Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2019 г. » Становище на КЗЛД относно изясняване на връзката „администратор – обработващ” между НЗОК и аптеки, сключили договори с нея, по повод прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)

Становище на КЗЛД относно изясняване на връзката „администратор – обработващ” между НЗОК и аптеки, сключили договори с нея, по повод прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № НДМСПО-01-1180/11.12.2018 г.
гр. София, 04.02.2019 г.
 
ОТНОСНО: Изясняване на връзката „администратор – обработващ между НЗОК и аптеки, сключили договори с нея, по повод прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав – членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 30.01.2019 г., разгледа искане за становище /вх. № НДМСПО-01-1180/11.12.2018 г./ от г-жа В.В.К., в качеството ѝ на управител на „С. ЕООД. Дружеството е с предмет на дейност търговия на дребно с лекарствени продукти. Г-жа В.В.К. информира, че „С. ЕООД е едноличен собственик на капитала на 11 други дружества със същия предмет на дейност. В рамките на обичайната си търговска дейност „С. ЕООД и дъщерните му дружества са открили и поддържат работата на 31 броя аптеки под търговското наименование „С. (Аптеките).
С оглед на горното, ръководството на „С. ЕООД цели да инициира кореспонденция между Аптеките и НЗОК, чрез която да бъде изяснено каква роля заема НЗОК спрямо Аптеките по отношение на личните данни на пациенти и медицински специалисти, съдържащи се в рецептите, които Аптеките изпълняват и чиито лични данни Аптеките изпращат на НЗОК по силата на Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК (Договора).
Г-жа В.В.К. посочва следните факти и обстоятелства, които според нея следва да се вземат предвид:
1. чл. 7 от Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба 4) съдържа нормативните изисквания за съдържанието на рецептата. Сред тези изисквания се включват лични данни като имената на лекаря, който изписва рецептата, имена, възраст, адрес и други лични данни за пациента.
2. При приемането на рецептите работещите в Аптеките магистър-фармацевти правят различни видове обработки на тези данни – проверяват ги, съхраняват ги, изпращат ги на НЗОК.
3. Отношенията между НЗОК и Аптеките се регулират с договор, като чл. 20, ал. 1, т. 3 от Договора за 2018 г. например предвижда, че Аптеките трябва да представят на НЗОК екземпляри от изпълнените рецепти. Аптеките не могат да договарят условията на този договор и той се подписва в текста, който е приет по силата на чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.
Съгласно действащите разпоредби на Общия регламент относно защитата на данните, НЗОК и Аптеките са администратори на лични данни, всеки действащ на собствено основание, за различните видове обработки, които правят. В конкретния случай на подписан Договор между аптека и НЗОК обаче аптеката, по силата на Договора, е длъжна да изпраща на НЗОК рецептурни бланки и различни отчети, които съдържат лични данни. Дори и типовия софтуер, който аптеките ползват, трябва да бъде съобразен с изискванията на НЗОК - чл. 14 от Договора.
Разбирането на дружеството е, че в случаите, когато аптека обработва лични данни, които обработки са ѝ възложени с Договора, тя действа като обработващ на НЗОК, а последната е администратор. Това е така, защото обработките на лични данни, предвидени в договора, се правят от аптеката. Аптеката не би ги правила, ако не ѝ бяха възложени с Договора. Целите и средствата за обработката (включително софтуера) се определят от НЗОК, а Аптеките са просто изпълнител.
С оглед на горното и предвид отношенията, които Аптеките имат с НЗОК, г-жа В.В.К. моли КЗЛД да се произнесе поотношение на обработката на лични данни – изпращане на рецепти и отчети съдържащи лични данни от Аптеките към НЗОК и други обработки по силата на Договора. В допълнение, молбата е да бъдат информирани дали с оглед на така представените отношения Аптеките следва да бъдат обработващи на лични данни по отношение на НЗОК за тези конкретни обработки, произтичащи от Договора.
Правен анализ:
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), който се прилага от 25 май 2018 г., е нормативният акт, определящ правилата, свързани със защитата на личните данни на физическите лица при тяхното обработване. Общият регламент надгражда предишния режим за защита на данните, въведен от Директива 95/46/ЕО, транспонирана в българския Закон за защита на личните данни от 2002 г., като в същото време отчита динамиката на развитието на новите технологии и на дейностите по обработка на лични данни.
Концепцията за администратор и обработващ лични данни е въведена с Директива 95/46/ЕО и е доразвита с новата европейска правна рамка за защита на личните данни.
Съгласно легалната дефиниция, визирана в чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, администратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
Качеството администратор е пряко следствие от обстоятелството, че конкретно юридическо или физическо лице е избрало да обработва лични данни за свои цели или за цели, които са регламентирани с нормативен акт. При това положение, извън случаите когато това е законово определено, администраторът сам взема решение относно необходимостта от събиране на лични данни, категориите лични данни, дали те да бъдат променяни или модифицирани в хода на обработването, къде и как тези данни да бъдат използвани и с каква цел, дали данните да бъдат разкрити на трети страни и кои да бъдат те, както и за колко време те ще бъдат съхранявани, и кога и по какъв начин да бъдат унищожени.
В допълнение, Регламентът вменява на администратора определен кръг от задължения. Той трябва да предприеме подходящи технически и организационни мерки, свързани със сигурността на данните, като вземе предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването на данните, както и съществуващите рискове за правата и свободите на субектите на данните. Освен това, съгласно разпоредбата на чл. 30, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, администраторът поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговаря. Този ангажимент произтича от принципа за отчетност и необходимостта администраторът във всеки един момент да бъде способен да докаже, че спазва изискванията, залегнали в регламента.
От друга страна, обработващият лични данни е „физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или структура, която обработва лични данни от името на администратора (чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679).
Основната разлика между фигурите на администратора и обработващия се състои в това, че вторият не действа самостоятелно, а от името на администратора на лични данни, т.е. правните последиците от обработването на личните данни настъпват директно в правната сфера на администратора.
Отношенията администратор – обработващ се уреждат с договор или с друг правен акт съгласно правото на ЕС или правото на държава членка, който регламентира предмета и срока на действие, естеството и целта на обработването, вида лични данни и категориите субекти на данни и правата и задълженията на администратора, вкл. да извършва проверки (одити).
Поначало, администраторът може да възлага на обработващ дейности по обработка на лични данни, за които самият той има правна възможност да извършва, но поради различни причини от организационно, техническо, финансово или друго естество е преценил, че е по-подходящо да се извършват от фигурата на обработващия. В този ред на мисли следва да се има предвид, че предоставянето на услуги, при които обичайно се обменят лични данни между възложителя и изпълнителя, не води автоматично до възникване на отношения между администратор и обработващ по смисъла на чл. 28 от Регламента (теза, изразена в редица становища на КЗЛД).
Общият регламент въвежда и специфични задължения за обработващия данните, които не се ограничават само и единствено до осигуряване на сигурност на данните. Така например, той е длъжен да обработва лични данни само по документирано нареждане от страна на администратора /арг. чл. 28, § 3, б. „а вр. с чл. 29 от Общия регламент/. В случаите, когато е необходимо назначаването на друг обработващ данните, това става само с изричното писмено разрешение на администратора. Подобно на администратора, съгласно чл. 30, § 2 от Общия регламент, обработващият също поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговаря.
В допълнение, с оглед още по-голяма яснота, разпоредбата на чл. 28, § 10 от Общия регламент изрично предвижда, ако обработващият започне сам да определя целите и средствата на обработване, той автоматично започва да се счита за администратор.
Разпределението на ролите и отговорностите между администратора и обработващия има една основна цел, а именно да гарантира, че обработването на лични данни протича в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и съответно осигурява защита на правата на физическите лица – субекти на данни.
Правоотношението между аптеките и НЗОК е строго регулирана дейност, уредена със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, издадена от министъра на здравеопазването.
В тази връзка, разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 4 предвижда, че отпускането на лекарствени продукти от аптеки, работещи по договор с НЗОК, се извършва в съответствие с тази наредба и с условията и реда за сключване на индивидуални договори по чл. 45, ал. 15 от ЗЗО.
Посочените договори са с предварително и едностранно зададена форма и съдържание, което не подлежи на изменение от страна на аптеките. За страните по договора (Аптеките и НЗОК) са предвидени права и задължени, които са в пряка връзка с реализирането на предмета на договора, а именно отпускането на лекарствени продукти.
Няма съмнение, че изпълнението на задълженията за страните по договора е свързано с дейности по обработка на лични данни на пациенти, медицински специалисти и фармацевти, чиито данни следва да се предоставят под формата на различни документи на НЗОК. Договорът предвижда задължения за аптеките, които обаче не следва да се квалифицират като „възлагане“, което е основният отличителен белег за отношението администратор – обработващ лични данни /арг. чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679/. Напротив, въпросните задължения имат публичноправен характер за аптеката, независимо че същата е търговско дружество. На практика, независимо от наименованието му, договорът между НЗОК и съответната аптека има характер на нормативен административен акт, който допълва императивната правна уредба на тази строго регулирана дейност. Аналогична е ситуацията и с Националния рамков договор, който по силата на чл. 4а от ЗЗО също се явява нормативен административен акт, който има действие на територията на цялата страна за определен срок и е задължителен за НЗОК, изпълнителите на медицинска помощ, осигурените лица и осигурителите.
В допълнение, специалното законодателство в сферата на здравеопазването (законово и подзаконово), предвижда редица задължения, мерки, механизми, ред и условия за обработка и защита на личните данни, които не могат да бъдат дерогирани с договор между администратор и обработващ по смисъла на чл. 28 от Общия регламент.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 58, § 3, б. „б от Регламент (ЕС) 2016/679, Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1. Договорът между НЗОК и аптеките, който урежда отношенията между тях на основание Закона за здравното осигуряване и Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, издадена от министъра на здравеопазването, не води до възникване на правоотношение администратор – обработващ лични данни по смисъла на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679. Въпросният договор има характер на нормативен административен акт, който допълва императивната правна уредба в тази област.
2. По принцип дружествата, които предоставят услуги при условията на строга и изчерпателна законова регламентация, въз основа на лицензия или аналогично индивидуално разрешение от държавата и под контрола на изрично определени публични органи, не биха могли да се разглеждат като обработващи лични данни, а като самостоятелни администратори. Наред с това, специалното законодателство в сферата на здравеопазването предвижда редица задължения, мерки, механизми, ред и условия за обработка и защита на личните данни, които не могат да бъдат дерогирани с договор по смисъла на чл. 28 от Общия регламент.
 
    ЧЛЕНОВЕ:
   
   Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Становище на КЗЛД относно изясняване на връзката „администратор – обработващ“ между НЗОК и аптеки, сключили договори с нея, по повод прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2