Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2019 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-592/18.07.2018 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-592/18.07.2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-592/2018 г.
София, 20.03.2019 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на заседание, проведено на 23.01.2019 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, постави за разглеждане жалба № ППН-01-592/18.07.2018 г., подадена от М.К.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от М.К. с предмет незаконосъобразно осъществявано видеонаблюдение в сграда в режим на етажна собственост находяща се в гр. *******.
Жалбоподателят информира, че на 30.06.2018 г. във входа на сградата са монтирани две камери за видеонаблюдение. Допълва, че не е уведомен за решение на общото събрание по този въпрос, както и че не е изискано съгласието му относно видеонаблюдението. Счита, че са нарушени правата предоставени му със ЗЗЛД, предвид несъгласието му да бъде сниман и видеонаблюдаван.
Към жалбата са приложени относими по случая доказателства–снимков материал. 
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна с писмо изх. № ППН-01-592#2/13.07.2018 г. жалбоподателят е уведомен, че следва да конкретизира лицето (физическо и/или юридическо), срещу което е насочена жалбата, с оглед преценка на допустимостта на жалбата и конституиране на страни в производството. Уведомен е, че при неизпълнение на указанията производството ще бъде прекратено.
Предвид обстоятелството, че жалбоподателят не е посочил физически адрес за кореспонденция, на 16.08.2018 г. писмото е изпратено на имейл адрес ****** от който на 09.08.2018 г. жалбоподателят е подал запитване относно движението на административното производство. В указания от Комисията срок жалбоподателят не е изпълнил дадените указания, с оглед което е уведомен повторно на 04.10.2018 г. за необходимостта да конкретизира лицето, срещу което е насочена жалбата.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалбата съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Съгласно чл. 27, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането, с което е сезиран. Законодателят обвързва преценката на допустимостта на искането с наличие на специални изисквания, установени със закон, за които съответния административен орган следва да следи служебно (чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК).
Правомощие на Комисията е да разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД и Регламент  ЕС 2016/679. Наличието на администратор на лични данни, като ответна страна в производството е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съответната жалба и за развитие на производството по аргумент от чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД, респективно чл. 57, параграф 1, буква „е“, във връзка със съображение 122 от Регламент ЕС 2016/679. 
В конкретния случай се налага извода, че жалба е насочена срещу неизвестно лице, тъй като ответната страна не е пасивно легитимирана, не е индивидуализирана от страна на жалбоподателя, въпреки изрично дадените от КЗЛД указания в тази насока.
С оглед гореизложеното и невъзможността да се индивидуализира и конституира администратор на лични данни - ответна, пасивно легитимирана страна, се налага извода за недопустимост на подадената жалба предвид двустранния характера на производството и необходимостта от ответна страна в същото.
Водима от горното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД, респективно чл. 57, параграф 1, буква „е“ във връзка със съображение 122 от Регламент ЕС 2016/679, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалба ППН-01-592/18.07.2018 г., подадена от М.К., като процесуално недопустима, поради липса на пасивно легитимирана страна – администратор на лични данни. 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
    ЧЛЕНОВЕ:
    
   Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Веселин Целков

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № ППН-01-592/18.07.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings