Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2018 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-263/25.04.2018 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-263/25.04.2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-263/2018 г.
София, 01.08.2018 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 27.06.2018 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба № ППН-01-263/25.04.2018 г., подадена от П.Д.Б.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от П.Д.Б., в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните й данни от „М.“ ЕАД, понастоящем „А1Б“ ЕАД, в хипотезата на предоставянето им без правно основание на трето лице – А.Й.И.
Жалбоподателката информира, че на 28.12.2017 г. в офис на „М.“ ЕАД находящ се в гр. ***** сключила два договора с мобилния оператор - договор за ползване на мобилна услуга и договор за закупуване на мобилен апарат марка SAMSUNG GALAXY J7 2017 GOLD, в които се съдържат личните й данни и копие от които получила веднага след подписването им. Твърди, че на 21.04.2018 г. на личния си телефонен номер получила обаждане от Е.Г.Б., която я информирала, че договора сключен между г-жа П.Д.Б. и „М.“ ЕАД е предоставен на дъщерята на г-жа Е.Г.Б. - А.Й.И. от гр. К.             Жалбоподателката допълва, че на проведена между двете дами среща г-жа Е.Г.Б. й предала съответните документи и я информирала, че на 28.12.2017 г. в офис на „М.“ ЕАД находящ се в гр. ***** дъщеря й А.Й.И. е сключила договор с мобилния оператор, служител на който ведно със сключения между страните договор й предоставил и договора сключен между оператора и г-жа П.Д.Б.
Жалбоподателката счита, че действията на мобилния оператор са в нарушение на ЗЗЛД и моли Комисията да наложи санкция на дружеството, в качеството му на администратора на лични данни, за нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД, а именно непредприемане на технически и организационни мерки за защита на личните й данни, в резултата на което същите са предоставени на трето лице – А.Й.И.
Към жалбата не са приложени доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от мобилния оператор е изискано писмено становище.
В отговор е изразено становище ППН-01-263#2/16.05.2018 г. за неоснователност на жалбата, в едно с приложени към него относими доказателства. Процесуалният представител на дружеството информира, че на 28.12.2017 г. в офис на „М.“ ЕАД находящ се в гр. ***** от един и същи служител на дружеството са обслужени както жалбоподателката П.Д.Б., така и А.Й.И. Допълва, че извършена по случая проверка не е установила злоупотреба с лични данни на посочените клиенти, но допуска, че „описаното в жалбата на г-жа П.Д.Б. е възможен резултат на техническа грешка на служителя, при разпечатване и комплектоване на документите на клиентите“. Твърди, че „подобни технически грешки са възможни в ежедневната работа на служителите в магазина и не могат да бъдат предотвратени от мерките на администратора“, в тази връзка счита, че не е налице нарушение на ЗЗЛД от страна на дружеството.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалбата съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА, а именно: налице са данни за жалбоподателката, естеството на искането, дата и подпис с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес. Жалбата има за предмет обработване от „М.“ ЕАД, понастоящем и след промяна в Търговския регистър от 28.05.2018 г. с наименование „А1Б“ ЕАД, на лични данни на жалбоподателката съдържащи се в сключен между страните на 28.12.2017 г. договор за мобилни услуги, в хипотезата на предоставянето им без правно основание на А.Й.И. от гр. Казанлък. С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД/ респективно чл. 55, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица свързани с обработване на личните данни, като не е налице изключението посочено в чл. 55, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 предвид обстоятелството, че случая не касае дейности по обработване извършвани от съдилища.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата. В конкретния случай жалбата е насочена срещу „А1Б“ ЕАД, което с оглед събраните по преписката доказателства и направените от страните изявления безспорно притежава качеството на администратор на лични данни по отношение на жалбоподателката. 
На проведено на 06.06.2018 г. заседание на Комисията жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в производството са конституирани: жалбоподател – П.Д.Б. и ответна страна – „А1Б“ ЕАД, в качеството му на администратор на лични данни. Страните са редовно уведомени за насроченото за 27.06.2018 г. заседание за разглеждане на жалба по същество, като им е указано разпределянето на доказателствената тежест в процеса. Жалбоподателката е уведомена за решение на Комисията да допусне до разпит, при режим на довеждане от страна на жалбоподателката, свидетелите Е.Г.Б. и/или А.Й.И., за установяване на изложените в жалбата твърдения.
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна от страните са изискани допълнителни писмени доказателства. В отговор от мобилният оператор представят справка в табличен вид относно потребителите – служители на дружеството достъпвали данните на жалбоподателката и на А.Й.И., в периода в който клиентките са обслужени, с посочване на причините за достъп до данните, както и екранни разпечатки от системата на дружеството.
На проведено на 27.06.2018 г. заседание на КЗЛД, жалбата е разгледана по същество.  
Страните – редовно уведомени, не се явяват, не се представляват.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба № ППН-01-263/25.04.2018 г. е неоснователна.
От събраните по преписката доказателства се установи, а и между страните не е спорно, че жалбоподателката е абонат на мобилния оператор и между страните на 28.12.2017 г. в офис на дружеството находящ се в гр. ***** са сключени договори за мобилни услуги, в които се съдържат личните й данни и копие от които получила веднага след подписването им. Не е спорно, а и видно от събраните по преписката доказателства, е че на същата дата и по същото време в същия офис на оператора е обслужена и друга клиентка на дружеството А.Й.И.
По данни от представената по преписката справка двете дами са обслужвани от различни служители на дружеството отразени в справката с потребителски номера ***,  ***** и ******* – обслужвали жалбоподателката и служител с потребителски номер ******* – обслужвал г-жа А.Й.И.
Твърденията на жалбоподателката за неправомерно предоставяне на личните й данни от дружеството на А.Й.И. посредством предоставени на 28.12.2017 г. г-жа А.Й.И. сключени между жалбоподателката и мобилния оператор договори от същата дата са недоказани. Дружеството оспорва твърденията на жалбоподателката за неправомерно обработване на личните й данни и макар в становището на дружеството да се допуска такъв „възможен резултат от техническа грешка на служителя, при разпечатване и комплектоване на документите на клиентите“ в тежест на жалбоподателя е да докаже твърденията си. В тази връзка г-жа П.Д.Б. е уведомена за разпределянето на доказателствената тежест в процеса и възможността да ангажира допълнителни доказателства в това число и гласни доказателства в подкрепа на твърденията си. Въпреки дадете указания такива доказателства не са ангажирани, а от събраните по преписката доказателства не може да се направи извод за допуснато от администратора на лични данни нарушение, с оглед което жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна и недоказана.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Оставя без уважение, като неоснователна жалба рег. № ППН-01-263/25.04.2018 г. подадена от П.Д.Б. срещу „А1Б“ ЕАД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София – град.
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/    Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № ППН-01-263/25.04.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings