Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2019 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-62/31.01.2018 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-62/31.01.2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-62/2018 г.
София, 22.03.2019 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 13.02.2019 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по допустимост жалба рег. № ППН-01-62/31.01.2018 г., подадена от В.Й.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от В.Й. с твърдения за неправомерно обработване на личните ѝ данни за целите на допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд „*****“, управляван от „Пенсионно-осигурителна компания *****“ АД.
Жалбоподателката информира, че от получено от Комисията за финансов надзор писмо, същото приложено към жалбата, установила злоупотреба с личните ѝ данни и използването им за целите на допълнително задължително пенсионно осигуряване. Твърди, че не е подписвала приложените документи, а личните ѝ данни съдържащи се в тях са използвани без нейно знание и съгласие. Счита, че са нарушени правата предоставени ѝ със ЗЗЛД и моли Комисията за проверка по случая.
Към жалбата са приложени незаверени копия на писма изх. № 93-00-890/07.07.2016 г. и № 93-00-888/07.07.2016 г., по описа на Комисията за финансов надзор, адресирани до жалбоподателката.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от „Пенсионно-осигурителна компания *****“ АД e изискано писмено становище и относими доказателства.
В отговор е изразено становище за неоснователност на жалбата. От дружеството информират за постъпило в „Пенсионно-осигурителна компания *****“ АД заявление от жалбоподателката за участие в универсален пенсионен фонд, същото подадено по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 33 на Комисия за финансов надзор, чрез осигурителен посредник „С.Т.“ ЕООД. Допълват, че към заявлението е приложен и подписан от осигуреното лице договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд „*****“. Твърдят, че подадените документи съответстват на разписаните в Наредбата задължителни условия, включително и по отношение на изискването за нотариална заверка на подписа на осигуреното лице. Молят Комисията да остави жалбата без уважение с аргументи, че обработват личните данни на жалбоподателката законосъобразно, в съответствие с регулацията в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване и ЗЗЛД.  
В хода на производството и предвид необходимостта от изясняване на случая от фактическа страна и преценка на допустимостта на жалбата, от жалбоподателката е изискана информация за дата на получаване на приложените към жалбата документи от Комисия за финансов надзор, а именно писма изх. № 93-00-890/07.07.2016 г. и № 93-00-888/07.07.2016 г. Въпреки изпратените до жалбоподателката две писма в тази насока, същите редовно получени, видно от известия за доставяне, г-жа В.Й. отказва съдействие на Комисията. В тази връзка и с оглед застъпеното в АПК служебно начало от Комисията за финансов надзор е изискана същата информация. В отговор от административният орган информират, че писма изх. № 93-00-890/07.07.2016 г. и № 93-00-888/07.07.2016 г. по описа на КФН „са получени от В.Й., на 13.07.2016 г., видно от обратна разписка ИД PS 1040 03LS8Q0“, заверено копие от която прилагат.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалбата съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. Налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подписи, с оглед което същата е редовна.
Съгласно чл. 27, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането, с което е сезиран. Предпоставките са кумулативно изброени, наличието на предпоставка от категорията на отрицателните (т. 3) или липсата на положителна/и такава (т. 1, 2, 4, 5 и 6) е условие за недопустимост на искането.
Правото на всяко физическо лице да сезира КЗЛД за нарушаване на правата му по ЗЗЛД е едностранно субективно потестативно правo. Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД при нарушаване на правата му по ЗЗЛД всяко физическо лице има право да сезира КЗЛД в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. Сроковете са преклузивни и изтичането им преклудира възможността на Комисията да се произнесе по съществото на искането, с което е сезирана.
С оглед цитираните разпоредби и събраните по административната преписка доказателства се налага извода, че подадената от г-жа В.Й. жалба е процесуално недопустима.
Предмет на жалбата е неправомерно обработване на личните данни на г-жа В.Й. във връзка с допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд „*****“, управляван от „Пенсионно-осигурителна компания *****“ АД и подадени за тази цел документи - заявление **** за участие в универсален пенсионен фонд и договора № *****, по описа на „Пенсионно-осигурителна компания *****“ АД, видно от съдържанието на които е, че съдържат лични данни на жалбоподателката в обем три имена, адрес, единен граждански номер и номер на лична карта. 
Материалите по преписката и изложените от страна на жалбоподателката твърдения свидетелстват, че копие на процесните заявление и договор са предоставени на г-жа В.Й. от Комисия за финансов надзор с писма изх. № 93-00-890/07.07.2016 г. и № 93-00-888/07.07.2016 г., по описа на КФН, адресирани до жалбоподателката.
От анализ на събраните по преписката доказателства и в частност представената от Комисия за финансов надзор обратна разписка за получаване на писмата се налага извод, че г-жа В.Й. е узнала за нарушението, за което е сезирала КЗЛД, към 13.07.2016 г. – дата на която е получила документите от КФН.
Предвид това обстоятелство и с оглед факта, че жалбата е депозирана в Комисията за личните данни на 31.01.2018 г., година и половина след узнаване на нарушението, се налага извода, че същата е просрочена, а именно подадена е след изтичане на разписания в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД преклузивен едногодишен срок от узнаване на нарушението, който е изтекъл 14.07.2017 г.
Просрочената жалба е процесуално недопустима за разглеждане по основателност, поради което Комисията за защита на личните данни следва я да остави без разглеждане по същество и да прекрати образуваното административното производство.
Водима от горното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, във връзка с чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ :
Оставя без разглеждане жалба № ППН-01-62/31.01.2018 г., подадена от В.Й., като процесуално недопустима – просрочена и прекратява образуваното административно производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
    ЧЛЕНОВЕ:
   
   Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № ППН-01-62/31.01.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings