Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-388/14.09.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-388/14.09.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-388/2016 г.
гр. София, 08.12.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на заседание, проведено на 04.10.2017 г., обективирано в протокол № 56, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № Ж-388/14.09.2016 г., подадена от В.А.М.-Т.
В.А.М.-Т. е сезирала Комисията за защита на личните данни с жалба, съдържаща твърдения за неправомерно предоставяне на личните й данни във връзка с договор за цифрова телевизия. В жалбата си твърди, че на 28.09.2009 г. е сключила договор с „Б.” ЕАД за цифрова телевизия, като е заплатила сумата от 86 лева за антена, конвертор и HD декодиращо устройство, както и допълнително SD декодиращо устройство за втори телевизор. Сключеният договор е за срок от 18 месеца, считано от датата на подписването му. След изтичането му закупените устройства остават собственост на абоната. На 24.04.2013 г. жалбоподателката е подписала нов договор с „Б.” ЕАД като е закупила второ HD декодиращо устройство. Договорът е бил прекратен в края на месец юли 2015 г. Жалбоподателката не веднъж била притеснявана с телефонни обаждания от служители на „Б.” ЕАД, като твърди, че към датата на прекратяване на договора е изпълнила всички задължения към дружеството. От „Б.” ЕАД претендирали връщане на устройствата, които са нейна собственост. На 07.09.2016 г. жалбоподателката получила обаждане от служител на „Е.С.” ЕООД, който е претендирал за връщане на оборудването. Сочи, че не съществуват нейни задължения към „Б.” ЕАД, поради което предоставянето на личните й данни на трети лица е в нарушение на Закона за защита на личните данни. Търси съдействие от КЗЛД, като желае да се преустанови незаконосъобразното използване на личните й данни от страна на „Б.” ЕАД и „Е.С.” ЕООД.
С писмо изх. № П-7948/28.10.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-жа Р.М.-Т., управител на „Е.С.” ЕООД е уведомена на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. На основание чл. 36 от АПК е предоставен срок да изразят становище и да представят относими доказателства.
С писмо изх. № П-7941/28.10.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-н М.З., представител на „Б.” ЕАД е уведомен на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. На основание чл. 36 от АПК е предоставен срок за становище и ангажиране на относими доказателства.
С писмо изх. № П-7946/28.10.2016 г. на Председателя на КЗЛД, г-жа В.А.М.-Т., жалбоподател е уведомена на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. Уведомена е за възможността да представи и други доказателства, ако разполага с такива.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило становище от „Е.С.” ЕООД, заведено с рег. № С-879/09.11.2016 г. От дружеството твърдят, че съгласно договор за предоставяне на услуги и събиране на вземания от 07.04.2014 г. и допълнителни анекси към него, дружеството извършва дейности по извънсъдебно събиране на вземания. По силата на този договор на „Е.С.” ЕООД се предоставят лични данни на длъжниците на „Б.” ЕАД. „Е.С.” ЕООД е в качеството на „обработващ” лични данни на основание чл. 24, ал. 4 ЗЗЛД. От дружеството твърдят, че към момента на подаване на жалбата, личните данни на г-жа В.А.М.-Т. не се обработват от служители на „Е.С.” ЕООД и не са налични в информационните им масиви.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило становище от „Б.” ЕАД, които сочат, че законосъобразно са обработвали личните данни на жалбоподателката В.А.М.-Т. Оспорва се твърдението, че дружеството е използвало личните данни на жалбоподателката в нарушение на Закона за защита на личните данни под формата на предоставянето им на трети лица. Данните й са предоставени на „Е.С.” ЕООД по силата на договор за предоставяне на услуги и събиране на вземания. Служител на „Б.” ЕАД, предоставил данните в билинг системата на дружеството „Е.С.” ЕООД. Не е отчетено обстоятелството, че жалбоподателката е придобила оборудването. Към момента на изпращане на становището дружеството е предприело всички действия за отстраняване на проблема, като грешката била своевременно отстранена.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от АПК, както и на основание чл. 38, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Kомисията се е произнесла с решение от 07.09.2017 г., с което е обявила жалбата за допустима, предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателя, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок. Насрочена е за разглеждане на открито заседание на Комисията на 04.10.2017 г. Страните са редовно уведомени за заседанието.
На проведеното открито заседание на 04.10.2017 г. жалбата е разгледана по същество. В.А.М.-Т. редовно уведомена се явява лично. „Б.” ЕАД и „Е.С.” ЕООД не се представляват. Жалбоподателката сочи, че нарушението е установено и доказано. Явно администраторът неглижира обработването на личните данни и това е явно от процесуалното му поведение.
Комисията е сезирана с жалба от г-жа В.А.М.-Т., която сочи, че администраторите на лични данни „Б.” ЕАД и „Е.С.” ЕООД неправомерно са обработвали личните й данни. Жалбоподателката е сключила два договора за цифрова телевизия с „Б.” АД на 28.09.2009 г. и на 22.05.2013 г. Не е спорно между страните, че оборудването предоставено от „Б.” АД е собственост на жалбоподателката В.А.М.-Т. Това е потвърдено не само от дружеството, но е уредено и в сключените договори, предвид избраната оферта и приложените касови бележки за закупуване на техниката. Не са установени задължения на жалбоподателката към „Б.” АД. Личните данни на г-жа В.А.М.-Т. са предоставени на „ Е.С.” ЕООД на основание сключен договор за предоставяне на услуги по събиране на вземания от 07.04.2014 г. и сключените анекси към него. Отношенията между администраторите на лични данни са уредени на основание чл. 24, ал. 4 от ЗЗЛД като „възлагащ” и „обработващ” лични данни. Абонатът се е съгласил „Б.” ЕАД да обработва личните данни за целите на сключените договори. Жалбоподателката коректно е изпълнила всички свои задължения, които е поела със сключените договори. Администраторът не е следвало да предоставя личните й данни на колекторската фирма, тъй като не са налице никакви задължения към „Б.” ЕАД. Предвид избраните оферти, описани в договорите, от дружеството са били наясно, че устройствата за цифрова телевизия са собственост на жалбоподателката. „Е.С.” ЕООД са единствено обработващ лични данни и работят под контрола на възлагащия. Колекторската фирма не е обработвала самостоятелно данните, не е разполагала с екземпляри от сключените договори удостоверяващи покупката на устройствата. Предвид това отговорност от тях за нарушение на ЗЗЛД не следва да се търси.
Администраторът „Б.” АД не е обработвал личните данни с дължимата грижа и неправомерно е предоставил данните на жалбоподателката на трето лице, без да е съществувала необходимост за това. Дейността по предоставяне на данните не е съобразена с необходимите технически и организационни мерки, което е довело до предоставяне на личните данни на друг администратор. С действията си, администраторът е извършил нарушение на чл. 23 ЗЗЛД. Въпреки това, дружеството „Б.” АД е предприело бързи последващи действия и е преустановило неправомерното обработване. Последващото поведение на администратора и липсата на повторност предполагат налагането на санкция в минимален размер.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във  връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни,  Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Обявява жалба с рег. № Ж-388/14.09.2016 г. подадена от В.А.М.-Т. за неоснователна по отношение на „Е.С.” ЕООД.
Обявява жалба с рег. № Ж-388/14.09.2016 г. подадена от В.А.М.-Т. за основателна по отношение на „Б.” ЕАД.
Налага на администратора „Б.” ЕАД, с ЕИК: *** административно наказание определено в чл. 42, ал. 9 за нарушение на чл. 23, ал. 1 от Закона за защита на личните данни – имуществена санкция в размер на 500 ( петстотин) лева.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или преведена по банков път:
Банка БНБ - ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-388/14.09.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings