Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2018 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-333/18.05.2018 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-333/18.05.2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-333/2018 г.
град София, 02.08.2018 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание проведено на 11.07.2018 г., обективирано в Протокол № 31/2018 г., като разгледа жалба с рег. № ППН-01-333 от 18.05.2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от С.С., с. С., община А., област Б. срещу ”Б.Т.К.” ЕАД, ЕИК ******, седалище и адрес на управление град София ****** и, представлявано от А.И.Д.
Жалбата е подадена по пощата и е адресирана до ”Б.Т.К.” ЕАД, с копие до Комисия за защита на личните данни и Комисия за защита на потребителите.
В жалбата С.С. посочва, че е абонат на ”Б.Т.К.” ЕАД от много години и че използва единствено домашен телефон, че е заплащал редовно сметките си, но тъй като било време на мобилните телефони, стационарния станал излишен. В тази връзка С.С. посетил офис на ”Б.Т.К.” ЕАД в град А., за да подаде заявление за закриване на телефона. На място в офиса го информирали, че имал сключен договор на 22.08.2017 г. за срок от 24 месеца. С.С. останал изумен, тъй като паметта все още не му изневерявала. Посочва, че договор с ”Б.Т.К.” ЕАД или какъвто и да било друг документ не бил подписвал от поне 3-4 години, съответно нямал сключен договор от дата 22.08.2017 г. Поискал да му бъде предоставен договор, молбата му била уважена и на 11.05.2018 г. получил екземпляр от същия. С.С. установил, че този договор представлява допълнително споразумение, в което липсвали реквизити, а именно данни за лицето, което го е сключило. В него присъствали само неговите данни - имена и единен граждански номер. Към споразумението била приложена и декларация. И двата документа били ”подписани” от него. Предвид създалата ситуация, С.С. сезирал полицейското управление в град А., като представил и образец на подписа си за извършване на графологична експертиза. В жалбата, С.С. настоява ”Б.Т.К.” ЕАД да прекрати незабавно този договор и да закрие телефона му.
На основание гореизложеното, С.С. отправя искане към Комисията за защита на личните данни да направи проверка кой и как използва неговите лични данни.
Към жалбата са приложени: Допълнително споразумение към Договор за електронни съобщителни услуги № ***** от 22.08.2017 г., приложение № 1, декларация от 22.08.2017 г., допълнително споразумение към Договор за електронни съобщителни услуги за прекратяване на услуга от 11.05.2018 г.
При извършена проверка относно редовността на подадената от С.С. жалба се установи, че същата не отговаря на изискванията на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, съответно чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), тъй като същата не съдържа пълното име жалбоподателя и не е подписана от него.
На основание горното, с писмо с изх. № ППН-01-333/2018 г.#1 от 15.06.2018 г. на С.С. е съобщено, в 3-дневен срок, считано от датата на получаване на писмото, да потвърди със собственоръчен или електронен подпис жалбата и да посочи пълното си име, с указание че при непотвърждаване на жалбата и/или неотстраняване на посочените нередовностите в нея, в посочения срок, образуваното административно производство ще бъде прекратено.
Писмото е изпратено на адреса посочен в жалбата: с. С., община А., област Б., чрез ”Български пощи” ЕАД.
От известие за доставяне с бар код № ИД PS 1113 00NUBQ 5 се установява, че писмо с изх. № ППН-01-333/2018 г.#1 от 15.06.2018 г. е получено на 20.06.2018 г. лично от С.С., като 3-дневния срок за потвърждаване на жалбата и отстраняване на нередовностите в същата е изтекъл на 25.06.2018 г.
В указаният срок и до настоящия момент, жалбата не е потвърдена и недостатъците в същата не са отстранени от С.С.
Изискванията за редовност на жалбата са посочени в чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, съответно чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, като липсата на който и да било от посочените реквизити я прави нередовна. Съобразяването на жалбата с изискванията на закона относно нейната редовност представлява абсолютна положителна процесуална предпоставка за надлежното упражняване на право на жалба и е предпоставка за допустимост на административното производство.
Съгласно чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, съответно чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, искането следва да съдържа пълното име и адреса на лицето, от което изхожда, естеството на искането, дата и подпис.
Съгласно чл. 30, ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, съответно чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, когато искането не е подписано и съдържа недостатъци, административния орган изисква неговото потвърждаване със собственоръчен или електронен подпис от искателя/заявителя и отстраняване на нередовностите, в 3-дневен срок от получаване на съобщението за това, с указание че при непотвърждаване на искането и/или неотстраняване на нередовностите в определения срок, това ще предизвика прекратяване на производството.
Съгласно чл. 30, ал. 3 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, съответно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, административния орган прекратява производството в случаите, когато жалбата не бъде потвърдена и/или недостатъците в нея не бъдат отстранени в указания срок.
Предвид гореизложеното, Комисията за защита на личните данни следва да остави без разглеждане жалба с рег. № ППН-01-333 от 18.05.2018 г. като нередовна и да прекрати образуваното производство.
Така мотивирана и на основание чл. 30, ал. 3 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, съответно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс , Комисията за защита на личните данни
РЕШИ
Оставя без разглеждане жалба с рег. № ППН-01-333 от 18.05.2018 г. подадена от С.С., село С., община А., област Б. срещу ”Б.Т.К.” ЕАД, ЕИК ******, седалище и адрес на управление град София, ***** и, представлявано от А.И.Д., като нередовна и прекратява административното производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София град.
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/    Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № ППН-01-333/18.05.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings