Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2019 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-544/06.07.2018 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-544/06.07.2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-544/2018 г.
град София, 09.01.2019 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венцислав Караджов и членове: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 13.12.2018 г., обективирано в Протокол № 47/2018 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и чл. 57, § 1, б.”е” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД), като разгледа по същество жалба рег. № ППН-01-544 от 06.07.2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисия за защита на личните данни е сезирана с жалба с рег. № ППН-01-544 от 06.07.2018 г. подадена от А.А.
В жалбата А.А. посочва, че на 03.07.2018 г. била посетена от репортер и оператор на Н.Т. на работното ѝ място - в кабинета на здравно заведение (З.З.). Същите ѝ задавали въпроси и я снимали без нейно съгласие. Уточнява, че въпросите били свързани с нейното здравословно състояние и с провеждано от нея лечение.
Въпреки изричното ѝ несъгласие да бъде снимана и да отговаря на техни въпроси, засягащи лични чувствителни данни, репортера и оператора на Н.Т. не преустановили действията си спрямо личността ѝ.
Във връзка с горното, изпратила и уведомително писмо до Н.Т., с което заявила, че желае кадрите с нея да се заличат и да не бъде излъчван репортаж, в който същите да бъдат включени.
След изтичане на нормативно установения срок, не получила обратна информация от Н.Т. за начина на обработване на личните ѝ данни - събрани от репортера и оператора на телевизията, нито потвърждение за заличаване на чувствителните данни, отнасящи се до нейната личност.
Според А.А., действията по събиране и обработване на личните ѝ данни са извършени в нарушение на основните принципи на ОРЗД и в тази връзка иска от КЗЛД да предприеме необходимите действия в рамките на своята компетентност.
Жалбата е подадена по факс и по поща, без описаните в нея приложения.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и за изясняване на действителните факти от значение за случая с писма с рег. №:ППН-01-544#2 и № ППН-01-544#3 и двете от 08.08.2018 г. А.А. и ”Н.Б.Г.” АД са редовно уведомени за започналото производство, като на А.А. е указано да представи описаните в жалбата писма, ведно с доказателства относно реда и начина на подаването им до адресата.
С писмо с рег. № ППН-01-544#5 от 29.08.2018 г. от ”Н.Б.Г.” АД, чрез юрисконсулт Т.Г. е изразено становище по жалбата.
”Н.Б.Г.” АД информира КЗЛД, че на 03.07.2018 г. са получили електронно писмо от А.А. съдържащо молба записаните кадри с нейно участие да бъдат заличени и да не бъде излъчван репортаж с нейно участие. Електронното писмо било изпратено от електронен адрес, чрез който не можело недвусмислено да бъде идентифициран субектът на данни. На 05.07.2018 г. получили второ писмо А.А., с което последната изисквала информация относно това дали молбата ѝ от 03.07.2018 г. за заличаване на кадрите е уважена. Това електронно писмо също било изпратено от електронен адрес, чрез който не можело недвусмислено да бъде идентифициран субектът на данни. На 06.07.2018 г. бил изпратен отговор от длъжностното лице по защита на личните данни на ”Н.Б.Г.” АД на електронния адрес на А.А. В този отговор била предоставена информация на А.А. относно реда и начина, по който могат да бъдат упражнени съответните права на субекта на данните, а именно - чрез нарочно подадено заявление, ведно с приложен към него образец, и последваща идентификация на субекта на данни от страна на ”Н.Б.Г.” АД в качеството му на администратор на лични данни, като във връзка с изпратения отговор на 06.07.2018 г. не били предприети последващи действия от страна на А.А.
Вън от горното, Н.Б.Г.” АД иска от КЗЛД да вземе предвид, че от записа на единствения излъчен репортаж относно З.З., приложен към становището било видно, че никакви лични данни, отнасящи се до А.А., не са били излъчени или публикувани под каквато и да било форма- ****.
Като относимо към предмета на спора се посочва, че на 03.07.2018 г. в деловодството на ”Н.Б.Г.” АД било получено писмо с изх. № 323 от 03.07.2018 от К.В. - прокурист на З.З., с което К.В. изразявал несъгласието си с действията на лица, представили се за журналисти на Н.Т. на дата 03.07.2018 г. в сградата на З.З. К.В. поискал и заличаване на всички негови лични данни, както и тези на служителите на лечебното заведение, което той представлява, събрани от страна на журналисти на Н.Т. С писмо с изх. № 817 от 13.07.2018 г. бил изпратен отговор по повод искането на К.В., в който било пояснено, че ”Н.Б.Г.” АД в качеството си на отговорен доставчик на медийни услуги спазва стриктно разпоредбите на българското законодателство, както и етичните норми в областта на медийната дейност. Също така, в писмото била отразена и съответната законова дерогация, касаеща обработването на лични данни при журналистическо разследване. В заключение във връзка с искането на К.В. за заличаване на негови лични данни, както и на служители на представляваното от него лечебно заведение, било изяснено и обстоятелството, че правото на достъп почл. 26 от ЗЗЛД се упражнява лично от физическото лице, чрез заявление до съответния администратор на лични данни и сe отнася до данни, касаещи единствено конкретното физическо лице.
Информира КЗЛД, че в допълнение към приложената статия и репортаж, дружеството разполага и със становище на РЗОК - П., според което направените разходи по съответната клинична пътека за всички пациенти с болничен престой в З.З. няма да бъдат уважени. В този смисъл считат, че журналистическия материал е по тема от сериозно обществено значение, а именно разходването на средства за здравеопазване.
По тези съображения се застъпва тезата, че жалбата е неоснователна и на това основание се иска от КЗЛД да се произнесе с решение, с което да я остави без уважение.
Към жалбата са приложени: електронни писма от А.А. с дати 03 и 05.07-2018 г., електронно писмо до А.А. от дата 06.07.2018 г., DVD съдържащ запис на репортаж от 10.07.2018 г., писмо с изх. № 323 от 03.07.2018 г., писмо с изх. 817 от 13.07.2018 г.
Допълнително с писморег. № ППН-01-907#8 от 12.09.2018 г. от ”Н.Б.Г.” АД, чрез юрисконсулт Т.Г. посочва, че на дата 03.07.2018 г. около 12:00 часа, новинарски екип на ”Н.Б.Г.” АД (Н.Б.Г.) е бил в сградата на З.З., разследвайки злоупотреба с разходване на средства за здравеопазване - тема с подчертан обществен интерес. Изпълнявайки своите служебни задължения по разкриване на пълната истина около въпросния случай, екипът на Н.Б.Г. е взел интервю и от А.А. след изразено от нейна страна съгласие да коментира случая. Доколкото журналистите си спомняли, вероятно на А.А. са задавани въпроси, включително отнасящи се до здравословното й състояние, тъй като тази информация била относима към репортажа. Всички чувствителни данни, доколкото такива били фактически предоставени, били предоставени лично А.А. в хода на интервюто. Отбелязва се, че никакви лични данни, отнасящи се до А.А., не са били излъчвани или публикувани от Н.Б.Г. под каквато и да било форма. Съгласно приложимите политики и правила на компанията всички данни, отнасящи се до А.А. са изтрити автоматично 3 дни след заснемане на интервюто.
Информира КЗЛД, че приложените съотносими технически мерки за съхранение на видеофайлове, съдържащи лични данни на субекти на данни, са както следва: сървърно съхранение на посочените файлове на собствен сървър на дружеството и под негов физически и мрежови контрол и изтриване на личните данни чрез т. нар. скрипт за триене на данни, който представлява автоматизиран процес за чистене на файлове на всеки 3 дни.
Във връзка с въведените организационни мерки за защита на личните данни се посочва, че всеки служител на дружеството в ежедневната си дейност по изпълнение на служебните си задължения се ръководи от ”Вътрешна политика за защита на личните данни” в сила от 10.05.2018 г. Към посочената политика има специално Приложение№ 1, което представлявало нарочни насоки за поведение на журналистите. От т. 5 на последното било видно, че информация относно здравето на дадено лице се събира единствено и само ако въпросното събиране е релевантно и в обществен интерес, какъвто безспорно бил и случая със съмнителното разходване на средства по клинична пътека в З.З. Концепцията относно понятието ”в обществен интерес” била доразвита и в т. 7 от Приложение № 1 към ”Вътрешна политика за защита на личните данни” от 10.05.2018, като една от посочените възможности била ”предпазването на обществото от опасността да бъде сериозно заблуждавано”. В този смисъл дружеството, счита че във всеки един момент екипа на Н.Б.Г. се е ръководил от горепосочените насоки в търсене на цялата истина относно разходването на средства за здравеопазване, което се потвърждавало и полученото и излъчено в горепосочения репортаж становище на РЗОК - П., че направените разходи по съответната клинична пътека за всички пациенти с болничен престой в З.З. ЕООД няма да бъдат уважени. Позовава се и на т. 5.3, предложение първо от Етичния кодекс на българските медии, съгласно която точка ”една публикация е в обществен интерес само когато е в защита на здравето, безопасността и сигурността”, където проличавала и ролята на всяка медия като коректив на дейностите, изпълнявани в публичен интерес и евентуалните злоупотреби, съпътстващи тези дейности - какъвто е и случая с репортажа на екип на Н.Б.Г. относно разходването на средства за здравеопазване в З.З.
Отбелязва и фактът, че въпросните насоки, описани подробно в Приложение   № 1 към ”Вътрешна политика за защита на личните данни” от 10.05.2018 г. били напълно в унисон с Проекта за Закон за изменение и допълнение на Закон за защита на личните данни и по специално с чл. 25д от него, което свидетелства за пълната ангажираност на Н.Б.Г. в качеството ѝ на администратор на лични данни и доставчик на медийни услуги за законосъобразно съхранение и обработване на лични данни в съответствие с нормативните изисквания в тази област.
Към писмото са приложени: изображение на скрийпт и приложение № 1 към ”Вътрешна политика за защита на личните данни”.
На 02.11.2018 г. и 07.12.2018 г. са проведени телефонен разговори с А.А. – подател на жалбата, в хода на които същата е уведомена, че към настоящия момент не е предоставила и представила изискана информация и доказателства от КЗЛД.
Направена е служебна проверка на адрес: ***** относно публикуваните материали и излъчени репортажи по повод темата.
С Решение на КЗЛД от проведено на 07.11.2018 г. заседание, обективирано в протокол № 42, подадената от А.А. жалба с рег. № ППН-01-544 от 06.07.2018 г. е обявена за редовна и допустима, тъй като: съдържанието ѝ е съобразено с изискванията на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА), съответно чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), същата е подадена от физическо лице и е насочена към лице, което има качеството на администратор на лични данни - ”Н.Б.Г.” АД; същата съдържа твърдения за неправомерно обработване на лични данни – събиране на лични данни, вкл. такива съставляващи специални категории данни - за здравословно ѝ състояние чрез поставянето на въпроси относно престой в болнично заведение и провеждано от нея лечение и заснемането ѝ на дата 03.07.2018 г. от новинарски екип на ”Н.Б.Г.” АД, както и последващата им обработка и непроизнасянето в срок на администратора по подадено от нея искане по  чл. 17 от ОРЗД; жалбата е подадена до компетентен орган и в нормативно установения срок, от лице с правен интерес, не са налице отрицателните предпоставки посочени вчл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. С посоченото решение като като страни са конституирани:жалбоподател - А.А. и ответна страна - ”Н.Б.Г.” АД и е определена дата за разглеждане на жалбата по същество.
С писмо с рег. № ППН-01-544#7 от 21.11.20108 г. ”Н.Б.Г.” АД, чрез юрисконсулт Т.Г. прилага като съотносими към организационните мерки за защита на личните данни: заповед от 21.05.2018 г. – 2 бр., образец – декларация за поверителност от 10.05.2018 г. – 2 бр.
Проведено е едно открито заседание на 13.12.2018 г., съобразно разпоредбата на       чл. 39, ал. 1 от ПДКЗЛДНА, за което страните са редовно уведомени. Жалбоподателката не се явява и не изпраща представител, за ответната страна се явява адв. *** с пълномощно по преписката. Последната заявява, че няма искания за събиране на други доказателства, поддържа изразеното становище и иска от КЗЛД да остави жалбата без уважение.
Комисията за защита на личните данни след като обсъди становищата на страните в контекста на събраните по преписката доказателства, намира че жалбата е неоснователна и като такава същата следва да бъде оставена без уважение по следните съображения:
Между страните не е спорен факта, че дружеството е обработило лични данни на жалбоподателката, чрез заснемането ѝ от оператора от новинарския екип на ”Н.Б.Г.” АД на 03.07.2018 г. на работното ѝ място в З.З. и че на място от репортера са задавани въпроси свързани със здравословното ѝ състояние – престой в болнично заведение и провеждано от нея лечение. По отношение на посочените факти не се представят доказателства: според становище на ответната страна данните за жалбоподателката са изтрити автоматично 3 дни след заснемане на интервюто.
От събраните в хода на производството доказателства се установява, че обработването (събирането) на лични данни за жалбоподателката, чрез заснемането ѝ от оператора и задаването на въпроси относно здравословното ѝ състояние и последващата обработка на този материал (съхранение, изтриване) от администратора са извършени в контекста на осъществявана от него дейност – доставчик на медийни услуги (§ 1, т. 19 от ДР на ИК) по смисъла на чл. 4 от Закона за радиото и телевизията във връзка с извършено разследване относно наличието на злоупотреба с разходване на средства за здравеопазване от З.З.
Според жалбоподателката, въпреки изразено от нейна страна несъгласие да бъде снимана и да отговаря на въпроси поставени от екипа на Н.Б.Г., действията не били преустановени. Обратно, от ”Н.Б.Г.” АД застъпват тезата, че случая е коментиран от жалбоподателката след изразено от нея съгласие, че данните са предоставени лично от нея в хода на интервюто и че същите са били относими към репортажа. Освен наличието на изразено съгласие от нейна страна ”Н.Б.Г.” АД сочат и наличието на друго условие за допустимостта на обработването, а именно наличието на подчертан обществен интерес по темата за злоупотребата с разходването на средства за здравеопазване от З.З., по повод на която е извършено журналистическо разследване.
Видно от представения DVD, съдържащ запис на репортаж от 10.07.2018 г. и линк към същия, както и от направената служебна проверка относно публикуваните материали и излъчени репортажи по тема ”Съмнения за източване на НЗОК от болница в ****” е, че на дата 10.07.2018 г. е публикувана статия и излъчен репортаж по тази тема, според които четирима служители от болничната администрация и техен роднина били приети с една и съща диагноза и по едно и също време в лечебното заведение.
От посочените по-горе материали се установява, че лични данни на жалбоподателката не са използвани, разпространени, съответно публично оповестени по повод посочената тема.
Предвид гореизложеното, следва да се приеме, че действията по събиране на информация по тема ”Съмнения за източване на НЗОК от болница в ****” – предмет на журналистическо разследване от Нова, вкл. такава съдържаща лични данни за жалбоподателката са извършени допустимо, при наличието на условието на чл. 6, § 1, б.”д” от ОРЗД – обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.В този смисъл липсата на изразено съгласие от страна на жалбоподателката (администратора не доказва наличието на изразено такова от нейна страна) не прави обработването на личните ѝ данни недопустимо. Според чл. 6 от ОРЗД, за да е допустимо обработването на лични данни, то трябва да се осъществява само в случаите, когато е налице поне едно от условията, предвидени в цитираната разпоредба. Тези условия или още определяни като основания за допустимо обработване на лични данни са алтернативно предвидени в чл. 6 от регламента. Част от тях предполагат съгласието на физическото лице, за което се отнасят данните, но има и такива, при които съгласието на лицето не е необходимо. В тази връзка, въпреки липсата на изразено съгласие от страна жалбоподателката, обработването на личните ѝ данни от страна на администратора е извършено допустимо при наличие на условието на чл. 6, § 1, б.”д” от ОРЗД за целите на журналистическата дейност – да събере необходимата информация по темата относно наличието на извършени злоупотреби при разходването на средства в областта на здравеопазването от З.З., която тема безспорно представлява обществен интерес, да провери нейната достоверност и да информира членовете на обществото за този случай.
Следва да се посочи, че в производството не са ангажирани доказателства за обработване на лични данни, които са под особен режим – за здравословното състояние на жалбоподателката. Според изложените от страните твърдения, към дата 03.07.2018 г. на А.А. са задавани въпроси от екипа на Н.Б.Г. относно престоя ѝ в болничното заведение и провежданото от нея лечение, на които тя изрично посочва, че не е отговорила, поради което не може да се приеме, че е налице обработване на такава категория данни.
На основание гореизложеното и вземайки предвид това, че в публикуваната статията и излъчения репортаж по темата не се съдържа информация за жалбоподателката, вкл. лични данни за последната следва извод, че администратора е постигнал баланс между основните права на А.А. – чл. 32 от КРБ (защита на личната неприкосновеност на гражданите) и свободата на информация – чл. 39 – чл. 41 от КРБ, чл. 16, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, обработвайки информацията/данните по темата – предмет на журналистическо разследване, вкл. личните данни на жалбоподателката, по начин, по който данни свързани с личния живот    (§ 1, т. 21 от ЗРТ) на А.А. не са предоставени за разпространение, като в същото време публикуваната статия и излъчения репортаж по темата е гарантирал на обществото възможността за оценка на случващото се в областта на здравеопазването.
Като неоснователна следва да се приеме жалбата и в останалата част – изложени твърдения за непроизнасяне на администратора в срок по подадено до него заявление по чл. 17 от ОРЗД.Видно от представени разпечатки от електронна поща, е че на дата 03.07.2018 г. от електронна поща **** е изпратено съобщение от А.А. до *****, обективиращо искане за заличаване на заснети с нея кадри. На 05.07.2018 г. е изпратено второ съобщение от същата електронна поща с подател А.А., с което последната иска информация относно това дали подадената на 03.07.2018 г. молба е уважена. На 06.07.2018 г. на А.А. е изпратено електронно съобщение, ведно с прикачен файл – образец искане от субект на данни, от длъжностно лице по защита на личните данни на ”Н.Б.Г.” АД, с което на А.А. са дадени указания относно реда и начина на упражняване на правото почл. 17 от ОРЗД. Видно от представените доказателства по преписката е, че не се установяват данни, жалбоподателката да е изпълнила указанията на администратора – за подаване на заявлението – образец лично на посочения адрес или по електронен път, подписано с електронен подпис. КЗЛД неколкократно е изискала от жалбоподателката доказателства, касаещи искането по чл. 17 от ОРЗД, вкл. относно реда и начина на подаването му до адресата, като такива доказателства не са представени. Видно от писмо с изх. № 323 от 03.07.2018 г. адресирано до изпълнителния директор на ”Н.Б.Г.” АД е, че прокуристът на З.З. – К.В. е поискал заличаване на всички данни - негови и на служители на лечебното заведение, събрани от екипа на Н.Б.Г. на 03.07.2018 г. в сградата на З.З. В отговор от ”Н.Б.Г.” АД с писмо К.В. е информиран относно реда и начина на упражняване на това право. Предвид на това, че не е налице надлежно упражняване на правото по чл. 17 от ОРЗД от А.А., вкл. не са били налице достатъчно данни, от които да се установи, че правото се упражнява именно от лицето посочено като подател, не може да се приеме, че за администратора е възникнало задължение за произнасяне по същото.
Мотивирана от горното и на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 39,  ал. 2 от ПДКЗЛДНА и по арг. на 142, ал. 1 от АПК
РЕШИ:
1.Обявява жалба с рег. № ППН-01-544 от 06.07.2018 г. подадената от А.А. срещу Н.Б.Г.” АД за неоснователна.
Решението на Комисията за защита на личните данни може да се обжалва пред Административен съд София – град в 14 - дневен срок от получаването му.
 
   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/
   Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № ППН-01-544/06.07.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings