Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2018 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-771/17.09.2018 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-771/17.09.2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-771/2018
София, 20.12.2018 г.
 
Комисията за защита на личните данни (Комисията) в състав: председател – Венцислав Караджов и членове – Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева, на редовно заседание, проведено на 07.11.2018 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по допустимост жалба с рег. № ППН-01-771/17.09.2018 г., подадена от К.Т. чрез формуляра в сайта на Комисията и подписана с квалифициран електронен подпис.
Жалбоподателят твърди, че на 12.09.2018 г. е потърсен на личния си мобилен телефон с номер ***** от белгийски номер – *******. Обърнали се към него по име и искали да му предложат инвестиционни продукти. При запитване откъде разполагат с негови лични данни (име и телефон) и дали имат неговото съгласие да се свързват с него за подобен тип оферти, връзката била прекъсната. Жалбоподателят представя екранна разпечатка, от която е видно от кой номер и на коя дата са го търсили. Заявява, че не е в състояние да предостави информация за ответната страна, тъй като никой не му се е представил. Г-н К.Т. счита, че е налице нарушение на законодателството на България и Европейския съюз. Желае да знае откъде дадената фирма се е сдобила с личните му данни. 
Съгласно чл. 55-57 от Общия регламент за защита на личните данни, съответно чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД, Комисията е овластена да разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, свързани с обработка на личните им данни, но за целта следва да бъде посочено лице, за което се твърди, че притежава качеството администратор на лични данни.
В тежест на жалбоподателя е да посочи такова лице, което той не е сторил въпреки указанията, получени с писмо с изх. № ППН-01-771/2018 г.#1 от 16.10.2018 г. Служебно са предприети опити да се изясни кой е бил администраторът, търсил г-н К.Т. от белгийски телефонен номер, удостоверени с протокол рег. №. ППН-01-771#3/02.11.2018 г. При избиране на номера връзката или дава „заето“, или автоматично прекъсва. Изводът е, че по този начин също не е възможно да се индивидуализира лицето, за което в жалбата се твърди, че е администратор на лични данни.
Жалбата удовлетворява изискванията чл. 29, ал. 2 от АПК – съдържа три имена на жалбоподателя, адрес, дата и подпис; ясно е естеството на искането, – поради което се явява редовна. Същата обаче не е допустима по следните съображения: чл. 27 АПК урежда предпоставките за допустимост на исканията: липса на влязъл административен акт със същия предмет и страни; липса на висящо производство пред Комисията със същия предмет; компетентност на КЗЛД, надлежност на страните, наличие на правен интерес на жалбоподателя и пр., както и наличие на други специални изисквания, установени със закон. В случая такъв специален закон се явява ЗЗЛД, който в чл. 1, ал. 4, чл. 3 и чл. 10, ал. 1, т. 7 въвежда понятието „администратор на лични данни“. Дори по жалбата да се приеме, че действително има такъв, същият не може да бъде установен, а съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗЗЛД наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка, за да се развие производство пред Комисията.
Комисията за защита на личните данни, като взе предвид фактите, изнесени в настоящото административно производство, на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, вр. чл. 10, ал. 1, т. 7, вр. чл. 1, ал. 4, вр. чл. 3 от ЗЗЛД
РЕШИ:
Оставя без разглеждане като недопустима жалба с рег. № ППН-01-771/17.09.2018 г., подадена от К.Т., и прекратява започналото по нея административно производство.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София-град.
 
   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/
   Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № ППН-01-771/17.09.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings