Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-701/07.11.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-701/07.11.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-701/2016 г.
гр. София,08.12.017 г.
 
Комисията за защита на личните данни в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, и Мария Матева на заседание, проведено на 11.10.2017 г., обективирано в протокол № 58, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № Ж-701/07.11.2016 г. подадена от Г.Л.Х.
Г.Л.Х. е сезирал Комисията за защита на личните данни с жалба, съдържаща твърдения за неправомерно използване на личните му данни при прехвърляне на вземания. В жалбата твърди, че на 25.10.2016 г. получил обаждане от „Е.С.” ЕООД, от което узнал за сключен договор за цесия между „Б.Н.П.П.П.Ф” ЕАД и „Е.С.” ЕООД, с който се прехвърля неговото вземане в размер на около 500 лева. Сочи, че не е уведомен за извършената цесия, каквото е изискването на чл. 99 ЗЗД. Обяснил, че има застраховка живот и решение на ТЕЛК за 75% трайно намалена работоспособност, а застраховката покривала задълженията му. Жалбоподателят очаква Комисията да се произнесе, дали администратори са спазили изискванията на Закона за защита на личните данни при сключването на договора за цесия.
С писмо изх. № П-8405/11.11.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-жа Р.М.-Т., управител на „Е.С.” ЕООД е уведомена на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. На основание чл. 36 от АПК е предоставен срок да изрази становище и да представи относими доказателства.
С писмо изх. № П-8403/11.11.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-н Ч.М., представител на „Б.Н.П.П.П.Ф” ЕАД е уведомен на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. На основание чл. 36 от АПК е предоставен срок да изрази становище и да представи относими доказателства.
С писмо изх. № П-8408/11.11.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-н Г.Л.Х., жалбоподател е уведомен на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. Информиран е, за възможността да представи и други доказателства, ако разполага с такива.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило становище от „Е.С.” ЕООД, заведено с рег. № С-919/21.11.2016 г. Твърдят, че след извършена вътрешна обстоятелствена проверка се е установило, че към момента на получаване на обажданията до г-н Г.Л.Х., личните му данни не се обработват от служители на дружеството. Не разполагат с информация дружеството да е страна по договор за цесия, чийто предмет е посоченото от г-н Г.Л.Х. задължение. Телефонният номер на жалбоподателя им е непознат.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило становище от „Б.Н.П.П.П.Ф” ЕАД, които информират, че законосъобразно са обработвали личните данни на жалбоподателя. Личните му данни са предоставени на основание сключен договор за цесия по чл. 99 ЗЗД с дружеството „Е.М.” ЕООД. Цедентът е задължен да информира длъжника си за сключения договор, поради което „Б.Н.П.П.П.Ф” ЕАД са упълномощили „Е.М.” ЕООД да уведоми длъжника за цесията. Прилагат уведомлението, изпратено до Г.Л.Х. от 24.10.2016 г. за сключения договор за цесия. Изискванията на тази разпоредба не установяват задължение за получаване на съгласие от длъжника, като личните му данни са неразделна част от договора и са надлежно предоставени на цесионера в изпълнение на задълженията си по него.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило становище от Г.Л.Х., който изпраща екранна снимка на съобщение изпратено до него. Сочи, че е получил ново обаждане по телефона, но от името на „Е.М.” ЕООД. Жалбоподателят е получавал обаждания, с който е бил уведомен за сключения договор за цесия. Декларира, че до 21.11.2016 г., когато е изпратено това становище, не е получавал никакво уведомление от „Б.Н.П.П.П.Ф.” ЕАД по договора за цесия, каквито са изискванията на чл. 99 ЗЗД.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило писмо от Г.Л.Х., който прилага копие от писмо от „Б.Н.П.П.П.Ф” ЕАД в отговор на негово запитване. На 24.11.2016 г. е получил обратно писмо от горепосоченото дружество, в което то декларира, че е сключило договор за цесия с „Е.М.” ЕООД на 12.10.2016 г. Жалбоподателят декларира, че не е получавал уведомление за цесията и смята, че нито „Б.Н.П.П.П.Ф” ЕАД, нито „Е.М.” ЕООД са изпълнили задълженията си за уведомяване по чл. 99 ЗЗД.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от АПК, както и на основание чл. 38, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Kомисията се е произнесла с решение от 07.09.2017 г., с което е обявила жалбата за допустима, предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателя, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок. Насрочена е за разглеждане на открито заседание на Комисията на 11.10.2017 г. Страните са редовно уведомени.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило съпроводително писмо с рег. № Ж-701#14/26.09.2017 г., с което администраторът „Б.Н.П.П.П.Ф” ЕАД представя исканите доказателства.
Дружеството „Е.М.” ЕООД също изразява становище и представя относими доказателства.
На проведеното открито заседание на Комисията за защита на личните данни, страните редовно уведомени не се явяват, не се представляват.
Жалбата съдържа твърдения за неправомерно обработване на лични данни, изразяваща се в неправомерното им предоставяне на трети лица от страна на „Б.Н.П.П.П.Ф” ЕАД и тяхното обработване от „Е.М.” ЕООД.
На 30.11.2015 г. жалбоподателят Г.Л.Х. е сключил договор за потребителски кредит с № ***** с „Б.Н.П.П.П.Ф” АД. Администраторът е предоставил в административното производство декларация за обработване на личните данни подписана от жалбоподателя. Кредиторът е прехвърлил вземането си на основание чл. 99 от ЗЗД на „Е.М.” ЕООД. „Б.Н.П.П.П.Ф” АД е обработвало личните му данни единствено с цел искането за кредит и цедирането на задължението на трето лице. Подписана е нарочна декларация за съгласие за обработване на личните данни. Новият кредитор е поел задължение да уведоми жалбоподателя за извършената цесия. Уведомителни писма са изпращани до адреса на жалбоподателя. Същите съдържат и реквизитите по чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗЗЛД. Г.Л.Х. е узнал за извършената цесия след обаждане по телефона. На основание чл. 26 ЗЗЛД е имал е възможност да упражни правото си на достъп до лични данни по реда на по чл. 28а от ЗЗЛД. Администраторите са обработвали правомерно личните данни на жалбоподателя.
 
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж-701/07.11.2016 г. подадена от Г.Л.Х. като неоснователна по отношение на администраторите „Б.Н.П.П.П.Ф” ЕАД и „Е.М.” ЕООД.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-701/07.11.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings