 г. на МВР.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и в изпълнение на чл. 26 АПК, за започване на производство е уведомено лицето, срещу което е насочена жалбата. Предоставена е възможността по чл. 34, ал. 3 АПК за изразяване на становище с относими доказателства по предявените в жалбата твърдения. В Комисията е постъпил отговор за неоснователност на жалбата.
По отношение на посоченото в жалбата „друго потърпевшо лице”, за което са посочени дати на подаване и регистрационни номера на две заявления за заличаване на лични данни, входирани в МВР, пълномощникът отбелязва, че по всички има произнасяне, за което заявителят е уведомен съгласно изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.
По жалбата на М.Б. се отбелязва, че по заявление № 328600-34382/15.05.2018 г. по описа на ГДНП е извършена проверка и е издаден индивидуален административен акт на директора на ГДНП – решение № 328605-271/18.06.2018 г., с което се заличават личните данни на заявителя, обработвани в информационните фондове на МВР.
Решението е изпратено на посочения от заявителя физически адрес и електронен адрес, както и на ОДМВР В.Т. за изпълнение. За целта комисия е извършила изпълнение на решението, за което е изготвен протокол № УРИ 328605-271/18.06.2018 г. по описа на ОДМВР В.Т. При контрол на изпълнението в ГДНП на 19.07.2018 г. е установено, че решението е изпълнено.
Във връзка с настоящата жалба повторна проверка е установила, че твърденията в жалбата не са основателни и цитираните лични данни за наказателно производство от 2016-2017 г. на РУ С. не се обработват от МВР.
Пълномощникът отбелязва, че със заповед № 8121з-1255/03.11.2016 г. министърът на вътрешните работи е оправомощил директора и зам.-директорите на ГДНП да разглеждат и да се произнасят по постъпили заявления за достъп до лични данни. При разглеждане на заявлението за заличаване на лични данни на г-н М.Б. е спазен раздел четвърти „Заличаване на лични данни”, глава втора „Общи правила при обработка на лични данни в МВР” от Инструкция № 8121з-1122 от 12 септември 2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерство на вътрешните работи, издадена на основание чл. 29, ал. 2 ЗМВР. 
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Разглежданата жалба съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естество на искането, дата и подпис, с оглед на което жалбата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима – подадена в срока по § 44, ал. 2 от ПЗР на ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес. Същата има за предмет твърдение за неправомерно обработване на лични данни на жалбоподателя и е насочена срещу администратор на лични данни. С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – Комисия за защита на личните данни, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1 ЗЗЛД във връзка с чл. 57, параграф 1, буква „е” от Регламент 2016/679 разглежда жалби, подадени от субекти на данни.
На проведено на 13.02.2019 г. заседание на Комисията жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в административното производство са конституирани: жалбоподател – М.Б. и ответна страна – министъра на вътрешните работи, в качеството на администратор на лични данни. Страните са редовно уведомени за насроченото за 03.04.2019 г. заседание на Комисията за разглеждане на жалбата по същество. Предвид противоположните твърдения за действителното изпълнение на решение № 328605-271/18.06.2018 г. на директора на ГДНП, с което е постановено заличаването на личните данни, Комисията възложи проверка по случая. Разглеждането на жалбата е отложено за 29.05.2019 г., за което страните са редовно уведомени.
От извършената проверка се установи следното:
Във връзка с дейността си, МВР поддържа автоматизирани информационни системи /АИС/, в които се обработва информация, в т.ч. и лични данни на физически лица. Във връзка с изпълнение на задачата за проверка, поставена със заповедта на Председателя на КЗЛД, проверяващия екип извърши преглед на АИС, в които се обработват лични данни на жалбоподателя М.Б. Справките се извършиха по три имена и ЕГН на жалбоподателя, както и по номер на процесния Заявителски материал (досъдебното производство) № 71/22.02.2016 г. на РУ С. към ОДМВР – В.Т. и НАХД № 203/2017 г. на Районен съд С., както следва:
· Интегрирана регионална полицейска система /ИРПС/ - същата осигурява оперативна и управленческа информация, подпомагаща работата на полицията в националните и териториалните дирекции на МВР и техните звена. В системата се въвежда, контролира, актуализира и съхранява оперативно интересна информация за обектите, отнасящи се до работата на органите на полицията чрез подсистемите ѝ: заявителски материал, лица с полицейска и съдебна регистрация, контрол на общоопасните средства, други полицейски дейности, полицейско наблюдение. Обменът на данни между ИРПС и другите системи се реализира автоматично по мрежата за предаване на данни на МВР.
В системата се съдържат данни относно физическата идентичност на жалбоподателя М.Б., семейно положение, образование отличителни белези и данни за Заявителски материал № 1076/06.07.2010 г. в качеството му на потърпевш.
За документиране на резултатите от справката се снеха 8 бр. екранни разпечатки, съдържащи цялата налична информация в системата за лицето – общо 62 реда записи.
· Централен полицейски регистър /ЦПР/ - същият: интегрира и предоставя оперативна, издирвателна и обобщена управленска информация, с цел да подпомага пряката дейност на службите по разкриване на престъпленията; централизира информацията за полицейската регистрация на лица, извършили престъпления от общ характер; съдържа цялата информация от регионалните ИРПС към РДВР и ДНСГП и ежедневно се обновява.
В системата се съдържа обобщена информация за всички Заявителски материали, свързани с жалбоподателя М.Б. В справката не е налична информация за Заявителския материал № 71/22.02.2016 г. на РУ С. към ОДМВР – В.Т. За документиране на резултатите от справката се сне 1 бр. екранна разпечатка.
· Интегрирана информационна система „Справки” /ИИС „Справки”/ - представлява централизирана информационна система за достъпване на информация, обработвана в информационните фондове на МВР. Информацията в информационните фондове, достъпвани чрез ИИС „Справки”, се въвежда, обработва, актуализира и изтрива чрез приложенията на други АИС. ИИС „Справки” предоставя достъп до информационните фондове на следните АИС:
- Национален регистър на българските лични документи /НРБЛД/;
- Издирвателна дейност и НМАП-Н.ШИС;
- Граничен контрол;
- КАТ – регистрация на МПС и собствениците им;
- Адресна регистрация на чужденци /АРЧ/;
- Визи;
- Търговски регистър;
- Централен полицейски регистър в частта: регистър на лица, български граждани, със съдебна и полицейска регистрация; регистър на лица, български граждани, за които има попълнен документ – съобщение за установен извършител на престъпление /СУИП/;
При търсене в системата по зададените критерии се установи, че не се съдържат данни за извършени престъпления от жалбоподателя М.Б. В АИС НРБЛД се съдържат изискуемите данни относно гражданското състояние и снимка на лицето. В справката не е налична информация за Заявителския материал № 71/22.02.2016 г. на РУ С. към ОДМВР – В.Т. За документиране на резултатите от справката се снеха 2 бр. екранни разпечатки.
· Автоматизирана информационна система „Документооборот” – същата обхваща процеси по регистриране и обработка на хартиените и на електронните документи, създавани и получавани в МВР. Системата е централизирана и web-базирана и обслужва нуждите на всички структури, независимо от териториалното им местоположение;
В системата се съдържа информация относно входящата и изходящата кореспонденция с жалбоподателя М.Б. За документиране на резултатите от справката се снеха 2 бр. екранни разпечатки.
· Автоматизирана информационна система за управление на Административно-наказателната дейност /АИС АНД/ – същата обхваща всички процеси, отразяващи административно-наказателната дейност спрямо физическото лице в качеството му на водач , както и данни за пътното превозно средство.
В хода на проверката бяха поканени служители на ГДНП, със съответната компетентност, които демонстрираха пред проверяващия екип функционалността и начина на достъп, в т.ч. и отдалечен такъв, до АИС АНД през мобилно устройство /таблет/, представляващо работна станция за отдалечен достъп. По данни на същите служители – полицейски инспектор А.Т. и полицейски инспектор И.Г., при работа на автопатрулите, посредством работни станции за отдалечен достъп, служителите на МВР имат възможност за извършване на справки, касаещи осъществяване на контрола за движение по пътищата. Също така служителите могат да достъпват информация единствено относно факта за издирване на лице или пътно превозно средство. Всякаква евентуално налична информация за лицето, обработвана в информационните фондове на МВР, имаща отношение към извършваната проверка, при необходимост автопатрулът може да получи единствено от дежурния служител в Оперативен дежурен център/Оперативна дежурна част на МВР. Чрез работните станции за отдалечен достъп няма възможност да се достъпи информация за заявителски материали и наказателни производства.
В тази системата се съдържа информация, отразяваща административно-наказателната дейност спрямо жалбоподателя М.Б. в качеството му на водач, в т.ч. данни за три броя нарушения на Закона за движение по пътищата. В справката не е налична информация за Заявителския материал № 71/22.02.2016 г. на РУ С. към ОДМВР – В.Т. За документиране на резултатите от справката се сне 1 бр. екранна разпечатка.
В хода на проверкта, проверяващия екип изиска относими документи, във връзка с възложената проверка, както следва:
· Писмо от ГДНП с изх. № 3286р-11269/08.03.2019 г. до Директора на ОДМВР – В.Т. относно искане на информация за изпълнение на Решение № 328605-271/18.06.2018 г. на Директора на ГДНП за заличаване на лични данни на М.Б. по Заявителски материал № 71/22.02.2016 г. на РУ С. към ОДМВР – В.Т. и НАХД № 203/2017 г. на Районен съд С., обработвани в автоматизираните и неавтоматизираните информационни фондове на МВР;
· Заверено копие на отговор от ОДМВР – В.Т. с рег. № УРИ 366р-5492/15.03.2019 г. за извършените действия по заличаване на лични данни на М.Б., обработвани в ИРПС на ОДМВР – В.Т. по Заявителски материал № 71/22.02.2016 г. на РУ С., за което е изготвен Протокол УРИ 366р-11162/27.06.2018 г., утвърден съгласно Заповед УРИ 366з-1636/04.06.2018 г. на Директора на ОДМВР – В.Т. - комисар Х.Х.;
· Заверено копие на Решение за заличаване на лични данни по Заявление с вх. № 328600-34382/15.05.2018 г. по описа на ГДНП от М.Б., с вписвания на гърба за датата на изпълнението.
От извършената проверка и анализа на събраните писмени доказателства, проверяващият екип констатира, че лични данни на жалбоподателя М.Б. относно Заявителски материал (досъдебното производство) № 71/22.02.2016 г. на РУ С. към ОДМВР – В.Т. и НАХД № 203/2017 г. на Районен съд С., не са налични и не се обработват в автоматизираните и неавтоматизираните информационни фондове на МВР, като при работа на автопатрулите чрез работните станции за отдалечен достъп, служителите на МВР нямат възможност за достъп до информация за заявителски материали и наказателни производства.
На проведеното открито заседание жалбоподателят се представлява от преупълномощено лице. Пълномощникът поддържа изложеното в допълнението на жалбата, че решението за заличаване на лични данни не е изпълнено.
Ответната страна – министъра на вътрешните работи, се представлява от пълномощник от МВР. Прави възражение за ненадлежно представителство. По същество на жалбата заявява, че решението е изпълнено, което се потвърждава и от извършената от КЗЛД проверка. 
Относно упълномощаването – жалбата е подадена от лице с пълномощно, заверено по реда на чл. 83, ал. 1 във връзка с чл. 81 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. За целите на представителство по образуваното административно производство срещу МВР на 03.04.2019 г. от 13:00 ч., включително при отлагане и до приключване на административното производство, пълномощникът е преупълномощил трето лице. Преупълномощаването е без нотариална заверка на подписа. След като е отложено разглеждането на жалбата за друга дата, на пълномощника и на преупълномощения е указано, че следва да бъде представено надлежно пълномощно. Въпреки това на следващото заседание дадените указания не са спазени. Действително, чл. 18, ал. 2 АПК предвижда, че пред административните органи гражданите могат да се представляват от други граждани с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, което в случая не е спазено, но КЗЛД намира изявлението на г-жа Б., изразено в писмо вх. № ППН-01-321#12(18)/27.03.2019 г. и представеното пълномощно за достатъчно за допускане на преупълномощения до участие в откритото заседание. Отклонението от административнопроизводствените правила в случая не е съществено.
При така установеното Комисията разгледа жалбата по същество, като я приема за неоснователна въз основа на следното:
Видно от представените сведения и доказателства жалбоподателят е упражнил правото си да поиска заличаване на обработвани за него лични данни от масивите на МВР по реда на чл. 28а, т. 1 от ЗЗЛД (приложима редакция ДВ, бр. 103 от 2005 г.) и по-конкретно – по ДП № 71/2016 г. на РУ-С. По заявлението има надлежно произнасяне от оправомощено от администратора лице, с което искането на заявителя е уважено.
Впоследствие жалбоподателят заявява, че администраторът само привидно е уважил искането му, но не го е изпълнил действително, като личните му данни продължават да се обработват и са достъпни за автопатрулите. Твърденията на жалбоподателя не се подкрепят от установеното по преписката.
Видно от Протокол за заличаване на данни по ЗЗЛД в ИРИС, обработвани от ОДМВР – В.Т., в изпълнение на решение на Директора на Главна дирекция „Национална полиция”, определена от Директора на ОДМВР В.Т. комисия е извършила заличаване чрез изтриване на обработваните лични данни на 28.06.2018 г. Освен това са извършени и две допълнителни проверки за изпълнение на решението – на 19.07.2018 г. и след уведомяване за образуваното в КЗЛД производство. И двете проверки констатират изпълнение на решението.   
Извършената от служители на КЗЛД също установи изпълнение на решението за заличаване. Заключението на проверяващият екип е следното: „От извършената проверка и анализа на събраните писмени доказателства, проверяващият екип констатира, че лични данни на жалбоподателя М.Б. относно Заявителски материал (досъдебното производство) № 71/22.02.2016 г. на РУ С. към ОДМВР – В.Т. и НАХД № 203/2017 г. на Районен съд С., не са налични и не се обработват в автоматизираните и неавтоматизираните информационни фондове на МВР…”
За пълнота следва да се отбележи установеното от проверяващия екип, че при работа на автопатрулите чрез работните станции за отдалечен достъп, служителите на МВР по принцип нямат възможност за достъп до информация за заявителски материали и наказателни производства, каквото твърдение е изложено в жалбата.
Предвид изложеното, администраторът е изпълнил задължението си и ефективно е изпълнил собственото си решение за заличаване на личните данни на жалбоподателя, поради което жалбата се явява неоснователна.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 3 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни 
РЕШИ:
Оставя жалба рег. № ППН-01-321/15.05.2018 г., подадена от М.Б. срещу министъра на вътрешните работи в качеството му на администратор на лични данни, без уважение като неоснователна.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София – град.
 
   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/
   Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № ППН-01-321/15.05.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings