Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2019 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-279/22.06.2018 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-279/22.06.2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-279#37/2018 г.
София, 09.01.2019 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, Комисията) в състав, членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 28.11.2018 г. и обективирано в протокол № 44/28.11.2018 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа в закрито заседание искане с рег. № Ж-279#37(17)/03.09.2018 г., за възобновяване на производство по жалба с рег. № Ж-279/22.06.2018 г., подаденo от Г.Ц. и Н.Л.
В Комисията за защита на личните данни по електронна поща е постъпило искане от г-жа Г.Ц. и г-жа Н.Л., заведено с рег. № Ж-279#37(17)/03.09.3018 г., за възобновяване на производство по жалба с рег. № Ж-279/02.06.2017 г. във връзка с възникнали нови факти и обстоятелства.
В искането е изложено, че с т. 1 от решение № Ж-279/2017 г., Комисията отхвърля като неоснователна жалба с рег. № Ж-279/22.06.2017 г. срещу изградена система за видеонаблюдение, като не е установено преимущество на интересите на жалбоподателите пред тези на отвените страни. Сочат, че от Комисията не са взети под внимание бележките, в които е коментирана възможността обхвата на камерите да бъде манипулиран. Посочено е още, че с т. 2 на същото решение жалба с рег. № ППН-01-279/22.06.2017 г. е уважена като основателна в частта ѝ, свързана с двете камери, в чийто обхват на заснемане попадат части от ул. „Васил Левски“ и тротоар , съгласно установена фактическа обстановка. Издадено е задължително предписание да се предприемат действия по преместване на камерите по начин, който не позволява заснемането на обществени територии, като е определен и срок за изпъление.
Жалбоподателите са описали по нататък в искането за възобновяване по реда на чл. 99, т. 2 от АПК, че през месец юли тази година са били повикани от районния полицейски инспектор във връзка с жалба, заведена в 8-мо РПУ с рег. № ****, подадена от Ц.З., която е била подкрепена със снимков материал от запис на камерите за видеонаблюдение.
Твърдят, че обхвата на заснемане няма общо с този, който е бил установен по време на проверката от Комисията, а към момента е коренно различен и в обхвата на заснемане на видеокамерите попада имота на жалбоподателите.
С писмо изх. № ППН-01-279(17)#38/20.11.2018 г. на жалбоподателките са дадени указания за отстраняване на нередовност по жалбата. Нередовностите са отстранени в срок.
Съгласно разпоредбата на чл. 99 т. 2 от АПК, за да се иска възобновяване на производството следва да е налице влязъл в сила индивидуален административен акт, който не е бил оспорен пред съда.
Производството по чл. 99 и сл. от АПК е извънреден контролен способ за отмяна на влязъл в сила административен акт, който не е обжалван по съдебен ред и то само при наличие на някое от основанията по чл. 99, т. 1 - т. 7 АПК. Предпоставките за възобновяване на производството по издаване на административните актове предполагат привеждане на актовете в съответствие с действителното фактическо и правно положение, съществувало към момента на тяхното постановяване. Отмяната по чл. 99 АПК е допълнително правно средство за осигуряване прилагането на принципите за истинност и законност на актовете, издавани от административните органи. Това производство засяга стабилитета на административния акт, поради което основанията за възобновяване са посочени изчерпателно и не могат да се тълкуват разширително.
В случая не е налице основанието по чл. 99, т. 2 от АПК за възобновяване на производството.Това основание предвижда откриването на нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за издаването на акта, които при решаването на въпроса от административния орган не са могли да бъдат известни на страната, като новооткрити са тези доказателства за правно релевантни факти, които не са могли да бъдат приобщени към доказателствения материал в административното производство до момента на приключването му при полагане на дължимата грижа от страната, която е имала задължението за доказването им, т.е. че няма нови по смисъла на чл. 99, т. 2 доказателства, тъй като не са съществували преди издаване на влезлия в сила административен акт, на производството по издаването на който се иска.
От твърденията на жалбоподателите за предоставени по преписка в 8-мо РПУ записи от видеокамери от ответниците по жалба с рег. Ж-279/22.06.2017 г. в Комисията, в чийто обхват на заснемане попада част от улица, не касае нови факти и обстоятелства, тъй като с Решение № Ж-279/2017 г. от 30.11.2017 г.жалба с рег. № Ж-279/22.06.2017 г., подадена от Н.Л. и Г.Ц. срещу Е.З., А.З. и Ц.З. е била уважена в частта й свързана с двете камерите, в чийто обхват на заснемане попадат части от прилежащите към имота улица и тротоар, като на ответниците е било издадено задължително предписани за предприеме на действия по преместване на камерите по начин, който не позволява заснемането на обществени площи.
Под „нови обстоятелства” следва да се разбират такива факти от действителността, които имат спрямо спорното правоотношение значение на юридически или доказателствени факти, които са нови – т.е. да не са били включени във фактическия материал на административното производство, но те не трябва да са новосъздадени, т.е. да са възникнали след издаването на акта. Новите писмени доказателства могат да бъдат – новооткрити или новосъздадени, но следва да се отнасят за факти, които са съществували до момента на издаването на административния акт. Съществено условие за прилагане на разпоредбата е тези нови обстоятелства или нови писмени доказателства да не са могли да бъдат известни на страната до издаване на акта. Незнанието следва да е резултат на обективна невъзможност тези новооткрити обстоятелства или нови доказателства да са били известни на административния орган, а не да се дължи на неизпълнение на задължението за служебно събиране на доказателства.Тези нови обстоятелства или писмени доказателства следва да са релевантни към датата на издаване на акта, за чиято отмяна или изменение се твърди, че са налице основания за възобновяване по реда на чл. 99 и сл. от АПК.
В този смисъл предвидените в чл. 99, т. 2 от АПК основания касаят непълнота на фактическия и на доказателствения материал, която се разкрива едва след влизането в сила на административния акт и не се дължи на небрежност на страната. Т.е. касае се за факти и обстоятелства, които са съществували към момента на постановяването на административния акт, но страната не е знаела за тях или, ако е знаела, по обективни причини не е била в състояние да се снабди с доказателствата за установяването им.
Предвид изложеното следва, че не са налице нови факти и обстоятелства, които не са били известни към момента на издаване на индивидуалния административен акт на Комисията
С оглед гореизложеното и на основание чл. 97, ал. 1 от АПК, Комисията за защита на личните данни се произнесе със следното
РЕШЕНИЕ:
Оставя без уважение като неоснователно искането за възобновяване на  административното производство по жалба с рег. № Ж-279#37(17)/03.09.2018 г., тъй като не са налице основанията по чл. 99, т. 2 от АПК за възобновяване на административно производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.

 

    ЧЛЕНОВЕ:
   
   Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-279/22.06.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings